Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Správne určenie príčiny pracovného úrazu

Dátum:

Rozhodujúcou podmienkou pre znižovanie počtu a závažnosti pracovných úrazov je identifikácia ich zdrojov a príčin a poznanie ďalších okolnosti, ktoré viedli k ich vzniku. Na základe týchto údajov možno vykonávať potrebné rozbory vývoja pracovnej úrazovosti, stavu bezpečnosti práce a pracovných podmienok a prijímať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a vytvorenie podmienok bezpečnej práce.

Správne určenie príčiny pracovného úrazu
Ing.
Laurencia
Jančurová
NIP Košice
Pri jednom úraze veľmi často pôsobí súčasne niekoľko príčin, preto je dôležité určiť hlavnú a správne ju zaradiť. Nesprávnou klasifikáciou príčin sa zakrývajú skutočné príčiny vzniku úrazu, či už na strane zamestnávateľa alebo zamestnancov, čo znemožňuje prijať účinné preventívne opatrenia a predchádzať opakovaniu úrazov z tých istých alebo podobných príčin.
Klasifikačná schéma príčin úrazov sa člení na
14 základných skupín, v rámci ktorých možno rozlíšiť tri hlavné skupiny.
-
Prvú skupinu tvoria príčiny zaradené do 1. až 7. skupiny. Tie zahŕňajú príčiny vyplývajúce z nesprávnych a nebezpečných pracovných podmienok, ktoré sú spôsobené technickými alebo organizačnými nedostatkami, prípadne nedostatkami vo výrobe a v zaisťovaní bezpečnej práce.
-
Druhú hlavnú skupinu tvoria príčiny zaradené do 8. až 10. skupiny, spočívajúce v tom, že poškodený zamestnanec porušil bezpečnostné predpisy alebo príkazy, zákazy a iné pokyny, hoci bol s nimi riadne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie zamestnávateľ vyžadoval a kontroloval.
-
Tretiu skupinu tvoria príčiny zaradené do 11. až 14. skupiny. Tieto zahŕňajú príčiny spočívajúce v osobných predpokladoch na riadny pracovný výkon, vyplývajúce z bežného pracovného rizika, ohrozenia inými osobami, prírodnými živlami, prípadne nezistené príčiny.
Ak sa vyskytnú dve alebo viac príčin úrazu patriacich do tej istej hlavnej skupiny, treba posúdiť, ktorá z nich mala rozhodujúci vplyv na vznik úrazu.
Pri vyšetrovaní konkrétneho pracovného úrazu sa spravidla určí jedna, prípadne dve príčiny tak, aby si tieto navzájom neprotirečili.
Kód príčiny pracovného úrazu:
1.
Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska).
2.
Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie.
3.
Nepridelené, nedostatočné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky.
4.
Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska alebo komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu).
5.
Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na pracovisku alebo na komunikácii. 6. Nesprávna organizácia práce.
7.
Neoboznámenie s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (napr. teoretických vedomostí, šikovnosti, zácviku, prispôsobenia).
8.
Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.