Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Trhový dohľad a nový informačno-komunikačný systém

Dátum:

Vstup do EÚ znamenal pre Slovensko zároveň aj vstup do Spoločenstva, Národný inšpektorát práce, ktoré vytvára veľký trhový priestor, definuje pravidlá, ktoré musia byť Košice splnené alebo sú doporučené. Definovanie pravidiel znamená vytváranie jednotných, rovnocenných podmienok. Takýmito pravidlami sú napr. európske smernice o určených výrobkoch, ktorých uplatnenie eliminuje prekážky pri uvádzaní týchto výrobkov na trh.

Trhový dohľad a nový informačno-komunikačný systém
RNDr.
Jana
Srňanská
Od 1. januára 2010 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Implementáciou nariadenia do národných legislatív sa predovšetkým stanovia v rámci Spoločenstva jednotné kritériá na zaistenie bezpečnosti výrobkov pri ich uvádzaní do prevádzky.
Jednou z najväčších ťažkostí pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom je, že tovar, ktorý nie je v súlade s predpismi, a hospodárske subjekty, ktoré ho dodali, často nemožno vysledovať, a to najmä v prípade, keď tento tovar pochádza z tretích krajín. Nesúlad s predpismi môže byť pre používateľov tovaru potenciálne nebezpečný. Znižuje tiež konkurencieschopnosť podnikov, ktoré právne predpisy dodržiavajú, keďže ich konkurenti, ktorí ich nedodržiavajú, získavajú nespravodlivú výhodu (napr. tým, že sa vyhýbajú nákladným postupom posudzovania zhody).
Trhový dohľad v európskom kontexte
Hlavným celoeuróskym cieľom v oblasti trhového dohľadu je zlepšovanie a zjednodušovanie právnych predpisov, pretože zabezpečuje súlad a právnu jednotnosť v celom rade rôznych priemyselných odvetví, čím napomáha lepšiemu pochopeniu, vykonávaniu, dodržiavaniu a presadzovaniu právnych predpisov EÚ.
Zosúladené smernice prispejú k posilneniu konkurencieschopnosti európskych podnikov, pričom zaručia rovnaké podmienky pre všetkých, za ktorých budú hospodárske subjekty dodržiavajúce právne predpisy chránené voči tým, ktorí sú menej svedomitý. Po prijatí nového legislatívneho rámca v júli 2008 útvary Európskej Komisie skúmali právne predpisy týkajúce sa výrobkov s cieľom určiť predpisy, ktoré by sa mali v nasledujúcich troch až piatich rokoch (t.j. do roku 2013) prepracovať z dôvodov špecifických pre jednotlivé odvetvia (v záujme aktualizovania požiadaviek na bezpečnosť). Týmto postupom Európska Komisia do balíka dokumentov, ktoré sa majú zosúladiť, vybrala nasledujúcich desať smerníc vypracovaných na základe nového prístupu:
-
smernica o výbušninách na civilné použitie: smernica 93/15/EHS o zosúladení ustanovení, týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie,
-
smernica o zariadeniach určených na použitie vo výbušnej atmosfére (ATEX): smernica 94/9/ES o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére,
-
smernica o výťahoch: smernica 95/16/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov,
-
smernica o tlakových zariadeniach: smernica 97/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení,
-
smernica o meradlách: smernica 2004/22/ES o meradlách,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.