Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ladislav
Kerekeš
pripravil zo zdrojov EU-OSHA, Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Hodnota BOZP - odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania
Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA) nedávno zverejnila novú správu obsahujúcu zistenia z druhej časti projektu Náklady a prínosy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vykresľuje dva postupy na odhad finančného zaťaženia spojeného s chorobami z povolania, so zraneniami a smrteľnými úrazmi. Odhad finančných nákladov bol vypracovaný pre päť členských krajín, ktoré boli vybrané tak, aby odzrkadľovali geografickú rôznorodosť a rozmanitosť v hospodárstve a sociálnych systémoch Európy. V správe sa porovnávajú výsledky a skúmajú sa výhody a nevýhody oboch postupov. Odhad ekonomických dôsledkov ochorení súvisiacich s prácou je pre politických stratégov neoceniteľný zdroj. Môžu z neho čerpať, aby dospeli k informovaným rozhodnutiam v politikách a stratégiách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.
Zo správy vyplýva, že hospodárske výhody bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nikdy neboli zjavnejšie. Nové odhady vyplývajúce z medzinárodného projektu ukazujú, že pracovné úrazy a choroby z povolania stoja EÚ každoročne najmenej 476 miliárd eur. Len samotné náklady na rakovinu súvisiacu s prácou dosahujú 119,5 miliardy eur. Výsledky projektu boli v septembri predstavené na XXI. svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Singapure a sú k dispozícii na webovom sídle agentúry EU-OSHA vo forme interaktívnej vizualizácie údajov.
V rámci svojej činnosti sa Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) usiluje poskytovať informácie subjektom prijímajúcim rozhodnutia v oblasti politiky, obchodu a vedy, aby mohli lepšie pochopiť hospodárske dôsledky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V záujme toho agentúra EU-OSHA predkladá výsledky výskumu na vysokej vedeckej úrovni, ktorý sa venuje hospodárskym vplyvom pracovných úrazov a chorôb z povolania na spoločnosť a podniky.
V uplynulých niekoľkých rokoch sa napríklad uskutočnili výskumné projekty vychádzajúce z analýz nákladov a výnosov opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v malých a stredných podnikoch a analyzovali sa možné ekonomické stimuly na preventívne opatrenia, ako sú bodové systémy pre úrazové poistenia. Najnovší projekt agentúry EU-OSHA sa teraz zameriava na makroúroveň a skúma spoločenské náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedostatočných preventívnych opatrení, a porovnáva ich na európskej a medzinárodnej úrovni. Je to v súlade s mandátom, ktorý agentúra EÚ-OSHA dostala od Európskej komisie a ktorý bol stanovený ako priorita v strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 - 2020. [1]
Vytvoriť komplexný odhad nákladov, ktoré spoločnosť vynakladá na pracovné úrazy a na choroby z povolania je zložitou úlohou. Je však dôležité, aby spoločenské subjekty prijímajúce rozhodnutia dokázali rozpoznať dôsledky nedostatočných preventívnych opatrení a následne naplánovali účinné opatrenia v rôznych oblastiach politiky. Ak nebud
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.