Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ako oboznámiť a preškoliť zamestnancov na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Dosiahnutie dobrej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia v organizácii si vyžaduje systematické úsilie. Bezpečnosť a ochrana zdravia sú veci, ktoré zamestnávateľ môže ovplyvňovať a svojim konaním môže znížiť počet úrazov, chorôb a pravdepodobnosť straty majetku a výroby. Jednou zo základných povinností zamestnávateľa je povinnosť zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami a na základe ich závažnosti, charakteru práce a pracoviska je povinný vypracovať zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“) pre ich poskytovanie, viesť všetko v dokumentácii BOZP a riadne a preukázateľne oboznamovať a školiť zamestnancov s ich používaním.

V novembri 2021 vstúpila do platnosti novela nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktorá upresňuje požiadavky na používanie OOPP z dôvodu novovznikajúcich nebezpečenstiev a rizík vyskytujúcich sa na pracoviskách. Nariadenie vlády umožňuje zamestnávateľovi z rôznych odvetví a odborov činnosti lepšie identifikovať a poskytovať OOPP, ktoré zodpovedajú konkrétnym činnostiam a konkrétnym typom rizík, nebezpečenstiev a ohrození, ktorým sú pracovníci vystavení.
Aké sú základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti OOPP?
Legislatívne požiadavky ukladajú každému zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť svojim zamestnancom OOPP. Neexistuje žiadny všeobecný právny predpis alebo norma, ktorá by ukladala zamestnancom povinnosť, aké OOPP majú pre danú prácu používať. Výber OOPP vždy stanovuje zamestnávateľ vrátane SZČO, a to na základe podmienok pracoviska, resp. vyskytujúcich sa nebezpečenstiev a rizík. Zamestnávateľ je povinný zaistiť všetkým svojim zamestnancom vzhľadom na povahu ich práce nielen OOPP, ale aj dezinfekčné, čistiace a umývacie prostriedky. Všetky náklady za OOPP platí vždy zamestnávateľ a nesmie ich priamo alebo nepriamo prenášať na zamestnancov. Za žiadnych okolností nesmie zamestnávateľ dať zamestnancovi namiesto OOPP finančnú náhradu. Je potrebné zamestnancov školiť tak, aby im bolo jasné, ako konkrétny prvok OOPP slúži pri konkrétnej činnosti, ktorú pre zamestnávateľa vykonávajú. Pri školení je nutné oboznámiť zamestnancov s nebezpečenstvami, rizikami a ohrozeniami, ktoré na nich číhajú a pred ktorými ich používanie OOPP bude chrániť, a zároveň zamestnancov preukázateľne poučiť o správnom používaní a nosení OOPP, a o ich čistení a skladovaní. Zdôrazniť, že OOPP sa používajú určeným spôsobom a na určené účely po celý čas trvania nebezpečenstva. Návod na správne použitie by mal byť obsiahnutý okrem iného aj v príbalovom letáku OOPP. Vzhľadom na skutočnosť, že OOPP je celý rad, nie je možné sa venovať úplne všetkým dopodrobna. Každý prostriedok má iné vlastnosti a používa sa na iný druh ochrany či práce zamestnanca. Zamestnávateľ vedie evidenčnú kartu vybraných OOPP - list, ktorý slúži na výber a vrátenie OOPP.
Pri oboznamovaní môžete dodržiavať aj nasledujúcu štruktúru:
1.
Prečo je školenie OOPP dôležité.
2.
Dôsledky nenosenia OOPP.
3.
Povinnosť zamestnanca používať OOPP.
4.
Ako prinútiť zamestnancov k používaniu OOPP?
5.
Čo musia spĺňať OOPP?
6.
Výber OOPP.
7.
Čo nie sú OOPP
8.
Kedy sú OOPP potrebné.
9.
Správne používanie OOPP.
10.
Kedy je nevhodné používať OOPP.
11.
Starostlivosť, údržba a likvidácia OOPP.
1. Prečo je školenie OOPP dôležité
OOPP sú určené na to, aby sa ich používaním zamestnanci pri plnení pracovných povinností chránili pred rizikami, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie, bezpečnosť alebo ich život. OOPP poskytuje zamestnávateľ vtedy, keď nebezpečenstvo nemožno vylúčiť alebo obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany, ani metódami a formami organizácie práce. OOPP sú prostriedky určené na to, aby chránili zamestnancov pred rizikom poškodenia života a zdravia pri práci. Poskytovať možno len tie OOPP, ktoré boli schválené príslušnou autorizovanou skúšobňou (doklad o zhode výrobku a opatrené značkou "CE") v súlade so zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Dôsledky nenosenia OOPP
V závislosti od vykonávaných pracovných činností sú pracovníci vystavení najrôznejším rizikám, a to tak krátkodobým, ako aj dlhodobým. Bez OOPP sú zamestnanci vystavení riziku napr.:
-
zasiahnutia padajúcimi predmetmi alebo úlomkami,
-
nárazov a kolízií,
-
dýchania znečisteného vzduchu,
-
rezných poranení,
-
chemických popálenín,
-
úrazov elektrickým prúdom,
-
vystavenia nadmernému hluku alebo vibráciám,
-
poškodenia očí projektilmi alebo chemikáliami.
Niektoré zdravotné problémy vyžadujú dlhodobé vystavenie rizikám, ako je napríklad strata sluchu spôsobená hlukom alebo astma z povolania a iné. Možno im zabrániť iba zodpovedným nosením OOPP.
3. Povinnosť zamestnanca používať OOPP
Zamestnanec je povinný podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") dbať o svoju vlastnú bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb, ktorých sa týka jeho konanie. Zamestnanec je povinný používať OOPP pridelené zamestnávateľom. Musí sa o ne tiež riadne starať a strážiť ich životnosť. V prípade poškodenia ochranného prostriedku je povinný to okamžite ohlásiť svojmu nadriadenému, ktorý musí zabezpečiť nápravu. Ak zamestnanec OOPP nepoužíva, orgány ­inšpekcie práce nie sú oprávnené zamestnanca samotného pokutovať. Na dodržiavanie povinností zamestnanca dohliada iba zamestnávateľ, ktorý je povinný zamestnanca kontrolovať. Ten môže byť od orgánu inšpekcie práce pokutovaný v dôsledku vykonania kontroly, pri ktorej sa zistilo, že zamestnanec OOPP nepoužíva, hoci by mal, alebo má OOPP nedostačujúce s ohľadom na činnosť, ktorú pre zamestnávateľa vykonáva. Ako zamestnávateľ si treba uvedomiť, že pokiaľ zamestnanec utrpí pracovný úraz kvôli nedostatočnému používaniu OOPP, môže firma čeliť právnym krokom. Pokiaľ ochranné prostriedky zamestnanec nepoužíva alebo ich odmieta používať, dopúšťa sa tým vedome porušenia právneho predpisu, stáva sa nespôsobilým na výkon práce a zamestnávateľ mu môže udeliť sankciu v podobe zrážky zo mzdy alebo ho upozorniť na možnosť výpovede. V prípade, že zamestnávateľ preukáže, že po svojom zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz, vyžadoval používanie OOPP, môže sa zbaviť právnej zodpovednosti. Zamestnancovi potom vzniká problém najmä s poisťovňou.
4. Ako prinútiť zamestnancov k používaniu OOPP
Presvedčiť svojich zamestnancov, aby používali OOPP, môže byť niekedy zložité. Ale zamestnávateľ tu nie je predsa od toho, aby niekoho presviedčal. Zamestnanec by mal byť naopak rád, že sa jeho zamestnávateľ zaujíma o bezpečnosť práce a záleží mu na ochrane zdravia svojich pracovníkov. Ak sa teda stretnete s tým, že pracovník odmietne používať ochranné prostriedky, možno budete musieť zmeniť svoj prístup. Pokiaľ chcete prinútiť svojich zamestnancov, aby používali svoje OOPP, máte možnosť vybrať si z niekoľkých metód. Niektoré metódy môžu na jedinca fungovať, iné nie. Všetky tieto metódy možno použiť samostatne, ale budú oveľa účinnejšie, keď ich skombinujete. Ukážte svojim zamestnancom, že vám záleží na ich bezpečnosti.
V otázkach týkajúcich sa OOPP majú povinnosti obe strany zamestnaneckého pomeru, teda ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec. Ako už bolo spomenuté, môžete mať dôvod na rozviazanie pracovného pomeru s tým zamestnancom, ktorý opakovane odmieta používať ochranné prostriedky. Aby ste podobným problémom predišli, ukotvite požiadavky na používanie OOPP v pracovnej zmluve alebo jej dodatku. Pridajte klauzulu, ktorá uvádza, že nosenie OOPP je povinné z dôvodu dodržiavania zákona o BOZP, a tým zamedzíte vytváraniu priestoru pre neistotu alebo tvrdenia o nevedomosti zo strany zamestnanca. Je potrebné tiež vedieť, že klauzula zamestnávate­ľa, nezbavuje zodpovednosti prideľovania OOPP a ich kontrolu. Poskytne iba oporu, ktorú zamestnávateľ potrebuje na riešenie prípadov, keď používanie OOPP zamestnanec odmieta. Bez ohľadu na to je zamestnávateľ plne zodpovedný za to, že zamestnanci budú pri výkone dôležitých bezpečnostných prác používať ochranné prostriedky.
5. Čo musia spĺňať OOPP
OOPP musia byť vyrobené tak, aby súčasne s poskytovaním ochrany zamestnancov zároveň zamestnancov neobmedzovali vo výkone a zabezpečovali účinnú ochranu pred existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami a nesmú zvyšovať riziko. Materiály, z ktorých sú OOPP vyrobené, nesmú nepriaznivo ovplyvňovať zdravie alebo bezpečnosť (napríklad spôsobovaním alergických reakcií), nesmú spôsobovať nadmerné dráždenie ani zranenie. Naopak musia byť čo najľahšie, čo najmenej obmedzovať tvár, oči, zorné pole a dýchaciu sústavu. Tam, kde prítomnosť viacerých nebezpečenstiev vyžaduje, aby zamestnanec používal súčasne viac druhov OOPP, musia sa OOPP dať navzájom kombinovať tak, aby boli proti týmto nebezpečenstvám účinné. Zamestnávateľ poskytuje OOPP podľa svojho zoznamu poskytovaných OOPP, ktorý je vypracovaný na základe vykonanej analýzy rizík a nebezpečenstva vyplývajúcich z pracovných procesov.
6. Výber OOPP
OOPP sú pracovné nástroje, ktorých funkčnosť má za cieľ chrániť pracovníka pred rizikom pracovného úrazu. Musia spĺňať požiadavky Európskej únie. Na výrobku tak musí byť
označenie CE
a vyhlásenie o zhode. Kľúčové informácie pre užívateľov OOPP sú uvedené v návode na používanie, v ktorom je výrobca povinný uvádzať ochranné vlastnosti, ktoré výrobok poskytuje, ale aj podmienky, za ktorých možno ochranné vlastnosti očakávať. OOPP je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. OOPP chráni zdravie a život každého pracovníka, ktorý ich používa. Vo väčšine prípadov rozhodujú o tom, či dôjde k pracovnému úrazu alebo nie. Aby boli tieto prostriedky účinné, musia spĺňať prísne požiadavky. Najdôležitejšie je, aby boli účinné pre daný druh ochrany, aby ich používanie nepredstavovalo ďalšie riziko a zodpovedali podmienkam a prostrediu pracoviska, boli prispôsobené fyzickým predpokladom daného zamestnanca, rešpektovali ergonomické požiadavky a zdravotný stav zamestnanca.
Ako pomôcku pre výber OOPP na základe vyhodnotenia rizík - nebezpečenstva možno využiť tabuľku č. 1. V tabuľke sú uvedené príklady rizík (označené číslicami), ktoré môžu ohrozovať rôzne časti tela a orgány zamestnancov, ktoré majú byť chránené (označené veľkými písmenami). V tabuľke č. 2 sú uvedené príklady činností zamestnanca vystavené nebezpečenstvu - riziku, ako aj príklady činností, pri ktorých môže byť príslušný typ OOPP potrebný a tiež ohrozené odvetvia a odbory činnosti, ktoré môžu na základe ich vyhodnotenia, vyžadovať vo vzťahu k rizikám poskytnutie OOPP. Ochrana práce, ako je to uvedené v zákone o BOZP a zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh.
OOPP zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.
Zamestnávateľ, zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a odborová organizácia navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opatrení v oblasti ochrany práce, tu významnú úlohu majú OOPP, ktoré ochraňujú pracovníkov pred nebezpečenstvom, ako aj pred možným pracovným úrazom. Ponúknite zamestnancom, aby sa zúčastnili výberu OOPP. Ľudia bežne dávajú prednosť vybaveniu, ktoré si sami vyberú. Dáva im to pocit nezávislosti, individuality a kontroly. Dáva teda zmysel, že zamestnanci majú menší sklon nosiť OOPP, ktoré pre nich vyberiete bez ich vedomia alebo účasti. Ak kupujete vybavenie v obchode, zoberte svojho zamestnanca so sebou. Pokiaľ budete OOPP objednávať cez katalóg alebo e-shop, nechajte ich nahliadnuť a dajte im šancu sa k výberu tiež vyjadriť. To pomáha zamestnancom vybrať si také prostriedky, ktoré im budú vyhovovať z hľadiska funkčnosti, veľkosti i zdravotnej nezávadnosti voči ich prípadným zdravotným problémom.
7. Čo nie sú OOPP
Podľa
a)
bežné pracovné odevy, uniforma a obuv, ktoré nie sú určené na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami a ktoré nepodliehajú pri práci mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu,
b)
prostriedok, ktorým záchranné zložky poskytujú pomoc,
c)
prostriedok používaný pri cestnej doprave,
d)
športový výstroj,
e)
prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie.
8. Kedy sú OOPP potrebné
OOPP sú potrebné pri každej pracovnej činnosti, pri ktorej hrozí nebezpečenstvo úrazu, ale tiež vždy, keď nie je možné zaistiť minimalizáciu alebo úplné odstránenie rizika pracovného úrazu. Ak ochranné prostriedky napriek príkazu zamestnávateľa nenosíte, vystavujete sa nielen vysokému riziku zranenia, ale aj riziku neodškodnenia v prípade úrazu. Ak sa pri vyšetrovaní úrazu zistí, že zamestnanec pri práci nepoužíval OOPP, poisťovne väčšinou finančné odškodnenie a náhrady neplnia.
9. Správne používanie OOPP
Správne používanie OOPP je kľúčové pre udržanie bezpečnosti práce. Nerešpektovanie pokynov správneho používania, ktoré udáva výrobca alebo zamestnávateľ, v mnohých prípadoch vedie k vážnemu pracovnému úrazu. Zamestnávateľ je povinný starostlivo oboznámiť a informovať svojich zamestnancov s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého OOPP chráni, a poučiť ho o správnom používaní tohto OOPP a podľa potreby mu poskytnúť aj praktický výcvik. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku. Žiadne všeobecné pravidlá neexistujú. Vždy je potrebné školiť každý ochranný prvok zvlášť na použitie pri konkrétnej pracovnej činnosti. Vzhľadom na množstvo druhov ochranných prostriedkov bohužiaľ nie je možné ich v tomto článku popisovať jednotlivo. Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.