Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Závery z mimoriadnych celoslovenských (sezónnych) úloh inšpekcie práce, zameraných na kúpaliská, aquaparky a zimné štadióny

Dátum:

Závery z mimoriadnych celoslovenských (sezónnych) úloh inšpekcie práce, zameraných na kúpaliská, aquaparky a zimné štadióny
RNDr.
Jana
Srňanská
Národný inšpektorát práce, Košice
V minulom roku inšpektoráty práce realizovali výkon inšpekcie práce aj v rámci mimoriadnych celoslovenských úloh zameraných na kúpaliská, aquaparky (v mesiaci august) a na zimné štadióny (v mesiaci november). Cieľom oboch mimoriadnych celoslovenských previerok bola kontrola dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. Kontrola bola zameraná najmä na bezpečnosť a ochranu zdravia pri činnostiach, pri ktorých zamestnanci prichádzajú do styku s chemickými faktormi (chemická úprava vody v rekreačných zariadeniach, chladiace médiá na zimných štadiónoch) a zároveň na kontrolu stavu technických zariadení (najmä vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických) používaných pri prevádzkovaní týchto rekreačných zariadení.
Pri výkone inšpekcie práce vo vybraných kontrolovaných subjektoch sa inšpektori práce zamerali najmä na tieto oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
-
Dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z.z.).
-
Dodržiavanie nariadenia vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi a expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
-
Dodržiavanie vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a ďalších predpisov platných pre VTZ vrátane zákona č. 124/2006 Z.z.
-
Dodržiavanie nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
-
Dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.