Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zamestnávanie mladistvých zamestnancov

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

V čase letných prázdnin viacerí zamestnávatelia majú záujem o sezónnych zamestnancov, kam patria aj študenti. Študent môže byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tento článok pojednáva o právnej úprave v súvislosti so zamestnávaním mladistvých.

Vykonávať závislú prácu možno podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") na základe pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou, ale aj na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer. V rámci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer rozoznávame:
-
dohodu o vykonaní práce,
-
dohodu o pracovnej činnosti a
-
dohodu o brigádnickej práci študenta.
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickými osobami v prípade, že ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom práce, alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú spravidla zamestnávateľmi využívané najmä v letnom období pri zamestnávaní mladistvých (hlavne študentov) na ľahké sezónne práce.
Právny rámec
Právne vzťahy z uzavretého pracovného pomeru s mladistvým upravuje Zákonník práce najmä v nasledujúcich ustanoveniach:
-
§ 41 - predzmluvné vzťahy a povinnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého a po vyjadrení zákonného zástupcu mladistvého,
-
§ 47 - informačná povinnosť - povinnosť zamestnávateľa oboznámiť mladistvého zamestnanca, a v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 Zákonníka práce aj jej zákonného zástupcu, o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to pri nástupe do zamestnania,
-
§ 69 - možnosť mladistvého zamestnanca okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky,
-
§ 85 - pracovný čas mladistvého zamestnanca,
-
§ 91 - prestávky v práci mladistvého zamestnanca,
-
§ 92 - nepretržitý denný odpočinok mladistvého zamestnanca,
-
§ 109 - krátenie dovolenky mladistvého zamestnanca,
-
§ 171 a nasl. - pracovné podmienky mladistvých zamestnancov.
Pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnancom a zamestnávateľom na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravuje Zákonník práce v nasledujúcich ustanoveniach:
-
všeobecne v § 223 až § 225,
-
dohodu o vykonaní práce v § 226,
-
dohodu o brigádnickej práci študenta v § 227 až 228 a
-
dohodu o pracovnej činnosti v § 228a.
Na vzťahy zakladané dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer sa vzťahujú aj ustanovenia prvej časti Zákonníka práce, § 43 ods. 4 druhej vety, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, § 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124, šiestej časti a § 173 až 175.
Zákonník práce definuje mladistvého zamestnanca v ust. § 40 ods. 3 takto:
"Mladistvý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 18 rokov."
Pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov sa najčastejšie využíva práve forma niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, než pracovný pomer. Preto sa aj tento článok sústreďuje práve na tieto formy zamestnávania.
Práce, na ktoré možno/nemožno dohody uzatvárať s mladistvými zamestnancami
Všeobecná úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je obsiahnutá v § 223 až § 225 Zákonníka práce.
V ust. § 223 Zákonník práce ustanovuje,
na aké práce nemožno uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer.
Ide o tieto práce:
-
v súlade s § 223 ods. 3 Zákonníka práce možno síce dohody uzatvárať aj s mladistvými zamestnancami, ale iba ak sa tým neohrozí ich zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie. Zákonník práce vo svojich ustanoveniach nedefinuje pojmy - zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť, výchova na povolanie, ale spravidla pôjde o také práce, ktoré neohrozujú psychický, fyzický vývoj mladistvého, ani jeho prípravu na povolanie.
-
§ 223 ods. 3 Zákonníka práce vylučuje možnosť uzatvárania dohôd o vykonaní práce na činnosti, ktoré sú predmetom autorského zákona, čiže zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Predmetom ochrany podľa Autorského zákona sú napr.: hudobné diela, literárne diela, audiovizuálne dielo, fotografické dielo, počítačové programy, a iné.
Zákonník práce v ust. § 173 ustanovuj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.