Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Dňa 4. februára 2021 bola schválená novela č. 76/2021 Z. z. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Zákon nadobúda činnosť od 1. marca 2021 a vybrané ustanovenia od 1. januára 2022. Schválené zmeny sa dotkli aj ustanovení o dovolenke.

Zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa
Na základe novely č. 380/2019 Z.z. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov bola počnúc rokom 2020 navýšená dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. S účinnosťou od 1. januára 2021 sa do právnej úpravy dopĺňa, aká osoba sa na pracovnoprávne účely považuje za
zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa
.
Uvedené vyplýva z § 40 ods. 11 novely:
"Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. Toto postavenie zamestnancovi vzniká
dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil
, že sa trvale stará o dieťa podľa prvej vety, a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa podľa prvej vety."
To znamená, že zamestnanec nadobúda postavenie zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa, a tým mu vzniká nárok na zvýšenie základnej výmery dovolenky, ak túto skutočnosť:
-
písomne oznámil zamestnávateľovi,
-
preukáže, že plní osobnú starostlivosť o neplnoleté dieťa (do dovŕšenia 18 rokov veku).
Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne bez zbytočného odkladu.
Poznámka:
Podľa usmernenia Národného inšpektorátu práce ide primárne o dieťa rodiča alebo náhradného rodiča (podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), t.j. o právny (rodinný) vzťah. Zároveň ide o dieťa aj z hľadiska veku - do 18 rokov alebo do nižšieho veku, ak osoba nadobudne plnoletosť uzatvorením manželstva. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") nerozlišuje z hľadiska práv zamestnanca, či v prípade § 103 ods. 2 Zákonníka práce ide o trvalú starostlivosť o dieťa do 3,5 roka alebo 15 rokov, preto je na mieste použitie rozširujúceho výkladu a za dieťa považovať osobu do dovŕšenia plnoletosti.
Odkedy má zamestnanec nárok na dovolenku z dôvodu starostlivosti o dieťa
V praxi vznikali nejasnosti, odkedy má zamestnanec nárok na viac dní dovolenky, ak sa trvalo stará o dieťa. V zmysle § 40 ods. 11 novely postavenie zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, vzniká zamestnancovi
dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil
, že sa trvale stará o dieťa, a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať a uvedené oznámil zamestnávateľovi.
Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu. Z uvedeného vyplýva, že zamestnancovi vzniká nárok na zvýšenie dovolenky z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa odo dňa, keď zamestnávateľovi oznámil, že sa začal trvalo starať o dieťa.
Príklad č. 1:
Zamestnanec má 25 rokov, pracuje vo firme dva roky a prináleží mu dovolenka za kalendárny rok v rozsahu 20 dní (4 týždne). Zamestnancovi sa dňa 7. júla 2022 narodilo dieťa. Túto skutočnosť oznámil a preukázal zamestnávateľovi dňa 14. septembra 2022. Odkedy má nárok na zvýšenie dovolenky nad rámec základnej výmery dovolenky?
Keďže zamestnanec nadobúda postavenie zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa, dňom, keď to písomne oznámil zamestnávateľovi, nárok na zvýšenie dovolenky nad rámec základnej výmery z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa dovolenky mu vzniká počnúc dňom 14. september 2022.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.