Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

COVID-19: NÁVRAT NA PRACOVISKO - USMERNENIE EÚ
Pandémia COVID-19 je jednou z najväčších výziev, akým spoločnosti a podniky kedy čelili. Ako uvádza Európska agentúra pre BOZP, prekonanie problémov súvisiacich s pandémiou bude možné len vtedy, ak budeme spolupracovať s cieľom zastaviť šírenie tejto choroby a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov pracujúcich z domu, ako aj pre tých, ktorí sa vracajú na svoje obvyklé pracoviská.
 
Na pracoviskách, kde môžu byť pracovníci vystavení vírusu, ktorý patrí do kategórie biologických faktorov, musia zamestnávatelia vykonávať posúdenie rizík a stanoviť primerané opatrenia. Preto prinášame niektoré usmernenia Európskej únie zamerané na podporu zamestnávateľov pri plnení týchto povinností.
Základné informácie a rozsah usmernení
Cieľom týchto nezáväzných usmernení je
pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom zachovať bezpečnosť a zdravie v pracovnom prostredí
, čo sa výrazne zmenilo v dôsledku pandémie ochorenia ­COVID-19. Poskytujú odporúčania pre:
-
posudzovanie rizík a príslušné opatrenia ako napríklad:
-
minimalizácia vystavenia ochoreniu COVID-19,
-
pokračovanie v práci po období zatvorenia,
-
vyrovnávanie sa s vysokou mierou absencie,
-
manažment pracovníkov pracujúcich z domu.
-
zapojenie pracovníkov,
-
starostlivosť o pracovníkov, ktorí ochoreli,
-
plánovanie a poučenie pre budúcnosť,
-
udržiavanie dobrej informovanosti,
-
informácie pre sektory a povolania.
Tieto usmernenia zahŕňajú príklady všeobecných opatrení, ktoré môžu zamestnávateľom pomôcť dosiahnuť primerane bezpečné a zdravé pracovné prostredie po obnovení činností v závislosti od konkrétnej pracovnej situácie.
Na konci tohto dokumentu nájdete odkazy na príslušné informácie EU-OSHA a zoznam zdrojov od rôznych poskytovateľov, ktoré sú zamerané na rôzne priemyselné odvetvia a povolania
. Upozorňujeme, že informácie uvedené v tomto usmernení nezahŕňajú zdravotníctvo, pre ktoré sú k dispozícii špecifické odporúčania (napr. od ECDC, WHO, CDC). V prípade akýchkoľvek konkrétnych otázok alebo obáv, ktorým nie je venovaná pozornosť v tomto dokumente, si vyhľadajte informácie od miestnych orgánov, ako sú úrady verejného zdravotníctva alebo prí­slušný inšpektorát práce.
Všeobecne
Po novej pandémii v roku 2019 spôsobenej koronavírusom (COVID-2019) väčšina členských štátov Európskej únie zaviedla niekoľko opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa pracovísk na boj proti šíreniu ochorenia.
Svet práce je počas tejto krízy závažne ovplyvnený, a preto musia všetky časti spoločnosti - vrátane podnikov, zamestnávateľov a sociálnych partnerov - vyvíjať úsilie, aby chránili zamestnancov, ich rodiny a spoločnosť ako celok.
Povaha a rozsah obmedzení, ako je napríklad pozastavenie nepodstatných činností, sa medzi členskými štátmi a sektormi líšia, podstatná časť zamestnancov však musí pracovať buď z domu, alebo ak sa ich práca nemôže vykonávať na diaľku, ostávajú doma často s náhradou príjmu. Keď sa pomocou opatrení fyzického odstupu dosiahne dostatočné zníženie miery prenosu COVID-19, vnútroštátne správy povolia postupné obnovenie pracovných činností. Vykonáva sa to postupne, pričom sa obnovia najprv pracovné činnosti, ktoré sa považujú za nevyhnutné na ochranu zdravia a hospodárstva, a nakoniec pracovné činnosti, ktoré možno efektívne vykonávať z domu. Avšak bez ohľadu na to, ako a v akej miere sa obnovia normálne pracovné činnosti, je veľmi pravdepodobné, že niektoré opatrenia nejaký čas ešte potrvajú, aby sa zabránilo prudkému zvýšeniu miery infekcie (pozri dokument COVID-19: usmernenie pre pracoviská na www.osha.europa.eu/sk). Okrem toho je tiež možné, že nárast infekcií niekedy v budúcnosti bude v niektorých prípadoch vyžadovať opätovné zavedenie reštriktívnych opatrení. Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov a zamestnancov, či už museli zaviesť nové postupy vo veľmi krátkom čase alebo pozastaviť svoju prácu a podnikateľské činnosti. EÚ-OSHA ponúka praktickú pomoc pri návrate na pracovisko: príslušnými preventívnymi opatreniami možno dosiahnuť bezpečný a zdravý návrat do práce po uvoľnení opatrení fyzického odstupu a prispejú tiež k potlačeniu prenosu vírusu COVID-19.
Aktualizujte svoje posúdenie rizík a prijmite príslušné opatrenia
Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa za opatrení súvisiacich s pandémiou ­COVID-19 začína identifikáciou a posúdením rizík vo fyzickom aj psychosociálnom pracovnom prostredí, podobne ako za normálnych pracovných podmienok. Zamestnávatelia sú povinní zrevidovať svoje posúdenie rizík, keď sa zmení pracovný proces, a posúdiť všetky riziká vrátane rizík ovplyvňujúcich duševné zdravie. Pri revidovaní posúdenia rizík treba venovať pozornosť akýmkoľvek anomáliám alebo situáciám, ktoré spôsobujú problémy, a tomu, ako to môže organizácii pomôcť upevniť sa z dlhodobého hľadiska. Pamätajte, že je veľmi dôležité zapojiť pracovníkov a ich zástupcov do revízie posúdenia rizík a obrátiť sa na oddelenie prevencie rizík alebo poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ak sú k dispozícii. Pre posudzovanie získajte od verejných orgánov aktuálne informácie o výskyte COVID-19 vo vašej oblasti. Po aktualizácii posúdenia rizík je ďalším krokom vypracovanie akčného plánu s príslušnými opatreniami. Ďalej je uvedených niekoľko príkladov otázok súvisiacich s COVID-19, ktoré treba vziať do úvahy pri príprave takéhoto akčného plánu.
Minimalizovanie vystavenia vírusu COVID-19 pri práci
Implementácia postupov bezpečnej práce na obmedzenie vystavenia vírusu COVID-19 pri práci vyžaduje najprv posúdenie rizík a následne zavedenie hierarchie kontrol. To znamená zaviesť kontrolné opatrenia na elimináciu rizika, a ak to nie je možné, minimalizovať vystavenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.