Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vyhradené tlakové zariadenie ako súčasť hasiacich prístrojov

Dátum:

Vyhradené tlakové zariadenie ako súčasť hasiacich prístrojov
doc. Ing.
Marianna
Tomašková
PhD.,
Technická univerzita, Košice, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie
Vyhláška č. 508/2009 Z.z., stanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (VTZ). Účelom vyhlášky je stanoviť podrobnejšie podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení a podrobnosti o odbornej spôsobilosti, napr. osôb na obsluhu, viazačov bremien, revíznych technikov a to v záujme zvýšenia úrovne bezpečnosti pri práci s VTZ, ako základného predpokladu zlepšenia starostlivosti zamestnávateľov, ochranu života a zdravia zamestnancov.
Vyhláška č. 508/2009 Z.z., vykonáva zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP tým, že ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. Upravuje tiež podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností na technických zariadeniach a ich obsluhu. Účelom vyhlášky je stanoviť podrobnejšie podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení a podrobnosti o odbornej spôsobilosti, napr. osôb na obsluhu, viazačov bremien, revíznych technikov a to v záujme zvýšenia úrovne bezpečnosti pri práci s VTZ, ako základného predpokladu zlepšenia starostlivosti zamestnávateľov a ochranu života a zdravia zamestnancov.
Technická dokumentácia
Požiadavky na zaistenie BOZP a na zaistenie bezpečnosti VTZ určuje technická dokumentácia (konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia = sprievodná technická dokumentácia).
Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečuje dodávateľ VTZ v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Odborné stanovisko k dokumentácii sa vydáva len na základe žiadosti o posúdenie konštrukčnej dokumentácie (ak je v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami).
Podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci pri činnosti súvisiacej s výrobou, montážou, rekonštrukciou, opravou a dodávkou technického zariadenia.
Bezpečnosť pri týchto činnostiach sa zabezpečí najmä:
-
určením postupov, procesov potrebných na zaistenie BTZ,
-
vykonávaním prác odborne spôsobilými osobami,
-
vykonaním kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia.
Podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci pri prevádzke technického zariadenia.
Je nutné viesť:
-
sprievodnú technickú dokumentáciu, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách, skúškach,
-
evidenciu VTZ,
-
miestny prevádzkový predpis na prevádzku VTZ v súlade s bezpečnostno - technickými požiadavkami.
Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
Stav sa kontroluje:
-
skúškami,
-
prehliadkami,
-
počas výroby, alebo montáže,
-
po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,
-
po odstavení dlhšom ako jeden rok,
-
po rekonštrukcii a oprave.
Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia, vyhotoví o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá výrobcovi, alebo prevádzkovateľovi. Doklad sa priloží k technickej dokumentácii technického zariadenia.
VTZ, pri ktorom sa predpokladá sériová výroba desiatich a viacerých kusov rovnakého vyhotovenia, sa podrobí typovej skúške, ktorou sa overuje, či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.
- Odborná spôsobilosť - na obsluhu sa preukazuje preukazom na vykonávanie činnosti a odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením na vykonávanie činnosti.
Odborná spôsobilosť na obsluhu VTZ určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami a odborná spôsobilosť na opravu sa preukazuje písomným dokladom, ktorý vyhotoví revízny technik po oboznámení a overení odborných vedomostí.
-
Revízny technik - je fyzická osoba, ktorá má odborné vzdelanie a odbornú prax, uvedené v prílohe (Vyhláška č. 508/2009 Z.z.) a môže:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.