Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Veková diskriminácia na pracovisku

Dátum: Rubrika: ĽUDSKÉ ZDROJE

Každý trh práce je ovplyvňovaný demografickou štruktúrou obyvateľstva. V súčasnosti sa v európskom meradle čoraz viac skloňuje pojem starnutie populácie, ktorého proces súvisí s novými modernými technológiami, ktoré zapríčiňujú pokles plodnosti a pôrodnosti, čím sa proces demografického starnutia prehlbuje.

Starnutie európskej populácie a predlžovanie dĺžky života so sebou však prináša aj radikálne zmeny v spoločnosti, zvýšenú záťaž na zdravotníctvo a celkový ekonomický systém, ale aj zásadnú premenu vekovej štruktúry ľudí na trhu práce. Riešenie tohto problému ponúka v dnešnej dobe implementácia Age Management do podnikového procesu, ide o tzv. vekový manažment alebo riadenie s ohľadom na vek, schopnosti a potenciál jeho pracovníkov.

Kvôli starnúcej populácii a klesajúcemu počtu produktívneho obyvateľstva čelia veľkým ekonomickým problémom viaceré európske krajiny, keďže starnutie populácie prináša pomerne veľké spoločenské problémy. Sociálny kontext sa postupne mení a starším ľuďom často hrozí sociálne vylúčenie. Na zlepšenie celkového zdravotného stavu populácie je potrebné mať v spoločnosti dobre nastavený systém zdravotníctva, aby mohol zabezpečiť adekvátny životný štandard obyvateľstva, ako i podporovať zdravší životný štýl a preventívny prístup k ich zdraviu. Súčasné politiky verejného zdravia musia propagovať sociálnu participáciu, starostlivosť, sebarealizáciu a dôstojnosť starších ľudí s cieľom podporiť zdravé starnutie. Praktiky zdravého starnutia by mali podporovať nenákladné spôsoby zabezpečenia neformálnej starostlivosti a rozšírenie poskytovania formálnej starostlivosti. Starnutie európskej populácie vyvoláva množstvo dôležitých otázok, ako napr. zvládanie hospodárskych dopadov starnutia, prispôsobenie sa starnutiu populácie a úbytku pracovnej sily, zabezpečenie zodpovedajúcich a udržateľných dôchodkov, zaistenie prístupu k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých rovnako, ako i zabezpečenie finančnej životaschopnosti systémov zdravotníctva.

Európska platforma starších ľudí (AGE) uvádza, že problém diskriminácie starších ľudí treba riešiť, pretože dobré zdravie vo vyššom veku je produktom zdravého životného štýlu a ľudia všetkých vekových skupín by mali mať prístup k zdravotnému poradenstvu a preventívnym službám. Starší ľudia by navyše mali mať adekvátnyprístup aj k operáciám a liečbe, a to aj v situáciách, keď vyžadujú intenzívnu podporu, ako napríklad domácu alebo ošetrovateľskú starostlivosť, pri ktorých by sa k nim malo pristupovať ako k jedincom s vlastnou dôstojnosťou a citlivosťou.
Podľa Prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2050, vypracovanej Štatistickým úradom SR, bude vývoj obyvateľstva SR v prvej polovici 21. storočia charakterizovať najmä znižovanie prírastku obyvateľstva a starnutie obyvateľstva. Intenzita týchto procesov bude bezprostredne závisieť od vývoja plodnosti, úmrtnosti a migrácie, ale nepriamo ich budú ovplyvňovať aj ďalšie demografické faktory, ako aj faktory spoločenské, politické, ekonomické a kultúrne. Proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať. Kým v súčasnosti pripadajú na jedného obyvateľa vo veku nad 65 rokov dvaja obyvatelia vo veku do 17 rokov, v roku 2050 bude podľa stredného variantu tento pomer opačný. Na jedného obyvateľa vo veku do 17 rokov pripadnú skoro dvaja obyvatelia vo veku nad 65 rokov. Podľa dokumentu Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 predstavuje populačné starnutie pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti. Spoločnosť sa musí pripraviť na zvyšovanie podielu starších a starých ľudí, integráciu väčšieho množstva cudzincov, ako i zvýšené napätie v medzigeneračných vzťahoch. Na zvládnutie situácie budú potrebné nové prístupy v populačnej, rodinnej, sociálnej, hospodárskej a migračnej politike. Treba včas prijať také opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť očakávané nepriaznivé dopady na spoločnosť a obyvateľstvo. Účinnosť populačných opatrení je záležitosť dlhodobá, s ich uskutočňovaním preto treba začať s časovým predstihom. Navyše, všetky opatrenia treba pripraviť a realizovať s jasným zámerom a vo vzájomnom prepojení.
Ageizmus
Predlžovanie života ľudí je v súčasnej dobe vnímané ako úspech. Zmena vekovej pyramídy vytvára pre spoločnosť a rodiny nové dôležité požiadavky. Mnohé európske krajiny reagujú na demografickú revolúciu potrebou korigovania zdravotnej a sociálnej politiky, ktoré by mali byť koncepčne tak koordinované, aby vedeli dostatočne pokryť prevenciu, diagnostiku a liečbu v zdravotnej, ale aj v sociálnej sfére. V Slovenskej republike bola určená hranica produktívneho veku pre rok 2018 na 62 rokov a 139 dní, ale väčšina krajín Európskej únie má uzákonenú dĺžku produktívne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.