Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zábavná pyrotechnika

Dátum:

Zábavná pyrotechnika
Ing.
Dušan
Moravčík,
odborník na výbušniny a bezpečnosť, Banská Bystrica
V mesiaci december začína obdobie vianočných sviatkov, ktoré vyvrcholia Silvestrom a záverom roka. V tomto období začínajú právnické a fyzické osoby s nákupom pyrotechnických výrobkov - zábavnej pyrotechniky a s ich dovozom do obchodnej siete. Pri neodbornej manipulácii s týmito výrobkami a pri ich odpaľovaní vzniká, pri vyvolaní svetelných, zvukových, tepelných, dymových a pohybových účinkov, každoročne množstvo úrazov, nebezpečných udalostí, pričom často dôjde aj k vzniku požiarov.
Prevenciou proti vzniku úrazov, nebezpečných udalostí a zamedzeniu vzniku požiarov je dodržiavanie bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o BOZP a z požiarnej ochrany.
Základné právne predpisy v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a pyrotechnických výrobkov:
-
Zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-
Vyhláška MH SR č. 343/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby
-
Vyhláška MH SR č. 344/2014 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
-
Vyhláška MH SR č. 288/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície
-
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov
-
Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
-
Zákon č. 144/2013 Z.z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
-
Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.