Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnostné požiadavky na prácu na kombinovanom drevoobrábacom stroji

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Ustanovenia § 5 a § 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obsahujú všeobecné zásady prevencie a povinnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný uplatňovať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. Zákon ukladá zamestnávateľovi zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie.

Vzhľadom na veľké rezné rýchlosti a ostrosť rezného nástroja patrí práca na drevoobrábacích strojoch, a teda aj na kombinovaných drevoobrábacích strojoch so zrovnávacou frézovačkou, hrúbkovacou frézovačkou, vŕtacou dlabačkou, kotúčovou pílou a zvislou frézovačkou medzi najnebezpečnejšie činnosti. Obsluha tu vykonáva pracovnú činnosť priamo v nebezpečnom priestore stroja a je bezprostredne ohrozovaná rezným nástrojom.

Túto skutočnosť zohľadňuje nariadenie vlády č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov, a jej príloha - smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES, ktorá v prílohe č. IV vymenováva stroje a zariadenia, na ktoré je potrebné uplatniť iný postup posudzovania zhody (prakticky všetky drevospracujúce stroje) ako na všetky ostatné stroje, ktorých sa toto nariadenie vlády týka.

Príloha č. IV
1.
Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
-
strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním,
-
strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré vykonávajú vratný pohyb,
-
strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie obrobkov s ručným vkladaním a/alebo odoberaním,
-
strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním.
2.
Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva.
3.
Hrúbkovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva.
4.
Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
-
strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu pre obrobok,
-
strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom.
5.
Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
6.
Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním, určené na obrábanie dreva.
7.
Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
8.
Prenosné reťazové píly, určené na spracovanie dreva a iné stroje.
Kombinované strojové zariadenia sa dnes stávajú nevyhnutným pomocníkom širokej verejnosti, a práve preto možno povedať: "Kombinované strojové zariadenie je dobrý pomocník, ale zlý pán". Na jednej strane sa práca skvalitňuje a zrýchľuje, no na druhej strane každá pracovná operácia je so zvýšeným pracovným rizikom. Značný počet úrazov a poškodenia zdravia sú odvrátenou stránkou dobrých vlastností týchto strojov. Je predsa všeobecne zažitá predstava, a mnohí z nás sú presvedčení o tom, že práve im sa nemôže nič stať. Dávajú si predsa predsa pozor, majú skúsenosti a sú zruční. Je však táto sebadôvera na mieste? Tisíce úrazov rozhodne dosvedčujú opak a mnohé z nich sú dôkazom preceňovania vlastných schopností a podceňovania rizík, spojených s prácou na týchto strojoch a zariadeniach. Nespoliehajme sa preto len na svoje šťastie, na zručnosť, skúsenosť a pohotovosť, nech už svoju alebo našich najbližších spolupracovníkov. Je potrebné venovať pozornosť aj technickému stavu a vybaveniu stroja, správnej voľbe nástroja, údržbe a nastaveniu, ochranným zariadeniam, pracovným pomôckam, ale aj vlastnej obsluhe týchto strojov - zaškoľovaniu. K dobrej pracovnej pohode v dielni, kde sú kombinované stroje, musíme vytvoriť predpoklady správnou voľbou a organizáciou pracoviska. Faktory, ktoré ovplyvňujú pracovnú výkonnosť a majú značný vplyv aj na bezpečnú prácu, sú zahrnuté pod pojmom pracovné podmienky (teplota, vlhkosť vzduchu, odsávanie, osvetlenie, vykurovanie, priestorové pomery, hluk atď.).
Kombinovaný drevoobrábací stroj: stroj zahŕňajúci dve alebo viacero zariadení, ako napr. zrovnávacia frézovačka, kotúčová píla, zvislá frézovačka, hrúbkovacia frézovačka, dlabačka, a ktorý je konštruovaný a vyrobený tak, že každé zariadenie sa môže používať samostatne. Materiál sa posúva predovšetkým ručne a medzi každou operáciou sa premiestňuje ručne. Kombinované drevoobrábacie stroje (obr. č. 1) a strojové zariadenia sú viacúčelové stroje zložené z niekoľkých strojov alebo obrábacích jednotiek, rozlične združených, spojené spoločným stojanom a určených na vykonávanie niekoľkých polohových alebo priebežných technologických operácií. Na týchto strojoch možno jednotlivé operácie vykonávať buď súčasne, alebo postupne.
Obr. č. 1 Kombinovaný stroj so zrovnávacou frézovačkou, hrúbkovacou frézovačkou, kotúčovou pílou a zvislou frézovačkou, vŕtacou dlabačkou.
Prevažne jeden kombinovaný stroj nahradí väčšinou toľko samostatných strojov, z koľkých čiastkových sa skladá. Z hľadiska technologického určenia, spôsobu obrábania, druhu a počtu čiastkových strojov alebo obrábacích jednotiek, možno kombinované stroje rozdeliť na stroje štandardné a ostatné kombinované stroje.
Štandardné kombinované stroje sú odvodené od základných drevoobrábacích strojov (kotúčových píl, frézovacích strojov, dlabacích a vŕtacích strojov atď.). Sú určené prevažne pre polohové operácie alebo pre operácie priebežné s ručným posuvom. Obsluhu týchto strojov môže zabezpečovať buď jeden pracovník pracujúci postupne na jednotlivých základných strojoch, alebo súčasne viac pracovníkov, ktorí pracujú samostatne na jednotlivých strojoch. Tieto kombinované stroje sú určené najmä pre údržbu a modelárske práce v malých prevádzkach (dielňach).
Pri kombinovaných strojoch sa nepoužívané nástroje musia odstrániť alebo zakryť.
Prisúvať materiál k nástroju sa nesmie skôr, kým nástroj nedosiahol určenú obrábaciu rýchlosť; obrábaný materiál sa nesmie tlačiť k nástroju priamo telom. Pri dorezávaní materiálu a pri prerezávaní valcovitého materiálu sa nesmie pracovať bez použitia určených pracovných pomôcok alebo prípravkov. Piliny, triesky a iný odpad sa musí odstraňovať zo stola stroja za chodu nástroja iba vhodnou pomôckou.
Dobeh otáčajúcich sa nástrojov sa nesmie skracovať po vypnutí stroja brzdením rukou, tlakom dreva alebo iným nevhodným spôsobom.
Pokiaľ je nástroj v pohybe, nesmie sa pracovník vzdialiť od stroja.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.