Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023 (2)

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

TESTOVÉ OTÁZKY K PÍSOMNEJ SKÚŠKE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV NA NÁRODNOM INŠPEKTORÁTE PRÁCE - VŠEOBECNÝ PREHĽAD (2)

V minuloročnom decembrovom vydaní časopisu sme v súvislosti s novelou zákona č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uviedli prvých 50 otázok zo série testových otázok k písomnej skúške bezpečnostných technikov na Národnom inšpektoráte práce. V tomto čísle by sme radi pokračovali uvedením ďalších otázok zo všeobecného prehľadu.

(pokračovanie z čísla 12/2022)
51. Podľa § 17 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu:
a)
príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému útvaru Policajného zboru, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz;
b)
príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz;
c)
príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, príslušnému inšpektorátu práce.
52. Podľa § 17 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel:
d)
zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru a doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu;
e)
zaslať príslušnému inšpektorátu práce;
f)
zaslať príslušnému inšpektorátu práce a doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz.
53. Podľa § 19 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zabezpečiť na plnenie úloh podľa odseku 3 predmetného zákona:
g)
vzdelávanie, poskytnúť v primeranom rozsahu pracovné voľno bez náhrady mzdy a vytvoriť nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie;
h)
vzdelávanie, poskytnúť v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie;
i)
vzdelávanie, poskytnúť v primeranom rozsahu pracovné voľno bez náhrady mzdy.
54. Podľa § 21 zákona o BOZP, odborný zamestnanec preukazuje odbornú spôsobilosť:
j)
dokladom o odbornej spôsobilosti;
k)
prehlásením o odbornej spôsobilosti ;
l)
dokladom o spôsobilosti.
55. Podľa § 23 zákona o BOZP bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže vykonať skúšku najskôr po uplynutí:
m)
jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika;
n)
troch mesiacov od odobratia osvedčenia bezpečnostného technika prehlásením o odbornej spôsobilosti;
o)
šiestich mesiacov od odobratia osvedčenia bezpečnostného technika prehlásením o odbornej spôsobilosti.
56. Podľa § 27 zákona o BOZP vydá Národný inšpektorát práce žiadateľovi oprávnenie na výchovu a vzdelávanie:
p)
do 30 dní od podania žiadosti;
q)
do 60 dní od podania žiadosti;
r)
do 90 dní od podania žiadosti.
57. Podľa § 29 zákona o BOZP kontrolujú plnenie úloh zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
s)
iba odborové orgány;
t)
orgány zastupujúce zamestnancov;
u)
odborové orgány a iné orgány zastupujúce zamestnancov.
58. Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o inšpekcii práce"):
v)
ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov;
w)
ustanovuje zákaz vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, výkon kontroly, povinnosti kontrolného orgánu a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;
x)
upravuje inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochranca zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.
59. Inšpekcia práce je:
y)
dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych vzťahov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku a kolektívne vyjednávanie;
z)
dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych vzťahov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domácich zamestnancov, okrem osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, na ktorých sa vzťahuje osobitný predpis;
aa)
dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych vzťahov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov v zamestnávateľských subjektoch, ktoré sú vymedzené osobitným predpisom.
60. Inšpekcia práce je dozor nad dodržiavaním:
ab)
právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;
ac)
právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci okrem predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia;
ad)
záväzkov, ktoré vyplývajú z vyšších kolektívnych zmlúv.
61. Inšpekcia práce je dozor nad dodržiavaním:
ae)
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci okrem predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia;
af)
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich podmienky pracovnoprávnych vzťahov;
ag)
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia.
62. Inšpekcia práce sa vykonáva:
ah)
na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb;
ai)
na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, okrem pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb;
aj)
na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb za účasti príslušníkov polície.
63. Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú orgány štátnej správy, ktorými sú:
ak)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce a Slovenská obchodná inšpekcia;
al)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce a dopravná polícia;
am)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce, ak tento zákon neustanovuje inak.
64. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
an)
koordinuje činnosť orgánov štátnej správy v oblasti ochrany práce;
ao)
koordinuje činnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a technickej inšpekcie;
ap)
v spolupráci s ostatnými ministerstvami Slovenskej republiky koordinuje činnosť orgánov štátnej správy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
65. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol:
aq)
Inšpektorát práce;
ar)
Národný inšpektorát práce;
as)
Krajský súd.
66. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
at)
rozhoduje pri pochybnostiach,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.