Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Závery z celoslovenskej úlohy inšpekcie práce

Dátum:

Cieľom celoslovenskej previerky zameranej na kontrolu prevádzkovania chladiarenských a mraziarenských zariadení bola kontrola dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. Kontrola bola zameraná najmä na bezpečnosť a ochranu zdravia pri činnostiach, pri ktorých zamestnanci prichádzajú do styku s chemickými faktormi (chladiace médiá), na kontrolu stavu technických zariadení (najmä vyhradených technických zariadení plynových, ale aj tlakových a elektrických) a ustanovených pracovných podmienok pri prevádzkovaní chladiacich zariadení.

Závery z celoslovenskej úlohy inšpekcie práce
RNDr. Mgr.
Jana
Ištóková
Národný inšpektorát práce, Košice
Kontrolovanými subjektmi boli prevádzky chladiarenských a mraziarenských zariadení najmä v potravinárskom priemysle (chladiace a mraziace zariadenia v mäsopriemysle – vrátane bitúnkov, mliekarenskom priemysle, veľkoskladoch mrazených potravín, výrobniach mrazených polotovarov a pod.).
Spolu bolo v rámci celoslovenskej úlohy vykonaných 91 previerok, pri ktorých bolo zistených 935 nedostatkov, z toho 45 závažných.
Pri výkone inšpekcie práce vo vybraných kontrolovaných subjektoch sa inšpektori práce zamerali najmä na tieto oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
-
dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z.“),
-
dodržiavanie nariadenia vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi a expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov,
-
dodržiavanie vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a ďalších predpisov platných pre VTZ vrátane zákona č. 124/2006 Z.z.,
-
dodržiavanie nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
-
bezpečnostné požiadavky na chladiace zariadenia – STN 14 0646:1989 a STN EN 378-1+A1, STN EN 378-2+A1, STN EN 378-3, STN EN 378-4 a STN EN 13 313 (osobitne na požiadavky na poistné ventily tlakových nádob, revízie chladiacich zariadení v požadovaných termínoch, školenie obsluhy chladiacich zariadení, preukaz obsluhy a jeho platnosť, stav izolácie a korózie chladiacich zariadení, značenie potrubí, vybavenie strojovne, signalizačný systém strojovne, vedenie prevádzkového denníka ...).
Tab. č. 1:
Prehľad zistených nedostatkov pri výkone inšpekcie práce podľa objektov a v závislosti od počtu zamestnancov v kontrolovanom subjekte
 I--------------------------------I----------------------------------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.