Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zdroje pracovných úrazov a riziká práce v potravinárstve

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME

Potravinársky priemysel alebo „potravinárstvo“ je spracovateľské ekonomické odvetvie, ktoré sa zaoberá spracovaním poľnohospodárskych výrobkov z tzv. prvovýroby hromadným spôsobom a masovou výrobou potravín, a má jedno špecifikum, ktorým sa výrazne odlišuje od ostatných druhov priemyslovej výroby, a tým je nutnosť zabezpečiť tzv. potravinársku hygienu – hygienickú kvalitu finálneho výrobku.

Vzhľadom na rozmanitosť potravinárskeho priemyslu pri spracovaní poľnohospodárskych výrobkov sa používajú rôzne technické zariadenia navzájom spojené do technologických liniek na presne stanovené použitie, najmä na spracovanie, úpravu, dopravu alebo balenie materiálu. Takto vytvorené technologické linky ovládané ako integrovaný celok na použitie sa vyznačujú veľkým počtom rizikových miest, ktoré vystavujú obsluhujúci personál nebezpečenstvu a ohrozeniu pri práci.

Problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") rieši v základných rysoch zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") a zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce"). Tieto úplne jasne ustanovujú, že podnikajúce subjekty sú okrem iného povinné vyhľadávať, posudzovať a hodnotiť riziká možného ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, informovať o nich zamestnancov a robiť opatrenia na ich ochranu.
Preto je nevyhnutné, aby sa nielen zamestnávatelia vo vlastnom záujme dôkladne oboznámili so zákonom o BOZP a Zákonníkom práce, ale aj s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi na zaistenie BOZP. Zákon o BOZP v § 6 ods. 1 písm. c) hovorí, že "Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami".
Aj keď sa potraviny a nápoje spracúvajú vo všetkých ročných obdobiach, v prísne kontrolovanom prostredí s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň hygienickej a bezpečnej výroby potravín, nie je to celkom "nízkorizikový" sektor, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov.
Hygienické a bezpečnostné požiadavky na potravinárske stroje a zariadenia
Definície
a)
nebezpečný priestor:
akýkoľvek priestor vnútri alebo mimo stroja, v ktorom je osoba vystavená úrazu alebo poškodeniu zdravia,
b)
ohrozená osoba:
každá osoba, ktorá sa celkom alebo čiastočne nachádza v nebezpečnom priestore - osoba vystavená ohrozeniu,
c)
obsluha:
osoba alebo osoby, ktoré sú poverené inštaláciou, obsluhou, nastavovaním, údržbou, čistením, opravou alebo prepravou strojového zariadenia.
Zásady integrovania bezpečnosti
a)
strojové zariadenie musí byť skonštruované tak, aby jeho prevádzka, nastavovanie a údržba pri používaní za predpokladaných podmienok nespôsobili ohrozenie osôb. Cieľom prijatých opatrení musí byť vylúčenie rizika akéhokoľvek úrazu počas predpokladanej životnosti strojového zariadenia vrátane montáže a demontáže, a to aj v prípadoch nezvyčajných, ale predvídateľných situácií.
b)
pri výbere najvhodnejších riešení výrobca dodržiava tieto zásady v danom poradí:
-
odstráni alebo zmenší riziko (integrovaním koncepcie bezpečnosti do vývoja a výroby strojového zariadenia),
-
vykoná potrebné ochranné opatrenia proti nebezpečenstvám, ktoré nemožno odstrániť,
-
informuje používateľa o zostatkovom riziku vyplývajúcom zo zlyhania vykonaných bezpečnostných opatrení; určí prípadnú potrebu špeciálneho vyškolenia a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov.
c)
pri vývoji a výrobe strojového zariadenia, ako aj pri spracúvaní návodu na používanie výrobca predvída nielen bežné použitie stroja, ale aj také použitie, ktoré možno po zvážení očakávať; strojové zariadenie treba navrhnúť tak, aby sa predišlo nezvyčajnému použitiu, ak by spôsobilo vznik ohrozenia, prípadne v návode na používanie osobitne poukázať na nesprávne použitie známe zo skúsenosti.
d)
pri používaní za predpokladaných podmienok sa musí nepohodlie, únava a psychické zaťaženie (stres) obsluhy redukovať na najmenšiu možnú mieru uplatnením ergonomických zásad.
e)
pri navrhovaní a výrobe strojového zariadenia výrobca berie do úvahy obmedzenia, ktoré obsluhe vzniknú pri nevyhnutnom alebo predpokladanom používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (napr. rukavíc, obuvi).
f)
strojové zariadenie sa musí dodávať so všetkým podstatným osobitným vybavením a príslušenstvom, aby sa nastavenie, údržba a prevádzka mohli vykonať bez rizika.
Strojové zariadenia určené na prípravu a spracúvanie potravín (napr. na varenie, chladenie, rozmrazovanie, umývanie, manipuláciu, balenie, skladovanie, prepravu, distribúciu) sa musia navrhnúť a vyrobiť tak, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo infekcie, ochorenia alebo nákazy.
Navyše sa musia dodržať tieto hygienické zásady:
a)
materiály, ktoré sú v kontakte alebo sú určené na to, aby sa dostali do styku s potravinami, musia vyhovovať príslušným smerniciam. Strojové zariadenie sa musí navrhnúť a vyrobiť tak, aby sa jeho časti z takýchto materiálov dali pred každým použitím vyčistiť,
b)
akýkoľvek povrch vrátane spojov musí byť hladký, nesmie mať výstupky ani štrbiny, v ktorých by sa mohli usadzovať organické látky,
c)
spoje musia byť skonštruované tak, aby sa výstupky, hrany a vnútorné kúty vyskytovali čo najmenej. Mali by byť zhotovené prevažne zváraním alebo lepením. Skrutky, matice a nity sa môžu použiť len v prípade, ak sú technicky nevyhnutné,
d)
všetky plochy prichádzajúce do styku s potravinami sa musia dať ľahko čistiť a dezinfikovať, prípadne sa to musí umožniť po odložení ľahko demontovateľných častí. Vnútorné povrchové plochy musia byť zaoblené s takým polomerom, ktorý umožní dôkladné vyčistenie,
e)
kvapaliny pochádzajúce z potravín, ako aj čistiace, dezinfekčné a oplachovacie prostriedky musia mať možnosť bez akýchkoľvek prekážok odtekať zo stroja (príp. v rámci čistenia),
f)
strojové zariadenie sa musí navrhnúť a vyrobiť tak, aby sa zabránilo akejkoľvek infiltrácii kvapalín, usadzovaniu organických látok alebo vnikaniu živých organizmov, najmä hmyzu, do častí stroja neprístupných na čistenie (napr. pri strojoch, ktoré nie sú inštalované na podstavci alebo podvozku, utesnením medzi strojom a základom, použitím tesniacich dielcov a pod.),
g)
strojové zariadenie sa musí navrhnúť a vyrobiť tak, aby sa žiadne ďalšie látky z prevádzky (napr. mazadlá) nemohli dostať do styku s potravinami. Tam, kde je to nevyhnutné, musí sa strojové zariadenie navrhnúť a vyrobiť tak, aby bolo možné skontrolovať dodržanie tejto požiadavky.
Návod na používanie
Návod na používanie musí obsahovať odporúčané prostriedky a postupy na čistenie, dezinfekciu a preplachovanie (nielen pre ľahko prístupné časti, ale aj vtedy, ak je potrebné čistenie tých častí zariadenia, ku ktorým nie je možný prístup, alebo ku ktorým sa prístup neodporúča, napríklad pri potrubiach).
Prenosné ručné strojové zariadenia, prípadne ručne vedené strojové zariadenia
Prenosné ručné strojové zariad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.