Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Viazaná živnosť v oblasti BOZP podľa živnostenského zákona

Dátum:

Živnosťou v zmysle živnostenského zákona je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Viazaná živnosť v oblasti BOZP podľa živnostenského zákona
Ing.
Tamara
Paceková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Podmienky živnostenského podnikania upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej "živnostenský zákon") v znení neskorších predpisov.
Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú:
a)
dosiahnutie veku 18 rokov,
b)
spôsobilosť na právne úkony,
c)
bezúhonnosť.
Jednou s ohlasovacích živnosti je viazaná živnosť, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť uvedená v prílohe č. 2 živnostenského zákona.
Ak podnikateľ nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý tieto podmienky spĺňa. Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi (napr. zákon č. 124/2006 Z.z.) jednotlivo pre každú živnosť.
Vydanie živnostenského oprávnenia
Ak sú splnené všetky podmienky ohlásenia živnosti, živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu bolo doručené ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov. Na jednom osvedčení môže byť uvedených viac predmetov podnikania.
Viazané živnosti v oblasti BOZP
Zoznam viazaných živnosti s požiadavkami odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov:
-
SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.
Pre účely živnostenského zákona je rozhodujúce, že odborná spôsobilosť pre živnosť Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení sa preukazuje v intenciách zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia oprávnením na opravy alebo odborné prehliadky a odborné skúšky (OPOS) vyhradených technických zariadení vydaným podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z.z.
Oprávnenie právnickým osobám na výkon týchto činností vydáva oprávnená právnická osoba podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z.z., ktoré živnostenským úradom predkladá zamestnávateľ.
Zamestnávateľ
Oprávnenie na opravu sa vydáva na opravu vyhradených technických zariadení upravených v § 18 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., a to:
-
parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy:
1.
parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.