Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zmeny v Zákonníku práce

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Parlament na svojom zasadnutí dňa 5. februára 2021 prijal zákon č. 76/2021, ktorým sa novelizuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“). Novelou sa upravuje výber zamestnanca na príspevok zamestnávateľa na stravné formou finančného príspevku alebo stravnými lístkami, precizovanie poskytovania 5 dní dovolenky navyše pre zamestnancov do 33 rokov, ktorí sú rodičmi detí, pôsobnosť odborovej organizácie na pracovisku, zapracovanie nového výpovedného dôvodu – dovŕšenie 65 rokov zamestnanca, právo na odpojenie sa zamestnanca od pracovných povinností mimo pracovného času pre jeho rešpektovanie práva na súkromie a rodinný život, posunutie štatútu študenta na neskorší dátum, ustanovenia týkajúce sa skúšobnej doby, pridelenia zamestnanca a vzhľadom na zvýšenie frekvencie práce z domu súvisiace s opatreniami proti šíreniu pandémie choroby COVID-19 posilnenia domáckej práce a telepráce s účinnosťou už od 1. marca 2021.

Finančný príspevok verzus stravný lístok poskytovaný pre zamestnanca
Zamestnávateľ má aj naďalej povinnosť zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.
Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, prípadne poskytne zamestnancom stravovacie poukážky.
Tiež sa umožní zamestnávateľom rozhodnúť sa, či od účinnosti novely, ktorou sa zavádza výber medzi gastrolístkami alebo finančným príspevkom, budú postupovať ihneď podľa novej právnej úpravy alebo toto rozhodnutie urobia až od 1. januára 2022.
Od prvého znenia Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. až po súčasnosť je táto povinnosť najlepšie splnená prostredníctvom prevádzkovania vlastnej jedálne zamestnávateľom alebo zabezpečením inej jedálne, kde sa zamestnanec môže najesť v priebehu pracovnej zmeny, kde zloženie stravy je optimalizované na podmienky zamestnávateľa. Z tohto hľadiska sa ponecháva prednosť systému podnikového stravovania a právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení, pretože buď tak nemôžu spraviť, alebo podmienky v podniku umožňujú väčšiu flexibilitu (napr. pre porovnanie v priestoroch veľkého zamestnávateľa by bolo problematické alebo nemožné, aby zamestnanec opustil priestory, najedol sa a vrátil sa na pracovnú zmenu do 30 minút a z tohto dôvodu zamestnávateľ prevádzkuje niekoľko stravovacích zariadení priamo v podniku alebo naopak budova s kanceláriami
open space
v pešej dostupnosti niekoľkých stravovacích zariadení a s flexibilnou prestávkou v práci z hľadiska jej času počas obeda a z hľadiska jej dĺžky). Zároveň sa navrhuje ponechať výnimky z možnosti voľby tam, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak:
1.
povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
2.
zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie,
3.
zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,
4.
ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie podľa ods. 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.
Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa a nejde ani o prípady už spomenuté, zamestnanec bude mať možnosť vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.
Od 1. marca 2021 nemá zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancom, ktorým poskytne finančný príspevok na stravovanie. Nárok na finančný príspevok na stravovanie bude mať zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena bude trvať viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi ďalší finančný príspevok na stravovanie.
Vo väzbe na zmeny v § 152 Zákonníka práce bude celý finančný príspevok oslobodený od dane z príjmu.
Podľa § 252p prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. marca 2021.
"Zamestnávateľ, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa § 152 ods. 7 v znení účinnom od 1. marca 2021 do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31. decembra 2021."
Ak teda zamestnávateľ uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na to oprávnenie, je povinný postupovať podľa vyššie spomenutých bodov až po skončení tejto zmluvy, resp. najneskôr od 1. januára 2022. Tieto prechodné ustanovenia posunutia účinnosti výberu zamestnanca sú z dôvodu, že platne uzatvorené zmluvy na zabezpečenie stravovacích poukážok obsahujú výpovedné doby a dostatočnej časovej prípravy zamestnávateľa na zavedenie možnosti p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.