Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár

Dátum:

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár
Ing.
Tamara
Paceková
2., aktualizované vydanie
§ 4
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe
(1) Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
(2) Súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov podľa odseku 1 sú informácie o ich bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave.
Komentár
Právna úprava § 4 vychádza z Dohovoru MOP a je v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 264/1999 Z.z."), ide o opatrenia vo výrobe a pri uvádzaní výrobkov na trh a príslušnými nariadeniami vlády Slovenskej republiky, ktoré upravujú bezpečnostné a zdravotné požiadavky na určené výrobky.
Predvýrobné etapy majú rozhodujúci význam pre bezpečnosť budov, objektov, strojových zariadení, pracovných prostriedkov a pracovných postupov.
Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov pracovným prostriedkom je stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci a používanie pracovného prostriedku je každá činnosť týkajúca sa pracovného prostriedku, napr. zapínanie, vypínanie, používanie, preprava, oprava, prestavba, údržba alebo čistenie.
Bezpečný stav pracovných prostriedkov, stavieb, objektov, priestorov ma pozitívny vplyv na ochranu života a zdravia zamestnancov. Zaistenie požiadaviek BOZP už v predvýrobných etapách sa pozitívne prejaví v početnosti a záväznosti pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a taktiež v kvalite a produktivite práce a poskytovaných služieb.
Určite by bolo menej pracovných úrazov, ak by už pri tvorbe projektov a technológii, konštruovaní strojov, technických zariadení, tvorbe pracovných postupov a posudzovaní zhody výrobkov sa dodržiavali právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP.
Zákon č. 124/2006 Z.z. upravil základne požiadavky na tvorbu nových projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení tak, aby bola zaistená BOZP. Dodržiavanie ukladaných požiadaviek umožní zamestnávateľom, aby lepšie a jednoduchšie vykonávali potrebne ochranne opatrenia na zabezpečenie života a zdravia zamestnancov pri ich používaní.
Opatrenia v predvýrobe sú upravené v zákone aj s ohľadom na čl. 12 dohovoru MOP č. 155 z roku 1981, podľa ktorého má vnútroštátna legislatíva prijať opatrenia, aby sa subjekty, ktoré navrhujú, vyrábajú, dovážajú, uvádzajú do obehu alebo prevádzkujú a používajú z akéhokoľvek dôvodu stroje, zariadenia alebo látky na pracovné účely:
-
presvedčili, pokiaľ je to prakticky možné, že predmetné stroje, zariadenia alebo látky nepredstavujú nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie osôb, ak ich správne používajú,
-
podávali informácie o riadnom umiestnení a používaní strojov a zariadení, ako aj o riadnom používaní látok, o ohrozeniach, ktoré sú spojene so strojmi a zariadením a o nebezpečných vlastnostiach chemických látok, fyzikálnych a biologických činiteľov alebo výrobkov, a poučenie, ako sa chrániť proti známym ohrozeniam,
-
uskutočňovali výskum a zisťovanie alebo sa inak informovali o vývoji vedeckých a technických poznatkov, aby tak splnili svoje povinnosti podľa ustanovení písmen a) a b) článku 12 tohto zákona.
Ustanovenie súvisí s opatreniami vo výrobe a pri uvádzaní výrobkov na trh upravenými v zákone č. 264/1999 Z.z. a v príslušných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky upravujúcich minimálne bezpečnostne a zdravotne požiadavky na určené výrobky. Napríklad:
- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z.z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.