Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Úlohy bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, pri výkone úloh pracovnej zdravotnej služby

Dátum:

Zákon č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, priniesol povinnosť zvýšenej starostlivosti o vytváranie dobrých pracovných podmienok pre podporu zdravia zamestnancov. Novelizácia zákona upravuje povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením hodnotenia zdravotného rizika pri práci, s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík, vypracovaním posudku o riziku a prevádzkového poriadku, ktorý schvaľuje príslušný RÚVZ a zabezpečenie posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu.

Úlohy bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, pri výkone úloh pracovnej zdravotnej služby
Mgr.
Jozef
Rajzinger
PhD.
Republikový inšpektor, OZ Potravinárov SR
Od 1.1.2012 mal zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou len pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (zaradené v kategórii 3 a 4). Táto povinnosť pokrývala 5% zamestnancov na Slovensku. Zákon č. 204/2014 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z., by mal zabezpečovať zdravotný dohľad aj u zamestnancov pri prácach, ktoré sú zaradené v kategóriách 1 a 2.
Dohľad môžu vykonávať pre kategórie 1 a 2 aj verejní zdravotníci, bezpečnostní technici alebo autorizovaní bezpečnostní technici. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci môžu okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby, vykonávať aj lekári so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria poskytujúci všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby.
§ 30a zákona č. 204/2014 Z.z. - Pracovná zdravotná služba
(1) Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, 2marec 2015 Bezpečnosť práce je činnosť na plný úväzokBP v P ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
(2) Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľ určí dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Ak zamestnávateľ zabezpečuje vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
(3) Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa ods. 2 je zamestnávateľ povinný:
a)
mať na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, ak odsek 4 neustanovuje inak,
1.
dostatočný počet vlastných zamestnancov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, a to lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore uvedenom v odseku 4 písm. b), verejného zdravotníka, bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika.
 I----------------------------------------------------------------------------I I (adresa príslušného RUVZ)                         I I                                      I I                Ohlásenie                  I I        o vykonávaní PZS vlastnými zamestnancami          I I                                      I I Obchodné meno:                               I I Právna forma:                               I I Sídlo:                                   I I IČO:                                    I I Počet zamestnancov: (uviesťvšetkých zamestnancov)             I I z toho žien:                                I I Kategória prác: 1,2                            I I Výkon PZS: vlastnými zamestnancami                     I I Dátum začatia vykonávania PZS: 1. 1.2015                  I I Zabezpečenie PZS: (uviesťmeno,priezviskopríp. titul)            I I (BT- číslo alebo ABT- číslo)                        I I Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti: poskytuje všeobecný lekár, s    I I ktorým má poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní            I I zdravotnej starostlivosti                         I I                                      I I Dátum:                                   I I                                      I I                     Konateľ podniku alebo organizácie I I----------------------------------------------------------------------------I 
Pri akomkoľvek pracovnom postupe, alebo činnosti, vrátane výroby, manipulácie, skladovania, prepravy alebo úpravy a čistiacich prácach, sa na pracovisku a pri vykonávaných činnostiach vyskytujú faktory, ktoré môžu nepriaznivo vplývať na pracovnú pohodu a zdravie zamestnancov.
Pozornosť zamestnávateľa (aj kontrolných orgánov) sa preto zameriava na hodnotenie a kontrolu, či výskyt faktorov v pracovnom prostredí je ešte v prípustných medziach, aby nedochádzalo k poškodzovaniu zdravia zamestnancov.
Z uvedeného dôvodu zložky PZS sledujú výskyt a možnosti vplyvu záťaží na zamestnancov u nasledovných faktorov:
1.
hluk,
2.
vibrácie,
3.
ionizujúce žiarenie,
4.
elektromagnetické žiarenie,
5.
ultrafialové žiarenie,
6.
infračervené žiarenie,
7.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.