Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Porušenie bezpečnosti práce a skončenie pracovného pomeru

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Porušenie bezpečnosti práce je protiprávnym konaním, pretože je dôsledkom porušenia právnych povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z právnej úpravy alebo z vnútorných predpisov zamestnávateľa, ktoré boli prijaté právne súladným spôsobom. Pokiaľ ide o závažné porušenie predpisov bezpečnosti práce, prichádza do úvahy výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. V prípade výpovede pre porušenie bezpečnosti práce môže ísť o výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny v danom prípade. Pokiaľ je porušenie bezpečnosti práce spojené so závažným porušením pracovnej disciplíny, tak možno so zamestnancom aj okamžite skončiť pracovný pomer. Ide však vždy len o fakultatívnu možnosť zamestnávateľa, skončiť pracovný pomer.

Porušenie bezpečnosti práce zamestnancom a udelenie výpovede

Jednotlivé prípady porušenia pracovnej disciplíny zamestnancom sú ustanovené jednak v jednotlivých právnych predpisoch, ale taktiež aj vo vnútorných predpisoch zamestnávateľa, ktoré sú u neho v platnosti. Pretože porušenie jednotlivých právnych povinností zamestnanca na úseku bezpečnosti práce je jeho závažným protiprávnym konaním, je s takýmto konaním zamestnanca možné spájať možnosť dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny v danom prípade. Pritom výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny musí spĺňať formálne, a aj obsahové náležitosti ustanovené zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce"), pretože sú dané kogentnou právnou úpravou.
Príklad č. 1:

Zamestnanec v dôsledku nedbanlivosti pri práci so strojným zariadením spôsobil zamestnávateľovi škodu tým, že tento stroj čiastočne znefunkčnil v danom prípade. V dôsledku uvedeného zamestnávateľ skončil so zamestnancom pracovný pomer výpoveďou pre porušenie pracovnej disciplíny, čo považoval zamestnávateľ za preukázané. Rovnako si zamestnávateľ nárokoval aj náhradu škody na stroji, ktorá mu vznikla pre porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca v dôsledku porušenia predpisov bezpečnosti práce. Pritom zamestnávateľ vôbec nerozlišoval a nepreveroval, či zamestnanec konal úmyselne alebo z nedbanlivosti v tomto prípade. S uvedeným postupom zamestnávateľa pri prešetrovaní vzniknutej škody zamestnanec nesúhlasil a tvrdil, že ani neboli naplnené predpoklady právnej zodpovednosti, ktoré sú dané právnou úpravou. V tomto prípade je názor zamestnanca v súlade s platným právom?
Pri vyvodzovaní sankcií za menej závažné alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny, teda aj v prípade vyvodzovania zodpovednosti za porušenie predpisov bezpečnosti práce je potrebné posúdiť, či boli splnené všetky predpoklady pracovnoprávnej zodpovednosti, ktoré umožňujú vyvodenie takejto sankcie, napríklad v podobe skončenia pracovného pomeru výpoveďou.
Napríklad primárnym predpokladom pre vyvodenie zodpovednosti v podobe udelenia výpovede je to, že zamestnanec preukázateľne protiprávne konal tým, že porušil pracovnú disciplínu napríklad tým, že preukázateľne porušil normy bezpečnosti práce. V takomto prípade ale musí mať zamestnávateľ preukázané, že zamestnanec svojím konaním naplnil skutkovú podstatu porušenia pracovnej disciplíny, ktorá je ustanovená napríklad v pracovnom poriadku.
-> UPOZORNENIE:
Pokiaľ v dôsledku porušenia pracovnej disciplíny spôsobenom porušením noriem bezpečnosti práce zamestnancom došlo k vzniku ujmy na zdraví, živote alebo ku škode na majetku zamestnávateľa, tak zamestnávateľ musí vedieť preukázať výšku a rozsah spôsobenej škody dôkaznými prostriedkami. Tak napríklad zamestnanec nedodržal predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v dôsledku toho došlo k ublíženiu na zdraví u iného zamestnanca a zároveň ku škode na majetku zamestnávateľa, ktorý má vo vlastníctve.
V neposlednom rade musí zamestnávateľ pri vyvodzovaní pracovnoprávnej zodpovednosti a následne aj sankcie v podobe uloženia výpovede pre porušenie noriem bezpečnosti práce preukázať, že k porušeniu pracovnej disciplíny zamestnanca a vznikom škody došlo v príčinnej súvislosti, keďže si v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny bude nárokovať aj náhradu škody, ktorá mu v danom prípade vznikla. Podstatným faktom je taktiež to, že porušením pracovnej disciplíny nemusí dochádzať len k vyvodeniu pracovnoprávnej zodpovednosti v podobe udelenia výpovede, ale aj k možnej trestnoprávnej a občianskoprávnej zodpovednosti, a to hlavne vtedy, pokiaľ v dôsledku porušenia pracovnej disciplíny došlo zároveň aj k spáchaniu trestného činu alebo vzniku škody alebo ujmy podľa občianskoprávnej úpravy.
Tak napríklad porušením predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže dôjsť k porušeniu pracovnej disciplíny, čím sa môže uplatniť pracovnoprávna sankcia, ktorou je udelenie výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny. Pokiaľ však v dôsledku porušenia pracovnej disciplíny dôjde k spáchaniu trestného činu ublíženia na zdraví, môže dôjsť aj k vyvodeniu trestnoprávnej zodpovednosti v podobe udelenia trestu súdom alebo ak vznikne ujma na zdraví, živote alebo škoda na majetku, môže nastúpiť aj občianskoprávna zodpovednosť zamestnanca v podobe plnenia náhrady škody/ujmy poškodenej strane.
V prípade zamestnanca je potrebné sa pri vyvodzovaní možnej pracovnoprávnej zodpovednosti pre porušenie noriem bezpečnosti práce zaoberať aj subjektívnou stránkou, ktorou je zavinenie. Preto je potrebné vždy zodpovedne preskúmať, či k porušeniu pracovnej disciplíny a spôsobeniu ujmy alebo škody došlo úmyselným konaním zamestnanca alebo z nedbanlivosti v konkrétnom prípade.
Pretože sa zamestnávateľ v tomto prípade nezaoberal zavinením zamestnanca, a teda nebol spôsobilý ho preukázať, nedošlo ani k naplneniu pracovnoprávnej zodpovednosti za porušenie noriem bezpečnosti práce a názor zamestnanca je správny.

Formálne náležitosti výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny

Formálne náležitosti výpovede sa týkajú jej procesnej stránky. Tieto predpoklady musia byť naplnené preto, aby mohli byť zo strany zamestnávateľa vyvodené možné sankcie za porušenie pracovnej disciplíny pre porušenie noriem bezpečnosti práce v podobe udelenia výpovede. Formálne predpoklady sú uložené obligatórnou právnou úpravou, ktorá musí byť dodržaná, inak nenastanú právne účinky udelenia výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny v konkrétnom prípade.
-> UPOZORNENIE:
Výpoveď musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Platný Zákonník práce síce neustanovuje, či ide o absolútnu alebo relatívnu neplatnosť, platí však, že nedostatok ustanovenej, zákonom požadovanej formy je taký nedostatok, ktorý robí výpoveď absolútne neplatnou, teda takáto výpoveď nespôsobuje žiadne právne účinky voči nikomu a nikto sa nemôže dovolávať právnych účinkov takejto výpovede. Výpoveď teda nemôže byť dotknutému zamestnancovi oznámená ústne. Výpoveď mu však môže byť odovzdaná na pracovisku počas pracovnej doby, doručená na adresu trvalého pobytu, ktorý je zamestnávateľovi známy v konkrétnom prípade.
Príklad č. 2:

Zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď pre závažné porušenie noriem bezpečnosti práce. Uvedenú výpoveď však zamestnávateľ zamestnancovi doručil na poslednú známu adresu trvalého pobytu "obyčajnou" doručenkou, ktorú prevzala manželka zamestnanca v tomto prípade. S uvedeným postupom doručovania výpovede zamestnanec nesúhlasil s odôvodnením, že s manželkou dlhodobo nebol v kontakte a o výpovedi nemal vedomosť. V tomto prípade doručil zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď pre porušenie bezpečnosti práce v súlade s platným právom?
Výpoveď je písomnosťou, ktorá sa doručuje výlučne dotknutému zamestnancovi do vlastných rúk, teda nepostačuje, keď výpoveď prevezme niekto iný. O uvedenom svedčí § 38 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk.
Výpoveď musí byť zamestnancovi riadne doručená do vlastných rúk, pokiaľ sa doručuje danému zamestnancovi prostredníctvom pošty. Ide o doručovanie výpovede so špecifickou doručenkou s označením "do vlastných rúk", ktorá musí byť v tomto prípade použitá. Preto je právne spochybniteľné, keď takúto písomnosť prevezme blízky rodinný príslušník zamestnanca alebo akákoľvek iná osoba. Prinajmenšom je možné domáhať sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou.
Preto možno uviesť, že zamestnávateľ nekonal v súlade s platným právom.
Príklad č. 3:

Zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny na úseku bezpečnosti práce. Uvedenú výpoveď zamest
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.