Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vývoj a podstata nového systému manažérstva BOZP v organizácií podľa ISO 45001

Dátum:

Viac ako 6 300 ľudí denne zomrie v dôsledku vzniku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, čo predstavuje obrovskú záťaž pre organizácie a spoločnosť ako celok [1, 3]. Je to alarmujúce číslo a je dôkazom toho, že v oblasti riadenia BOZP treba vykonať opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku povedú k poklesu celkovej úrazovosti a chorobnosti. Jedným z významných krokov, ktoré zamestnávateľ môže urobiť za účelom efektívnejšieho zaistenia BOZP, je implementácia normy ISO 45001. Zavedením normy ISO 45001 sa prioritne očakáva celkové zlepšenie bezpečnosti práce, zníženie pracovných úrazov a chorôb z povolania [1].

Vývoj a podstata nového systému manažérstva BOZP v organizácií podľa ISO 45001
doc. Ing.
Marek
Šolc
PhD.,
RNDr.
Juraj
Kliment
Ústav materiálov a inžinierstva kvality, FMMR TU Košice
Ing.
Miroslav
Šmelko
PhD.
Letecká fakulta, TU Košice
Systém manažérstva BOZP v súčasnosti
Okrem dvoch najpoužívanejších ISO noriem pre systémy manažérstva ISO 9001 a ISO 14001, ktorých revízia už prebehla, je v procese revízie aj tretia ISO norma z trojlístka najpoužívanejších noriem pre systémy manažérstva - norma OHSAS 18001 [2]. Momentálne sa pohybuje počet certifikátov OHSAS 18001 medzi 90 000 až 100 000, ako je znázornené na obr. č. 1. Táto norma bude po revízii vydaná pod označením ISO 45001 a momentálne je vypracovaný a na pripomienkovanie predložený jej návrh pod označením ISO/DIS 45001:2016.
Obr. č. 1: Prieskum certifikovaných ISO štandardov manažérstva 2016 [3]
I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I   Norma   I   Počet   I   Počet   I  Rozdiel počtu  I Zmena I I        I certifikátov I certifikátov I  certifikátov  I v % I I        I v roku 2016  I v roku 2015 I medzi rokmi 2015 I    I I        I        I        I   a 2016    I    I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO 9001 **  I  1 106 359  I  1 034 180  I   72 176    I + 7 I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO 14001 *** I  346 189   I  319 496  I   26 693    I + 8 I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO 50001   I   20 216   I  11 985   I    8 231    I + 69 I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO 27001   I   33 290   I  27 536   I    5 754    I + 21 I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO 22000   I   32 139   I  32 061   I    78     I  0  I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO/TS 16949 I   67 358   I  62 944   I    4 414    I + 7 I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO 13485   I   29 585   I  26 255   I    3 330    I + 13 I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO 22301   I   3 853   I   3 133   I    720    I + 23 I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO 20000-1  I   4 537   I   2 778   I    1 759    I + 63 I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO 28000   I   356    I        I          I    I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I ISO 39001   I   478    I        I          I    I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I I Celkom    I  1 644 357  I  1 520 368  I          I + 8 I I---------------I----------------I---------------I-------------------I-------I ** ISO 9001:2008 (=1025761)+ ISO 9001:2015 (=80596) *** ISO 14001:2004 (=323023)+ ISO 14001:2015 (=23167) 
Revízia normy OHSAS je pre podniky, ktoré majú zavedený, alebo plánujú zaviesť integrovaný systém manažérstva signifikantnou, a to najmä z pohľadu jej ľahšej implementácie a integrácie do už existujúcich systémov manažérstva. Zmeny, ktoré so sebou revízia normy prináša zjednodušia a zároveň zefektívnia fungovanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "SM BOZP").
Účelom revízie normy OHSAS a vytvorenia nového štandardu ISO 45001 je pomôcť zamestnávateľom minimalizovať riziká a vytvoriť vhodné prostredie pre neustále zlepšovanie v rámci BOZP. Je dôležité, aby sa zamestnávatelia prioritne zaoberali prevenciou a pristupovali k BOZP proaktívne. Tento prístup je základným predpokladom správneho fungovania SM BOZP [1, 6].
Norma ISO 45001 je určená pre organizácie, ktoré chcú vytvoriť a zaviesť systém manažérstva BOZP ako preventívny nástroj na odstránenie alebo minimalizovanie rizík súvisiacich s úrazmi alebo chorobami z povolania [10]. Norma OHSAS bola počas obdobia revízie podrobená hĺbkovému preskúmaniu, ktoré viedlo k viacerým kľúčovým zmenám a vylepšeniam nielen čo sa štruktúry týka, ale aj obsahu. Norma ISO 45001 sa oveľa detailnejšie zaoberá internými záležitosťami organizácie, ako aj informáciami týkajúcimi sa rozsahu a hraníc SM BOZP. Dôraz kladie na externé, teda zainteresované strany, ktoré sú zahrnuté do všetkých oblastí riadenia SM BOZP. Nemenej významnou oblasťou v rámci systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je myslenie založené na rizikách, ktoré má podstatný význam v prevencii. Táto oblasť je spoločná aj pre normy ISO 9001 a ISO 14001 [1,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.