Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Systém BOZP z pohľadu programu Bezpečný podnik v SR

Dátum:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je nevyhnutnou podmienkou fungovania každej organizácie. Predpokladá to existenciu takého manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré je naplnením všetkých právnych a technických predpisov v organizácii, znižuje úrazovosť a zvyšuje produktivitu práce. To je dôvodom, že organizácie zavádzajú systémy manažérstva, ktoré si nechávajú certifikovať u akreditovaných spoločností. Možnosťou zvýšenia úrovne a povedomia v oblasti BOZP je zavedenie programu "Bezpečný podnik" a získanie osvedčenia udeleného MPSVaR.

Systém BOZP z pohľadu programu Bezpečný podnik v SR
doc.
Marek
Šolc
PhD.
Oddelenie integrovaných systémov riadenia, Ústav materiálov, HF TU Košice
JUDr.
Adriana
Divoková
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, SjF TU Košice
Charakteristika programu Bezpečný podnik
Systém manažérstva BOZP je neoddeliteľnou súčasťou vrcholového manažmentu organizácii. [1] Pri jeho realizácii treba dodržiavať nasledujúce zásady:
-
riadiť procesy v spoločnosti tak, aby bola zaistená vysoká úroveň BOZP a jej neustále zvyšovanie,
-
dať rovnakú prioritu tak bezpečnosti, ako aj ochrane životného prostredia, zaisteniu kvality a ekonomických hľadísk,
-
informovať všetky zainteresované strany, zamestnancov a zákazníkov o rizikách a o prijatých bezpečnostných opatreniach,
-
zvýšiť povedomie zodpovednosti zamestnancov za ochranu vlastného zdravia a ich spoluprácu pri zaisťovaní daného systému manažérstva,
-
spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami pri prevencii vzniku havárií a zvyšovaní ochrany zdravia ľudí,
-
poskytovať zákazníkom informácie ako bezpečne nakladať s dodávanými produktmi.
Zavádzanie vhodného systému riadenia BOZP u zamestnávateľov v SR má dôležité opodstatnenie v praxi. Vytvorením primeraného mechanizmu, ktorý zabezpečí správny prístup zamestnávateľov v oblasti BOZP, možno dosiahnuť trvalé zvyšovanie úrovne BOZP. Jednou z priorít Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 je uplatňovanie systémového prístupu k problematike BOZP prostredníctvom programu Bezpečný podnik.
Program Bezpečný podnik je motivačná kampaň na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP v zamestnávateľských organizáciách v Slovenskej republike. Ide o program, ktorý je zameraný predovšetkým na prevenciu v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Podstatná časť aktivít, ktoré účastník programu Bezpečný podnik bude musieť vykonať, mu priamo vyplýva z povinností upravených v zákonoch SR [2, 12].
Účasť v programe Bezpečný podnik je dobrovoľná. Organizácie, ktoré sa do programu prihlásia a zavedú vo svojom podniku systém riadenia BOZP podľa príručky "Systém riadenia BOZP - návod na zavedenie systému" NIP 2002, získajú osvedčenie (certifikát) s názvom "Bezpečný podnik", udelený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj ďalšie zvýhodnenia, spojené s účasťou v programe.
Osvedčenie "Bezpečný podnik" vyjadruje, že v organizácii je zavedený a uplatňovaný primeraný systém manažérstva BOZP. Podmienkou pre získanie osvedčenia (certifikátu) bude však nielen zavedenie systému manažérstva BOZP, ale aj celková úroveň starostlivosti o BOZP, kultúra práce, nízka úrazovosť a úroveň sociálnej starostlivosti. [2]
Ciele a pravidlá programu Bezpečný podnik
Základným cieľom programu Bezpečný podnik je:
-
podporovať a motivovať podniky na Slovensku, aby zavádzali a uplatňovali taký systém manažérstva BOZP, ktorý je primeraný činnostiam a podmienkam v organizácii a ktorý rozvíja spoločenské povedomie o BOZP;
-
vedie k neustálemu zlepšovaniu úrovne BOZP a k plneniu právnych predpisov vo všetkých oblastiach ochrany práce;
-
vedie k zvýšeniu motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie, usmerňuje a motivuje zamestnávateľov, zamestnancov a verejnosť k aktívnej prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie k systematickému zlepšovaniu pracovných podmienok, pracovných vzťahov a pracovného prostredia, zvyšuje úroveň BOZP a zlepšuje kultúru práce;
-
podporuje v podnikoch uplatňovanie systémových návykov vedúcich k funkčnému, transparentnému, účinnému a ekonomicky efektívnemu spôsobu riadenia, k optimalizácii pracovného procesu, systematickosti, plánovitosti, zavedeniu poriadku a disciplíny, k zlepšeniu pracovnej a sociálnej pohody zamestnancov, k zlepšeniu imidžu a konkurencieschopnosti podniku. [1]
Do programu Bezpečný podnik sa môže zapojiť ktorýkoľvek zamestnávateľský subjekt alebo v osobitných prípadoch jeho organizačná zložka so stálym sídlom v Slovenskej republike. Program je prednostne určený pre stredné a malé podniky. Nevylučuje sa však ani účasť mikropodnikov a veľkých podnikov, pre ktoré budú stanovené individuálne podmienky vychádzajúce z Pravidiel programu Bezpečný podnik.
Účastník programu Bezpečný podnik môže zavádzať systém manažérstva BOZP a plniť ďalšie kritériá súťaže vlastnými personálnymi a odbornými kapacitami, alebo si k tomu prizve oprávnenú poradenskú firmu, alebo poverený (akreditovaný) subjekt na preverovanie (audit) kritérií programu. V takom prípade však tento poverený (akreditovaný) subjekt nemôže zároveň vykonávať aj preverovanie kritérií (audit) p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.