Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ukazovatele merania výkonnosti v oblasti bezpečnosti

Dátum:

Ukazovatele merania výkonnosti v oblasti bezpečnosti
Ing.
Jana
Namešanská
Prof. Ing.
Hana
Pačaiová
Strojnícka fakulta, TU Košice
Pre každého znamená bezpečnosť niečo iné, avšak pre organizácie je presne daná zákonmi, vyhláškami a normami. Mnohé organizácie si obľúbili frázu "Safety first", čiže bezpečnosť na prvom mieste, ktorou sa prezentujú pred zamestnancami, zákazníkmi, orgánmi verejnej správy a verejnosťou. Ale čo robia reálne pre to, aby to naplnili je otázne. Jednou z možnosti ako efektívne riadiť bezpečnosť a odhaľovať miesta na zlepšenie bezpečnosti v organizácii je využívanie ukazovateľov výkonnosti v tejto oblasti.
Výkonnosť je skutočne vynaložený výkon, bez ohľadu na to, či môže byť vyšší alebo nižší. Je možné ju definovať ako spôsob, ktorým niekto alebo niečo funguje a tým dosahuje stanovené ciele. Ďalšia definícia ju popisuje ako mieru dosahovaných výsledkov jednotlivcami, skupinami, organizáciami a procesmi (Nenadál, J., 2005).
Za účelom monitorovania a hodnotenia ako dobre niekto alebo niečo "funguje", je treba najskôr výkonnosť kvantifikovať. Tento proces je známy ako meranie výkonnosti, ktoré je v organizácii dôležité, nakoľko kvantitatívne dáva manažmentu vedieť ako dobre organizácia funguje, či sú stanovené ciele, či zainteresované strany sú spokojné, či sú procesy pod kontrolou, či a kde sú potrebné zlepšovania a pod.
Cieľom merania a hodnotenia procesov je sledovať ich úroveň prostredníctvom zvolených alebo všetkých charakteristík - procesných atribútov (atribúty merania) a na nich viazaných ukazovateľov výkonnosti (určené rozmery). Pri meraní a hodnotení a čiastočne aj pri zlepšovaní procesov sa používajú stimulačné a optimalizačné metódy. Pri meraní procesov by sa mal aplikovať Demingov cyklus (Petrík, J., Šolc, M., Girmanová, L., 2011)
Od "KPI" k "SPI"
Na základe monitorovania a merania procesov by si organizácia mala zvoliť skupinu ukazovateľov, prostredníctvom ktorých dokáže jasne identifikovať stav daných procesov, resp. organizácie, ktorú tieto procesy reprezentujú. Ukazovatele sa označujú ako kľúčové ukazovatele výkonnosti, označované ako KPI.
KPI (Key Performance Indicator) je meraná charakteristika (alebo súbor charakteristík) javu, ktorá podľa daného vzorca hodnotí vývoj (ukazovatele súvisia s cieľmi) (Kľúčové ukazovatele výkonnosti, 2007). Ide o ukazovateľ, ktorý kvantifikuje výkonnosť konkrétneho procesu s ohľadom na tvorbu výstupov a pridanej hodnoty.
Snaha merať procesy za účelom ich efektívneho ri
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.