Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana proti úrazom zapríčineným pošmyknutím, zakopnutím a pádom

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci predstavuje pestrú, zložitú a náročnú oblasť činnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný zo zákona vykonávať. Ochranou práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca.

Pošmyknutie, potknutie a pády predstavujú najčastejšiu príčinu úrazov vo všetkých odvetviach - od ťažkej strojárenskej výroby až po prácu v kancelárii. V členských krajinách boli identifi kované ako hlavná príčina úrazov, ktoré vedú k viac ako trojdennej práceneschopnosti. Nebezpečenstvo úrazov je vyššie v malých a stredných podnikoch, najmä v podnikoch s menej než 50 zamestnancami. Uplatňovanie jednoduchých preventívnych opatrení môže znížiť nebezpečenstvo poranenia v dôsledku pošmyknutia a potknutia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifi kačných predpokladov, najmä vedúcich pracovníkov.

Význam týchto ustanovení spočíva v tom, že zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za neplnenie úloh v starostlivosti o bezpečnosť a zdravie pri práci, ani zodpovednosti v prípade uplatňovania náhrady škody za pracovný úraz, chorobu z povolania a iné následky poukázaním na tzv. "objektívne ťažkosti", t.j. nedostatok finančných prostriedkov, nutnosť dodržania dodávateľských záväzkov, nedostatok odborných zamestnancov a pod.
Ak zamestnávateľ, či už vedome, z nevedomosti alebo z nedbanlivosti pripustí a trpí, aby jeho zamestnanci plnili svoje úlohy na úkor bezpečnostných požiadaviek, berie na seba plnú zodpovednosť a musí znášať' všetky vzniknuté následky.
V tomto zmysle treba chápať jednotu ekonomických výsledkov a dosiahnutého stupňa starostlivosti o BOZP.
Veľa pracovných úrazov vzniká pošmyknutím, potknutím alebo pádom osôb, ktoré predstavujú najčastejšiu príčinu úrazov vo všetkých odvetviach - od ťažkej strojárenskej výroby, v gastro prevádzkach a reštauráciách až po prácu v kancelárii. Tieto majú za následok stratu rovnováhy a v ich dôsledku často aj pád zamestnanca (mimovoľný pohyb k zemi spôsobený jeho vlastnou váhou), ktorý mu môže spôsobiť bolesť alebo aj vážnejšiu ujmu na zdraví.
Povinnosti zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP sú vymedzené v Zákonníku práce a v zákone č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zamestnávateľ je povinný na základe týchto právnych predpisov zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov s ohľadom na všetky riziká možného ohrozenia života a zdravia. Uvedené právne predpisy určujú, na koho sa táto povinnosť vzťahuje a kto za plnenie úloh plynúcich z tejto zodpovednosti zamestnávateľa zodpovedá. Znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifi kačných predpokladov. Tieto základné princípy, hoci sa na prvý pohľad zdajú ako všeobecné a zamestnávateľom i zamestnancom úplne samozrejmé, majú obrovský význam pre prax.
V okamihu, kedy vznikne škoda, či už zamestnávateľovi alebo zamestnancom, je neoddeliteľnou súčasťou posúdenie celkovej situácie a všetkých okolností aj posúdenie toho, ako boli dodržané všetky zásady BOZP. A práve porušenie základných princípov BOZP býva v praxi najčastejším dôvodom vzniku škody či na jednej alebo druhej strane pracovnoprávneho vzťahu. Najvážnejšie následky má nedodržanie zásad BOZP v prípadoch vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania, kedy sa však už skúma len, ktoré zásady BOZP boli porušené a do akej miery ktorým účastníkom pracovnoprávneho vzťahu, čo si vyžaduje sociálna poisťovňa na odškodnenie postihnutých. Z toho dôvodu ustanovenia uvedené v právnych predpisoch ako "preventívne" treba dodržiavať. Ich cieľom je chrániť zdravie pracovníkov.
Podmienky pre bezpečné, nezávadné a zdraviu neohrozujúce pracovné prostredie je zamestnávateľ povinný vytvárať vhodnou organizáciou BOZP a prijímaním opatrení na prevenciu rizík.
Požiadavky ustanovené v európskych smerniciach, ktoré boli implementované do našich právnych predpisov, napr. požiadavky na pracoviská (nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko), osobné ochranné pracovné prostriedky (nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov), bezpečnostné signály (nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci) a i. sú podstatné pre uskutočňovanie prevencie proti pošmyknutiu, potknutiu, pádom a zahŕňajú:
a)
zabezpečenie, aby boli podlahy na pracovisku pevné, stabilné a rovné, aby neobsahovali žiadne nerovnosti, diery, vyvýšené miesta, a aby neboli šmykľavé,
b)
zabezpečenie, aby schodisko bolo vybavené zábradlím a aspoň na jednej strane záchytným držadlom, aby bola zabezpečená rozoznateľnosť nástupného a výstupného stupňa od okolitej podlahy,
c)
zabezpečenie protišmykovej úpravy povrchu schodov,
d)
zabezpečenie podľa možností dostatočného prirodzeného svetla na pracoviskách a vybavenie pracovísk vhodným umelým osvetlením s cieľom dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
e)
poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov (napr. ochrannej obuvi) vhodných pre príslušné riziká, ak nemožno predísť týmto rizikám inými prostriedkami. (táto požiadavka by mala byť realizovaná a zároveň by nemala viesť k zvýšeniu iných rizík),
f)
zabezpečenie bezpečnostných a/alebo zdravotných značení na miestach, na ktorých nemožno predísť alebo primerane (pomocou preventívnych opatrení) znížiť riziká.
Dodržiavanie všeobecných požiadaviek pre riadenie BOZP zahŕňa:
-
hodnotenie a prevenciu rizík,
-
prioritu kolektívnej ochrany a opatrení na elimináciu rizík,
-
posk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.