Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zdravé pracovné podmienky v pracovnom procese

Dátum:

Zdravé pracovné podmienky v pracovnom procese
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH,
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
V dňoch 9. - 11. novembra 2011 sa v hoteli
Atrium
v Novom Smokovci uskutočnil XXI. celoslovenský seminár - bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi, na ktorom MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, vedúca odboru preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR informovala účastníkov o zmenách a doplneniach legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pri práci v roku 2011 a o celoslovenských údajoch týkajúcich sa rizikových prác a chorôb z povolania.
Ohrozenie verejného zdravia
Právny predpis
1. júla 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 172/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom zmeny zákona č. 355/2007 Z.z. je jeho zosúladenie s Medzinárodnými zdravotnými predpismi, ktoré upravujú ohrozenie verejného zdravia pri mimoriadnych udalostiach. V tejto súvislosti sa do zákona č. 355/2007 Z.z. zaviedli pojmy "ohrozenie verejného zdravia" a "ohrozenie verejného zdravia II. stupňa", ktorým je každé nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi faktormi vrátane takého ohrozenia verejného zdravia, ktoré má medzinárodný dosah.
Podľa Medzinárodných zdravotných predpisov musí každý členský štát zriadiť národný ohniskový bod. V SR je národný ohniskový bod pre spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou na Úrade verejného zdravotníctva SR, ktorý je zodpovedný za vyhodnocovanie, zasielanie a prijímanie informácií týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia. Do 24 hodín od vzniku udalosti na území SR, ktorá môže viesť k ohrozeniu verejného zdravia, oznamuje túto skutočnosť Svetovej zdravotníckej organizácii a zároveň ju informuje o uskutočnených opatreniach na ochranu zdravia ľudí.
Upozornenie
Cieľom zákona je v čase najvyššieho ohrozenia verejného zdravia zjednotiť postup Úradu verejného zdravotníctva SR a zložiek civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré postupujú podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov.
Úrad verejného zdravotníctva SR navrhuje príslušnému orgánu civilnej ochrany opatrenia na elimináciu tohto stavu a podáva návrhy na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa zákona č. 42/1994 Z.z.
Ohrozenie verejného zdravia nastáva pri:
-
radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,
-
výskyte prenosného ochorenia alebo podozrenia na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
-
uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok,
-
úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.