Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

BOZP a pracovné podmienky mladých a mladistvých zamestnancov

Dátum:

S prácou mladistvých sa možno stretnúť v odbornej príprave potrebnej na dosiahnutie vzdelania, pri brigádnickej práci študentov alebo pri práci v pracovnom pomere pred dovŕšením 18 roku veku. Podľa európskych štatistík je miera pracovných úrazov u mladých ľudí vo veku 18 - 24 rokov o 50% vyššia než v akejkoľvek inej vekovej skupine. Tisíce mladých ľudí v Európe utrpia každý rok pracovný úraz či ochorenie. Mladiství, ale aj mladí zamestnanci, nastupujúci prvýkrát do pracovného pomeru po ukončení štúdia, nemajú ešte dostatok skúseností, nemali možnosť získať bezpečné pracovné návyky a ak nie sú náležite zaškolení, neuvedomujú si možné ohrozenia a riziká. Potrebujú odbornú radu, informácie a dohľad, ako aj vhodné, bezpečné a zdravé pracovné miesta.

BOZP a pracovné podmienky mladých a mladistvých zamestnancov
RNDr.
Miroslava
Kordošová
PhD.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
Povinnosťou zamestnávateľov je poznať zákonné požiadavky pri zamestnávaní mladistvých, aby neboli vystavení zbytočnému riziku, aby neohrozili ich zdravý vývoj a vedeli zabezpečiť pre túto vekovú kategóriu vhodné pracovisko. Získanie bezpečných pracovných návykov mladistvých zamestnancov a mladých ľudí nastupujúcich po ukončení štúdia do pracovného procesu bude na prospech zamestnávateľom aj budúcim zamestnancom.
Pod pojmom mladý človek sa v práci chápu osoby približne vo veku od 15 do 30 rokov. Zákonník práce používa pojem mladistvý zamestnanec (zamestnanec mladší ako 18 rokov). Pokiaľ ide o spodnú hranicu sociologického veku mladých ľudí - mladistvých, je vyjadrená začiatkom sociálno-ekonomického osamostatňovania, ktoré prebieha od pätnástich do osemnástich rokov. Určenie hornej vekovej hranice mládeže ako vekovej skupiny je veľmi nejednotné.
Niektorí považujú vek 21 - 24 rokov za obdobie rannej dospelosti, iní obdobie od 21 rokov do 24 rokov počítajú už k dospelosti, ďalší posúvajú hranicu dospelosti až k 30 roku. Po dosiahnutí tridsiatich rokov veku prechádza zrelá osobnosť z epochy mladosti do vrcholného štádia mladých ľudí, ktoré sa podľa rôznych spoločenských kritérií počíta až do veku 38 rokov.
Na Slovensku sú najčastejšie využívané dva spôsoby zamestnávania mladých zamestnancov. Zamestnávatelia často využívajú tzv.:
-
dohodu o vykonaní práce,
-
dohodu o brigádnickej práci študentov.
Dohoda o brigádnickej práci študentov sa výlučne týka študentov a druhý spôsob je otvorený pre každého (dohoda o vykonaní práce). Tieto spôsoby zamestnávania sa nemôžu vzťahovať na opakovanú prácu, skôr na prácu, ktorá je nepravidelná. Je vykonávaná podľa toho, ako je pracovník k dispozícii alebo pravidelná práca, ale za podmienok, ktoré by boli pre zamestnávateľa neekonomické, pretože by musel neustále koordinovať, monitorovať alebo kontrolovať jej výkon.
Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov na dobu kratšiu ako 20 hodín týždenne. Súčasťou písomnej dohody musí byť aj zoznam pracovných úloh, odmena, pracovný čas a obdobie, na ktoré je dohoda uzatvorená. Dohoda o vykonaní práce musí rovnako obsahovať definíciu pracovných povinností, dátum ukončenia práce, ako aj dĺžku trvania. Nesmie prekročiť 300 hodín ročne a odmena závisí od úspešného ukončenia práce.
S mladistvým zamestnancom sa nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď zamestnanec skončí povinnú školskú dochádzku. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16-ty rok veku. Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka a člení sa na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin.
S mladistvým zamestnancom možno tieto dohody uzatvárať, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie.
Základné povinnosti zamestnávateľa
Každý zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky pre všestranný vývoj telesných a duševných schopností mladistvých a mladých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok, pričom úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami mladistvých.
Mladistvý zamestnanec musí zamestnávateľovi oznámiť dĺžku pracovného času u iného zamestnávateľa, najmä vo vzťahu k obmedzeniu pracovného času.
Zamestnávateľ:
-
je povinný viesť evidenciu aj s dátumom narodenia mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnáva v pracovnom pomere,
-
môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému vývoju, neohrozujú ich mravnosť a poskytujú im pri práci zvýšenú starostlivosť.
Zamestnávateľ nesmie:
-
zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas a nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť,
-
vystaviť mladistvých škodlivému pôsobeniu fyzikálnych, chemických, biologických faktorov, vplyvov a procesov posúdiť a vyhodnotiť všetky riziká pre jeho bezpečnosť a zdravie.
Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanovuje príslušné Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení neskorších predpisov (v znení č. 309/2010 Z.z., 105/2015 Z.z.).
Podľa zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný pri všetkých prácach a na pracoviskách spojených so špecifickým rizikom z vystavenia mladistvého zamestnanca škodlivému pôsobeniu fyzikálnych, chemických, biologických faktorov, vplyvov a procesov posúdiť, vyhodnotiť všetky riziká pre jeho bezpečnosť a zdravie a na základe odborného posúdenia príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti mladistvého zamestnanca rozhodnúť o prijatí potrebných opatrení.
Uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom môže byť len na základe predchádzajúceho lekárskeho vyšetrenia mladistvého. Pri ukladaní pracovných úloh sa zamestnávateľ riadi aj lekárskymi posudkami.
Zamestnávateľ podľa platnej legislatívy nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri výkone ktorých by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.
Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácami, ktoré:
-
objektívne presahujú fyzické alebo psychické schopnosti mladistvých,
-
vystavujú mladistvých pôsobeniu nebezpečných chemických látok a prípravkov (napr. jedovatých, karcinogénnych, mutagénnych), x)- vystavujú mladistvých škodlivému žiareniu,
-
vystavujú mladistvých riziku, ktoré mladiství ne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.