Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vnútorné predpisy zamestnávateľa v oblasti BOZP

Dátum: Rubrika: DO POZORNOSTI

Jedným z druhov normatívnych predpisov zamestnávateľa sú aj vnútorné predpisy zamestnávateľa v oblasti BOZP. Význam týchto predpisov upravujúcich ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci je nespochybniteľný, hoci ide o predpisy s legislatívne najnižšou právnou silou. Téma vnútorných predpisov je stále aktuálna. Je to téma, ktorá je vo vývoji, legislatívne nie je úplne doriešená, keďže ich právna povaha nie je jednoznačne ustálená. Táto téma bola už pertraktovaná v č. 5/2020 tohto časopisu. Tento príspevok je jej aktualizáciou. Oproti pôvodnému je prepracovaný a vo viacerých častiach rozšírený a spresnený. Zohľadňuje súčasný stav a zachytáva zmeny v nazeraní na vnútorné predpisy ako normatívne akty. Tento článok v úvodnej časti vymedzuje pojmy vnútorný predpis, právny a ostatný predpis na zaistenie BOZP. V druhej časti rozoberá dôvody vydávania vnútorných predpisov v oblasti BOZP. V tretej časti sa podrobne zaoberá procedúrou prijímania vnútorných predpisov v oblasti BOZP. V štvrtej časti charakterizuje organizačno-riadiace a prevádzkové predpisy na zaistenie BOZP. V piatej časti uvádza príklady obsahu vnútorných predpisov na zaistenie BOZP ustanoveného právnymi predpismi. V poslednej časti sa venuje vnútorným predpisom zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

Vymedzenie pojmov vnútorný predpis zamestnávateľa, právny a ostatný predpis na zaistenie BOZP
Zaisťovanie BOZP predstavuje rozsiahly súbor opatrení legislatívnych, technických, organizačných a iných, ktoré pri správnej aplikácii a realizácii vytvoria podmienky k tomu, aby chránili zamestnancov pred negatívnymi dôsledkami pôsobenia pracovného procesu. Na úroveň zaisťovania BOZP značne vplýva okrem iného aj kvalita predpisov na zaistenie BOZP a ich dodržiavanie. Do množiny predpisov na zaistenie BOZP patria nielen právne predpisy na zaistenie BOZP, teda legislatíva prijímaná štátom, ale nezanedbateľný vplyv majú aj vnútorné predpisy zamestnávateľov na zaistenie BOZP. Zamestnávateľ nimi zamestnancom najmä konkretizuje a bližšie špecifikuje práva a povinnosti v oblasti BOZP, ktoré ukladajú právne predpisy. Ich veľkou prednosťou je predovšetkým konkrétnosť, jednoznačnosť a zrozumiteľnosť úpravy a zohľadňovanie miestnych podmienok zamestnávateľa. Vnútorné predpisy však spĺňajú svoju úlohu len vtedy, ak majú normatívnu povahu a ich úprava dosahuje požadovanú kvalitu, čo zamestnávateľom spôsobuje niekedy problémy.
Zákon č. 311/2002 Z.z. Zákonník prácev znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") považuje normatívne predpisy zamestnávateľa za ostatné predpisy, zatiaľ čo všeobecne záväzné právne predpisy označuje ako právne predpisy. Ostatné predpisy podľa Zákonníka prácesú normatívne predpisy, ktoré zamestnávateľ vydáva pod rôznym označením. Dosiaľ nebol pre ne záväzne ustanovený zjednocujúci pojem. V aplikačnej praxi sa najčastejšie označujú ako vnútropodnikové normatívne predpisy, skrátene vnútropodnikové predpisy alebo vnútorné predpisy. V ďalšom texte bude používaný pojem vnútorné predpisy, ktorý aj keď nebol oficiálne uznaný, je výstižný.
Hoci vnútorné predpisy zamestnávateľa nie sú právnymi predpismi, sú podľa Zákonníka práce ostatnými predpismi, ktoré sú pre zamestnancov rovnako záväzné ako právne predpisy, po splnení podmienky, ak boli s nimi zamestnávateľom preukázateľne oboznámení a nie sú v rozpore s právnymi predpismi, inak by boli neplatné. Ostatnými predpismi sú aj vnútorné predpisy na zaistenie BOZP. Okrem týchto sú za ostatné predpisy považované aj niektoré iné akty normatívnej povahy uplatňované v oblasti BOZP, napríklad technické normy, návody na používanie strojov, technických zariadení a pod., ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. Zamestnávateľ vydáva písomné vnútroorganizačné akty rôznej povahy. Ak tieto nemajú normatívnu povahu, právny poriadok ich neakceptuje ako vnútorný predpis zamestnávateľa.
Právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP vymedzuje Zákonník práce v § 39 ako predpisy na ochranu života a zdravia, hygienické a protiepidemiologické predpisy, technické prepisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. Za právny predpis sa považuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý bol uverejnený tlačou v Zbierke zákonov. Tento sa všeobecne uznáva ako prameň práva.
Zákonník práce vymedzuje ostatné predpisy na zaistenie BOZP v § 39 ods. 2. Sú nimi pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľom po dohode so zástupcami zamestnancov. Za pravidlá sa v právnom ponímaní považujú také normatívne akty (normy), ktoré ak platia, sú záväzné a prikazujú konať to, čo pravidlo požaduje. Ich nedodržiavanie je pod hrozbou sankcie. Ak zamestnávateľ pravidlá BOZP vydá ako písomný akt, a tento hromadne pre zamestnancov upravuje BOZP, je takýto akt ostatným (vnútorným) predpisom na zaistenie BOZP.
Vnútorný predpis na zaistenie BOZP je normatívnym právnym aktom, ak upravuje skupinu prípadov rovnakého druhu a neurčitého počtu situácií, ktoré vykazujú rovnaké druhové znaky. Ak by takéto znaky nevykazoval, nešlo by o vnútorný predpis, ale akiste o záväzný pokyn podľa Zákonníka práce, ktorý je najmä v ústnej forme častým právnym nástrojom riadenia zamestnancov zo strany zamestnávateľa.
Vnútorné predpisy majú často zmiešanú povahu, t.j. sú normatívnym aktom a zároveň aj právnym úkonom. Ak majú zmiešanú povahu, pracovné právo ako samostatné odvetvie právneho poriadku ich považuje za prameň pracovného práva. Za prameň pracovného práva sú tiež považované aj kolektívne zmluvy, ale len tá časť, ktorá má normatívnu povahu. Ďalej sa za prameň pracovného práva považujú aj technické normy, dobré mravy, medzinárodné zmluvy a právne záväzné akty Európskej únie.
Dôvody vydávania vnútorných predpisov na zaistenie BOZP
Vydanie vnútorného predpisu v oblasti BOZP môže zamestnávateľovi ukladať všeobecne záväzný právny predpis, spravidla zákon. Vtedy je jeho tvorba povinná, napríklad zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") ukladá zamestnávateľovi povinnosť oboznamovať zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP. Spôsob oboznamovania však zákon o BOZP všeobecne neupravuje, ale v § 7 ods. 5 to zamestnávateľovi ukladá upraviť vnútorným predpisom.
Zákon výslovne ukladá vydanie vnútorných predpisov na zaistenie BOZP len niekedy, často ich vydanie predpokladá alebo umožňuje. Pokiaľ vydanie vnútorného predpisu na zaistenie BOZP neukladá zákon alebo v kolektívnej zmluve alebo v inej dohode so sociálnym partnerom nebola výslovne dohodnutá participácia zástupcov zamestnancov pri postupe jeho tvorby, je ho zamestnávateľ oprávnený vydávať autonómne, podľa vlastného uváženia a potreby, na základe dispozičnej práv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.