Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

BOZP v období mimoriadnych opatrení proti šíreniu koronavírusu

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

V súčasnej dobe zažíva naša spoločnosť situáciu, akú sme tu ešte nemali. Rozšírila sa pandémia koronavírusu, ktorá spôsobuje ochorenie COVID-19. Postihnutá je celá ekonomika, obyvateľstvo a samozrejme aj zamestnávatelia. Mnohí zatvorili svoje podniky a prevádzky, mnohí však ešte udržiavajú výrobu a zásobovanie. Koronavírus sa môže rýchlo šíriť v priestoroch, kde je zvýšená koncentrácia ľudí, teda aj na pracovisku. 

Vo vzťahu k závažnosti situácie a taktiež vo vzťahu k štátom prijímaným opatreniam, je potrebné aj z pohľadu zamestnávateľov na túto situáciu reagovať. Predkladaný článok poskytuje prehľad najdôležitejších povinností a odporúčaní, ako postupovať v období krízovej situácie a zabezpečiť tak pre svojich zamestnancov bezpečné a zdravé pracovné podmienky a zároveň oboznamuje s odporúčanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a ochrannými opatreniami.

Citát:

„K prenosu koronavírusu dochádza najmä kvapôčkami pri kýchaní, reči, kašlaní, ale aj priamym kontaktom,“ uviedol prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, zastupujúci hlavný hygienik Slovenskej republiky. Odhadovaný inkubačný čas je 2 – 14 dní.

Čo je koronavírus a ochorenie COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol prvýkrát identifikovaný ešte 8. decembra 2019 v čínskom Wu-chane. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných infekčných zvierat, najmä hydiny. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako nCoV-2019) má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje, má názov COVID-19 (z anglického názvu Corona ­Virus Disease 2019). Je príbuzný vírusom známym z nedávnej histórie, t. j. SARS-koronavírus (z roku 2002) a MERS-koronavírus (2012).

Všetky tieto vírusy prekročili medzidruhovú bariéru, boli prenesené zo zvierat na človeka a následne sa šírili v ľudskej populácii. Najväčšia hrozba nového SARS-CoV-2 spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou) a že ho môžu prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. COVID-19 sa do okolia rozširuje tým, že infikovaná osoba vykašliava alebo vydychuje kvapôčky infikovanej tekutiny. Tie potom dopadajú na blízke povrchy a predmety, akými sú stoly, počítače, telefóny, resp. potraviny a pod. Ostatní sa môžu nakaziť dotykom týchto povrchov alebo predmetov – a to kontaktom s ich očami, ústami alebo vdýchnutím. ­COVID-19 sa prenáša tiež vzduchom do vzdialenosti 1 až 2 metrov od infikovanej osoby. Platí teda, že šírenie COVID-19 je obdobné ako u chrípky. Väčšina osôb infikovaných COVID-19 má mierne príznaky a vyliečia sa. Avšak u niektorých osôb bol zaznamenaný vážnejší priebeh ochorenia a bola vyžadovaná nemocničná starostlivosť. Riziko sa zvyšuje s vekom a prípadne inými zdravotnými komplikáciami (diabetes, srdcové a pľúcne ochorenia, onkologické ochorenia ). Diagnostika je laboratórna. Účinná terapia zatiaľ nie je známa. Liečba je spravidla symptomatická.

COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

•   od miernych (kašeľ, zvýšená teplota),
•   cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov),
•   až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou.

Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny. Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. Najčastejšie prejavy sú znázornené na obr. č. 1.

 

xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
Obr. č. 1 Prejavy COVID-19 (zdroj: WHO a BBC)

Povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov

Zamestnávateľ a zamestnanec majú podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) viacero možností, ako sa v tejto mimoriadnej situácii dohodnúť, aby sa na pracovisku predišlo šíreniu ochorenia COVID-19. Okrem práce z domu prichádza do úvahy čerpanie dovolenky alebo náhradného voľna, ak ho zamestnanec má nevyčerpané. Zamestnávateľ môže zvoliť aj zmenu rozvrhu pracovných zmien alebo sa so zamestnancom dohodne na pracovnom voľne s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr. V osobitnom prípade môže ísť aj o prekážku v práci na strane zamestnávateľa – keď mal zamestnanec naplánované zmeny a zamestnávateľ mu oznámi, že mu prácu nepridelí a zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Zákonník práce neobsahuje časové obmedzenie trvania tejto prekážky v práci, a teda je na rozhodnutí zamestnávateľa, v akom rozsahu toto opatrenie v tomto prípade použije.

Opatreniami prijatými vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva je povinný riadiť sa okrem zamestnávateľa aj zamestnanec ako občan Slovenskej republiky, a aj on je v záujme ochrany vlastného zdravia povinný konať určitým spôsobom alebo zdržať sa určitého konania, ak to bolo príslušným orgánom nariadené alebo odporúčané.

Informovanie zamestnávateľa

V prípade, ak sa zamestnanec vrátil z dovolenky z oblasti, kde bol výskyt prípadov ochorenia COVID-19, alebo ak mohol byť potenciálne v kontakte s osobami, u ktorých je riziko, že boli nakazené, mal by o tom informovať svojho zamestnávateľa. Podľa § 81 písm. e) Zákonníka práce totiž zamestnanec nesmie konať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Týka sa to teda aj situácie, keď by zamestnanec svojim zdravotným stavom ohrozoval zdravie ostatných zamestnancov. Zamestnávateľ môže v aktuálnej situácii (t. j. šírenie ochorenia COVID-19) v záujme ochrany zdravia ostatných zamestnancov ustanoviť povinnosť zamestnanca oznamovať svoj pobyt v rizikovej oblasti, prípadne iné skutočnosti, ktoré sú relevantné pre ochranu zdravia.

BOZP na pracovisku

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.

Prijatie vhodných opatrení závisí od posúdenia rizika zamestnávateľom v závislosti od konkrétneho prípadu (napr. krajina, z ktorej sa zamestnanec vracia), pritom sa môže riadiť opatreniami, ktoré prijala Bezpečnostná rada SR. Napríklad u osôb, ktoré sa vrátili zo zóny výskytu ochorenia COVID-19 a nevykazujú príznaky ochorenia, sa v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR vyžaduje, aby sledovali svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu z oblasti zasiahnutej ochorením COVID-19 (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka). Vychádzajúc z tohto odporúčania tak zamestnávateľ môže zvážiť prácu z domu, prípadne prekážku v práci po dobu 14 dní.

V zmysle uvedeného je zamestnávateľ povinný posudzovať riziko a na základe tohto posúdenia oprávnený prijať a vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov, pričom sa môže riadiť opatreniami, ktoré prijala vláda SR, resp. odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré zverejňujú na svojich stránkach. K takýmto opatreniam okrem home office patrí napríklad možnosť zrušiť pracovnú cestu a/alebo zahraničnú pracovnú cestu zamestnanca či povinnosť poskytnúť zamestnancovi potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace zamestnanca pred biologickými nebezpečenstvami (napr. ochranné rúška a respirátory na ochranu dýchacích orgánov, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky na ochranu rúk a pod.). Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi uvedené potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky len v tom prípade, že iným dostatočným spôsobom zamedzí ohrozeniu života a zdravia zamestnanca koronavírusom SARS-CoV-2.

Opatrenia v podniku a v organizácii

Zamestnávateľ má možnosť upraviť postupy a pravidlá,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.