Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zásady bezpečnej práce v domácnosti (2.)

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Zásady bezpečnej práce v domácnosti

V predchádzajúcom čísle ste mali možnosť oboznámiť sa so zásadami bezpečnej práce pri ručnom obrábaní s rôznymi nástrojmi. V tomto čísle vám prinášame možnosť oboznámiť sa s mechanizovaným náradím, s ktorým môžete prísť do kontaktu pri rôznych domácich prácach. O tom, aké sú "bezpečnostné predpisy" v domácnostiach sa však veľa nezaujímame. A pritom úrazy v domácnosti tvoria u nás, aj v iných krajinách, z celkového počtu úrazov takmer polovicu. Často manipulujeme s nožmi, plynom, vodou, elektrickým prúdom a ďalšími zdrojmi rizík. Obozretné a znalé počínanie pri domácej práci a iných domácich činnostiach je teda úplne na mieste.
Pri práci s mechanizovaným náradím vzniká nebezpečie zachytenia časti odevu alebo iných osobných predmetov (šperky, hodinky a pod.). Preto je potrebné nosiť pracovný odev upnutý (najmä rukávy), z odevov nesmú visieť šály, opasky, šatky a pod., pred zahájením práce je potrebné odložiť prípadné retiazky, prívesky, veľké prstene, náramky a pod. Keď má obsluha dlhšie vlasy, musí k ochrane používať čiapku, resp. sieťku. V prípade nedodržiavania uvedených bezpečnostných zásad vznikajú ťažké pracovné úrazy.
Práca s mechanizovaným náradím
Riziká možných ohrození bezpečnosti a zdravia
-
mechanické:
-
pomliaždeniny, stlačenie, privretie, prirazenie prstov,
-
porezanie (odretie) o ostrie, ostré hrany a hroty,
-
pichnutie, bodnutie nástrojom pri jeho skĺznutí,
-
tržné, rezné, bodné rany spôsobené spracovávaným materiálom,
-
pád spracovávaného materiálu,
-
vymrštenie časti strojného zariadenia alebo spracovávaného materiálu,
-
navinutie,
-
pošmyknutie, zakopnutie a pád pri stroji,
-
elektrické:
-
dotykom (priamym alebo nepriamym),
-
tepelné,
-
riziká vytvárané hlukom a vibráciami,
-
riziká vytvárané zanedbaním ergonomických zásad a chybami človeka:
-
nezdravá poloha tela,
-
nepoužitie osobných ochranných prostriedkov,
-
nedostatočné miestne osvetlenie,
-
riziká vyvolané nesprávnou činnosťou ovládacieho systému,
-
riziká vyvolané chýbajúcimi - nesprávne umiestnenými ochrannými krytmi.
Mechanizované náradie zahŕňa v podstate všetky náradia (nástroje), ktoré sú poháňané elektricky, tlakovým vzduchom, hydraulikou alebo pneumaticky. Slúžia nám napríklad na skrátenie času pri úprave, pri montáži aj demontáži súčiastok, ale hlavne na uľahčenie rôznych prác v domácnosti. Pri práci s týmito nástrojmi treba dbať na bezpečnosť, napríklad pri elektrických nástrojoch si treba dať pozor, či v okolí nie je voda v kontakte s elektrickým prúdom atď.
Prevádzkovo bezpečnostné požiadavky spoločné pre všetky druhy náradia
Zásady bezpečnej práce:
-
Nastavovanie, čistenie, mazanie a opravy náradia smú byť vykonávané, ak je náradie vypnuté.
-
Náradie sa smie odkladať, prenášať alebo opúšťať, len ak je vypnuté.
-
Náradie sa smie prenášať len za časť na to určenú.
-
Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú poškodené nástroje, elektrické šnúry a elektrické príslušenstvá. Opravte alebo vymeňte poškodené zariadenie.
-
Počas práce s rotačnými nástrojmi nepoužívajte rukavice, nenoste nepriliehajúce odevy alebo šperky.
-
Pred každým použitím musí obsluha starostlivo skontrolovať, či nie sú poškodené kryty alebo iné časti náradia.
-
Ďalej je nutné skontrolovať všetky pohyblivé časti, ktoré môžu ovplyvniť správnu funkciu náradia.
-
Poškodené náradie a náradie, ktoré nemožno spínačom vypnúť alebo zapnúť, sa nesmie používať.
-
Pred pripojením náradia do siete sa musí obsluha presvedčiť, či je spínač vypnutý, pri náradí vybavenom zaisťovacím tlačidlom (kolíkom) nesmie byť toto tlačidlo zatlačené, t.j. zablokované na stály chod.
-
Náradie a náradie spojené s nástavcami sa môže používať iba na práce, na ktoré je určené (napr. kotúčové píly nemožno používať na výrub stromov, na rezanie väčších stromov alebo polien, výkonovo nevhodné náradie na pohon nástrojov a pod.). Upevňovacie a nastavovacie kľúče a kľučky sa nesmú ponechávať zastrčené na náradí. Pred zapnutím sa musí obsluha presvedčiť, či sú odstránené z pohyblivých a rotujúcich častí náradia upínacie kľúče, kľučky a nastavovacie prvky.
-
Pred začatím práce je nutné skontrolovať, či napätie na štítku náradia súhlasí s napätím elektrickej siete.
-
Pred začatím práce s náradím je nutné sa presvedčiť, či v murive, betóne alebo inom materiáli nie je elektrické vedenie, plynové alebo vodovodné potrubie a pod., napríklad detektorom kovov.
-
Najlepšie a najbezpečnejšie náradie pracuje v odporúčanom pracovnom rozsahu. Náradie nesmie byť trvalo preťažované - pri zistení, že otáčky motora nadmerne klesajú alebo sa prehrieva plášť či skriňa náradia (nad 60° C), treba prácu prerušiť, poprípade ochladiť náradie chodom naprázdno bez zaťaženia.
-
Predmet obrábaný alebo opracovávaný náradím musí byť zaistený proti nežiaducemu pohybu; na upínanie predmetov je nutné používať upínacie prípravky, svorky alebo skrutkové zveráky; držanie predmetu priamo v rukách je nebezpečné.
-
Pracoviská, pracovný stôl a ďalšie miesta, kde sa používa náradie, treba udržiavať v čistote a poriadku.
-
Pri práci s náradím je nutné zaistiť bezpečný postoj (pevné postavenie), stabilitu a rovnováhu; s náradím sa nesmie pracovať z vratkých predmetov.
-
Pre prácu s náradím na rebríkoch platí okrem iných zásad najmä zákaz prác, pri ktorých sa používajú pneumatické nástroje, vstreľovacie prístroje, reťazové píly, brúsky a iné podobné nebezpečné nástroje (náradie).
-
Pri práci s náradím je nutné udržovať pozornosť a sústredenosť, neodporúča sa pokračovať v práci pri únave.
-
Elektrické náradie musí byť chránené pred vodou, nesmie byť preto vystavené dažďu, nesmie sa používať vo vlhku, mokre ani vo výbušnom prostredí.
-
Elektrické náradie sa musí udržiavať v čistote, vetracie otvory musia byť čisté a priechodné, do motora sa nesmú dostať cudzie telieska.
-
Rukoväte sa musia udržiavať suché, čisté a je nutné ich chrániť pred olejom a mastnotou.
-
Pri práci s elektrickým náradím je nutné vyhnúť sa dotyku uzemnených predmetov (napr. potrubia, vykurovacích telies, sporákov, chladničiek a pod.).
-
Elektrické náradie sa nesmie prenášať za prívodnú šnúru, ani sa nesmie táto šnúra používať na vytiahnutie vidlice zo zásuvky.
-
Pri používaní elektrického náradia sa musia chrániť pohyblivé prívody elektrického prúdu vhodným spôsobom proti poškodeniu (nesmú viesť cez ostré hrany, v blízkosti horúcich povrchov, otvoreného plameňa, musia byť chránené pred mastnotami a pod.). Prívodná elektrická šnúra nesmie byť namáhaná ťahom. Vo vonkajšom prostredí je nutné používať predlžovaciu šnúru príslušne označenú a určenú pre toto prostredie.
-
Prívodnú elektrickú šnúru, predlžovaciu šnúru, vidlicu a zástrčku je nutné pravidelne kontrolovať.
-
V prípade potreby musí byť použitý odsávač prachu. Ak je náradie vybavené prípojkou na pripojenie odsávača prachu je potrebné sa presvedčiť o správnosti pripojenia.
-
Ak vzniká pri práci s náradím ohrozenie prachom, odletujúcimi časticami a pod., je nutné používať príslušné osobné ochranné prostriedky na ochranu zraku, tváre, prípadne dýchacích orgánov (okuliare, tvárový štít, maska, respirátor).
-
Ak dochádza pri prevádzke náradia k nadmernej hlučnosti a vibráciám, je nutné taktiež používať príslušné osobné ochranné prostriedky. Práca v hluku a vibráciách musí byť pravidelne prerušovaná prestávkami.
-
Iným osobám, najmä deťom, nemožno dovoliť, aby sa zdržiavali v blízkosti zapnutého náradia alebo sa dotýkali predlžovacích šnúr. Náradie je nutné chrániť pred deťmi.
-
Náradie zapojené do siete sa nesmie prenášať s prstom na spínači.
-
Nástroje musia byť udržiavané čisté a ostré. Je nutné dbať na pokyny na údržbu a výmenu nástrojov. Nie je dovolené používať iné doplnky, nástavce a príslušenstvo, než je odporučené v návode na obsluhu.
-
Po ukončení práce, pred údržbou náradia a výmenou nástrojov (pílového kotúča, vrtákov a pod.) sa musí vytiahnuť prívodná šnúra zo zásuvky.
-
Nepoužívané náradie musí byť uložené na suchom, vyššie položenom mieste, mimo dosahu detí, na uzamknutom mieste.
-
Nie je dovolené navŕtavať skrine a kapoty náradia, držadlá a pod., aby nedošlo k porušeniu ochrannej izolácie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.