Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Hmotná zodpovednosť zamestnanca, príklady z praxe

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Hmotná zodpovednosť zamestnanca sa spája s osobitnou právnou zodpovednosťou zamestnanca ustanovenou v § 182 až § 184 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorou je zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať. Uvedená právna zodpovednosť má svoje obligatórne predpoklady, ktoré musia byť kumulatívne splnené. Pretože ide o právnu zodpovednosť zamestnanca, je jej podstatným prvkom aj zavinenie. V prípade tejto zodpovednosti sa uzatvára aj dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca. Preto aj obsahové náležitosti tejto dohody spolu s praktickými príkladmi, ktoré sa jej týkajú, budú predmetom tohto článku.

Predpoklady právnej zodpovednosti

Právna zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať (ďalej len "právna zodpovednosť"), predpokladá naplnenie jej jednotlivých obligatórnych znakov, a síce:
-
existencia pracovnoprávneho vzťahu,
-
protiprávne konanie zamestnanca,
-
spôsobenie schodku na zverených hodnotách,
-
príčinná súvislosť protiprávneho konania zamestnanca a schodku,
-
zavinenie.

Existencia pracovnoprávneho vzťahu

Pracovné právo rozlišuje pracovný pomer, ktorý sa zakladá pracovnou zmluvou podľa § 43 Zákonníka práce a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sú tiež druhom pracovnoprávneho vzťahu. Pracovnoprávny vzťah ako každý iný právny vzťah má svoje prvky, ktorými sú: subjekt, objekt a obsah. Subjektmi pracovnoprávneho vzťahu sú zamestnanec a zamestnávateľ, predmetom je závislá práca a obsahom sú konkrétne práva a povinnosti subjektov pracovnoprávneho vzťahu. Pojem závislá práca má legálnu definíciu v § 1 ods. 2 Zákonníka práce a nemožno ju modifikovať.
Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.
V porovnaní s pracovným pomerom výkon práce na základe dohôd predstavuje značné zhoršenie právnej pozície zamestnanca, čo sa týka hlavne jeho práv v pracovnoprávnom vzťahu. Napríklad zamestnanec pracujúci na základe dohody si nemôže uplatňovať dovolenku, nemá nárok na stravné lístky a taktiež právna úprava jednotlivých možností vzdelávania sa viaže na pracovný pomer. Taktiež platí, že zamestnanec pracujúci na základe dohody môže prísť jednoduchšie o prácu výpoveďou, pretože zamestnávateľ mu môže dať výpoveď, aj keď neuvedie výpovedný dôvod, teda sa neuplatní § 63 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý ustanovuje jednotlivé výpovedné dôvody zamestnávateľa v pracovnom pomere. Výpovedná doba je navyše 15 dní a nezačne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede, ale okamihom doručenia písomného vyhotovenia výpovede adresátovi. V prípade ukončenia dohody výpoveďou nepatrí takémuto zamestnancovi odstupné, keďže § 76 ods. 1 Zákonníka práce zaručuje odstupné len zamestnancovi, ktorý vykonáva závislú prácu v pracovnom pomere.
Podstatným právnym faktom však je, že aj napriek uvedeným zníženým právnym nárokom zamestnanca vykonávajúceho závislú prácu na základe dohody platí, že môže byť taktiež zodpovedný za škodu, ktorú zamestnávateľovi svojim protiprávnym konaním spôsobil. Podľa § 225 ods. 1 Zákonníka práce zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.
Príklad č. 1:

Zamestnanec pracuje na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa. V súvislosti s výkonom jeho práce na dohodu mu zamestnávateľ odovzdal peňažnú hotovosť vo výške 1.000 eur a uzatvoril s ním dohodu o hmotnej zodpovednosti. Pretože zamestnanec celú prevzatú finančnú hotovosť stratil, zamestnávateľ od neho požadoval náhradu škody v celej výške. S uvedeným postupom zamestnanec nesúhlasil, pretože spôsobil škodu z nedbanlivosti a zamestnávateľom požadovaná náhrada škody bola vyššia, ako je 1/3 odmeny dohodnutej v dohode. Konal v tomto prípade zamestnávateľ v súlade s platným právom?
Podľa § 182 ods. 1 Zákonníka práceplatí, že ak zamestnanec prevzal na základe dohody o
hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti
, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).
-> UPOZORNENIE:

Ustanovenie § 225 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce,
sa nevzťahuje na výšku náhrady škody, ktorá zamestnávateľovi vznikla v súvislosti so zodpovednosťou zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
. Preto platí, že aj keď zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi škodu/schodok z nedbanlivosti, pokiaľ sa jeho zodpovednosť preukáže, musí zamestnávateľovi uhradiť vzniknutú škodu/schodok v celom rozsahu, a to bez ohľadu na výšku jeho odmeny.
Preto možno uviesť, že zamestnávateľ konal v súlade s platným právom.

Protiprávne konanie zamestnanca

Pre splnenie predpokladov právnej zodpovednosti zamestnanca je nevyhnutné, aby došlo k jeho protiprávnemu konaniu, z ktorého vznikol schodok na zverených hodnotách, ktoré mu zamestnávateľ odovzdal a ktoré má právnu povinnosť vyúčtovať.
Príklad č. 2:

Zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy (vykonával prácu čašníka) prevzal od zamestnávateľa na základe dohody o hmotnej zodpovednosti peňažnú hotovosť. Počas zamestnancovho pracovného času vznikol v prevádzke požiar, ktorý sa rozšíril aj na pracovisko zamestnanca, a preto zhoreli aj zamestnávateľove peniaze. Zamestnanec pritom mohol bez svojho ohrozenia peniaze zachrániť pred požiarom. Zamestnávateľ tvrdil, že zamestnanec nekonal, nesplnil si svoju zakročovaciu prá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.