Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Etický kódex a jeho miesto medzi vnútornými predpismi zamestnávateľa

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Tento článok sa venuje najmä etickému kódexu v podnikateľskej sfére, jeho tvorbe a uplatneniu v podnikovej praxi. Článok pozostáva z troch častí. V úvodnej časti sa zaoberá úlohami a cieľmi etického kódexu a jeho druhmi. V ďalšej časti článok rozvádza tvorbu, obsahové zameranie a implementáciu podnikového etického kódexu a popisuje jeho charakteristické znaky. V poslednej časti sa venuje právnym aspektom etického kódexu vydaného formou vnútorného predpisu zamestnávateľa.

V súčasnej dobe je často vydávaným vnútorným predpisom zamestnávateľa etický kódex. Spravidla sa vzťahuje na všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pracovné zaradenie, avšak pre určité pracovné pozície (napr. v informačných technológiách, v manažmente a pod.) je jeho vydanie vysoko aktuálne. Osobitosťou etického kódexu je, že upravuje povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa na základe etických pravidiel, vychádzajúc pritom z charakteru príslušných povolaní a profesií, čím nadväzuje na práva a povinnosti upravené v právnych predpisoch. Etické pravidlá nie sú bežnou súčasťou právnych predpisov. Právne predpisy obsahujú etické pravidlá len výnimočne, a to len pre niektoré špecifické profesie (napr. pre sudcov, štátnych zamestnancov a iné).
Úlohy a ciele etického kódexu a jeho druhy
Etický kódex je súbor etických pravidiel (noriem) vychádzajúcich z hodnôt a princípov organizácie (zamestnávateľského subjektu, podniku, inštitúcie a pod.), ktorá ho prijala. Obsahuje kodifikáciu všeobecne uznávaných zásad (princípov), štandardov či kritérií, používaných ako nástroje pre stanovenie etického správania sa, ktorými súčasne daný subjekt uznáva svoju zodpovednosť za určité konanie voči spoločnosti. Etika je veda o morálke, je teóriou morálky. Zameriava sa na skúmanie toho, čo je alebo nie je morálne správne konanie. Etika je metódou, to znamená, že podáva návody, ako sa v prípade etickej dilemy zachovať a umožňuje subjektom vybrať si v konkrétnej situácii uvážlivejší a zodpovednejší prístup. Etické pravidlá (normy) predstavujú výzvu ku zlepšeniu morálky.
V podnikateľskej sfére rozlišujeme etické kódexy odvetvové, podnikové a profesijné. V ďalšom texte bude venovaná pozornosť podnikovým a profesijným etickým kódexom. Etika je dôležitým východiskovým predpokladom dlhodobo úspešného podnikania. Podnikanie aj v prípade implementácie etickej dimenzie nestráca nič zo svojej prirodzenej funkcie - stále sa snaží o maximalizáciu zisku. Etické správanie sa podniku je praktickou komparatívnou výhodou na trhu. Pokiaľ chce byť podnik trvale úspešný v konkurencii ostatných, je systematická integrácia etickej dimenzie do jeho strategických plánov a podnikových kultúr nutnosťou. Dôležitým krokom procesu inštitucionalizácie etiky do firemnej kultúry je vypracovanie etického kódexu. V podnikateľskej sfére sú etické kódexy v súčasnosti veľmi rozšírené.
Dôvody zvýšeného záujmu o etické kódexy v podnikovej sfére majú svoj pôvod v niekoľkých okolnostiach. Kvôli tvrdému konkurenčnému boju na domácich a zahraničných trhoch a z neho vyplývajúceho veľkého tlaku, niektoré podniky dosahujú svoje zisky nelegálnym alebo nemorálnym spôsobom. Ďalším z dôvodov záujmu o etické kódexy je skepsa a znepokojenie verejnosti v dôsledku odhaľovania škandálov ukazujúcich nadobudnutie bohatstva, u niektorých podnikov, podvodmi a machináciami bez akýchkoľvek etických zábran a bez ohľadu na človeka a planétu. Jedným z dôvodov sú tiež odchody zákazníkov, dištancovanie sa verejnosti a v mnohých prípadoch aj odchody zamestnancov z takých podnikov, v ktorých bolo odhalené nemorálne konanie.
Etika by mala presahovať do akéhokoľvek odvetvia ľudskej činnosti. Podstatou etických kódexov je regulácia pravidiel konania jednak vo vzťahu medzi členmi určitej skupiny, ako aj navonok vo vzťahu ku klientom či k iným záujmovým skupinám, vo vzťahu ku zamestnancom, ku štátu, verejnosti, spotrebiteľom, majiteľom a investorom, k obchodným partnerom a vo vzťahu ku konkurencii. Je dôležité, aby etický kódex neslúžil len ako marketingový nástroj, ale aby jeho skutočný význam spočíval v tom, že sa stane srdcom každodenného rozhodovania a riešenia problémov, t.j. bol riadne implementovaný a používaný.
Pre podnik je zásadné definovať si kľúčové etické hodnoty ako vodcovské princípy, ktoré budú dôležitým prvkom podnikovej kultúry. Po definovaní etických hodnôt daného podniku sa stávajú tieto súčasťou etického kódexu. Úlohou podnikového etického kódexu je:
-
uľahčovať zamestnancom rozhodnúť sa v situá­ciách, keď nevedia, čo je správne a čo nie,
-
napomáhať pri regulácii a ovplyvňovaní správania sa zamestnancov v súlade s etickými normami,
-
slúžiť ako nástroj na riadenie zamestnancov a ako prevencia chybného a nesprávneho konania,
-
riešiť konfliktné a sporné situácie.
Etický kódex má dať všetkým zamestnancom podniku jasnú predstavu, aké konanie je takpovediac tabu. Správne nastavený kódex má zamestnancom ukázať smer nielen v prípadoch jasného porušovania právnych predpisov, ale aj v tzv. sivej zóne, kde nemusí byť hranica legálneho a protiprávneho konania celkom zrejmá. Kódex teda konkretizuje aplikáciu morálnych zásad v praktickej činnosti podniku. Samotný zoznam firemných hodnôt a princípov pre potreby praxe nestačí. Etický kódex nemá byť len súhrnom povinností zamestnancov, jeho poslanie má mať širší rámec. Má byť nápomocný pri vštepovaní vedomia zodpovednosti zamestnancov na všetkých úrovniach podniku, nápomocný k získaniu potreby rozmýšľať o svojich skutkoch v morálnych pojmoch a rozvíjať hodnoty príslušné ich postaveniu v konkrétnom podniku. Mal by byť dokumentom, ktorý upravuje správanie sa zamestnancov v súlade s etikou podniku a zároveň to má byť dokument na ktorý sa zamestnanci môžu odvolať kedykoľvek sa od nich žiada, aby konali v rozpore s jeho obsahom.
V zamestnaneckej sfére (v podnikateľskej, ale aj mimo nej) pôsobí množstvo profesií, povolaní a zamestnaní. V každej z nich sa kladie dôraz hlavne na odbornosť, kvalitu vykonávanej práce a etickosť konania. Podnikateľská etika je aplikovanou profesijnou etikou, ktorá sa zaoberá konkrétnymi a praktickými otázkami týkajúcimi sa etických rozhodnutí. Etický kódex je v rámci profesijnej etiky vnímaný ako súbor stanovených princípov, pravidiel správania sa ľudí v profesijnom prostredí pri výkone profesie. Profesijná etika t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.