Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zdravotný dohľad nad zamestnancami

Dátum:

Dňa 1. decembra 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 289/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela zákona upravila niektoré povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov, v závislosti od vyskytujúcich sa zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť ich zdravie.

Zdravotný dohľad nad zamestnancami
doc. Ing.
Dagmar
Hrašková
PhD.
Katedra ekonomiky, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita, Žilina
Na základe platnej legislatívnej úpravy majú zamestnávatelia povinnosť chrániť zdravie všetkých zamestnancov. Zákony, orientované na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, zakladajú povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby, ktorými sú v Slovenskej republike:
-
bezpečnostno-technická služba a
-
pracovná zdravotná služba.
Bezpečnostno-technická služba poskytuje zamestnávateľom svoje odborné a poradenské služby v oblasti bezpečnosti pri práci, ktoré sú zamerané najmä na technickú prevenciu pracovných úrazov.
Pracovná zdravotná služba je odbornou a poradenskou službou pre zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad, zameraný najmä na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení, súvisiacich s prácou zamestnancov. Na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov 1. a 2. kategórie prác (práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia a práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nemožno vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia), sa od 1. decembra 2017 vzťahuje viacero povinností na oblasť zabezpečenia ich ochrany zdravia na pracovisku a vytvorenia vhodných bezpečnostných pracovných podmienok.
Posudok o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác
Novelou zákona sa vypúšťa všeobecná povinnosť zamestnávateľov hodnotiť zdravotné riziko raz ročne. Posúdenie zdravotného rizika sa vykoná na pracovisku spravidla jednorazovo s ohľadom na zdravotné riziko pri práci, a to lekárom, verejným zdravotníkom alebo tímom pracovnej zdravotnej služby, opakovane sa vykoná pri podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík. Frekvencia posúdenia zdravotného rizika raz ročne bola ponechaná na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z hľadiska vystavenia faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu, zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov alebo prácu, zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie najmenej raz za 1 rok.
Pri opakovanom posúdení zdravotného rizika vyplývajúceho z vystavenia faktorom práce a pracovného prostredia je zamestnávateľ povinný vypracovať písomný posudok o riziku, ak pracovná zdravotná služba zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika zamestnancov, zamestnávateľ poskytne kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík zástupcom zamestnancov. Na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie, zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika. Touto zmenou sa predpokladá zníženie fi nančných nákladov zamestnávateľov. V tejto súvislosti budú prioritou kontroly orgánov verejného zdravotníctva, pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku, posudky o riziku vyprac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.