Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ochrana zdravia zamestnancov s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Dátum:

Biologické faktory sú mikroorganizmy, najmä baktérie, vírusy, prióny, parazity a huby, ktoré môžu vyvolať nákazu, alergiu alebo toxický účinok u ľudí vrátane zamestnancov vystavených pri práci týmto faktorom. Dňa 24. novembra 2020 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 333/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Týmto nariadením vlády SR sa do právneho poriadku Slovenskej republiky prebrali dve smernice EÚ týkajúce sa ochrany zdravia zamestnancov pri práci s expozíciou biologickým faktorom.
Biologickým faktorom sú najčastejšie exponovaní zamestnanci pri práci v zdravotníctve, a to najmä pri ošetrovaní a vyšetrovaní pacientov, pri manipulácii s infekčným biologickým materiálom, ale aj pri práci v klinických, diagnostických a mikrobiologických laboratóriách. Zdravotné riziko z expozície biologickým faktorom však nie je významné len v zdravotníctve, ale aj pri práci v zariadeniach sociálnych služieb, pri špecifických činnostiach v sociálnej oblasti pri práci so závislými osobami, pri práci v ozbrojených zboroch, pri práci v podnikoch na likvidáciu odpadov, v kafilériách a v čistiarňach odpadových vôd, pri pracovných činnostiach, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami a výrobkami živočíšneho pôvodu.
Negatívnym pôsobením biologických faktorov na zdravie zamestnancov môžu vzniknúť infekčné (prenosné) a parazitárne ochorenia. Zamestnanec môže ochorieť po kontakte s chorým človekom, zvieraťom alebo kontaminovaným materiálom. Stále sa rozširuje spektrum biologických faktorov, s ktorými prichádzajú do kontaktu rôzne profesijné skupiny zamestnancov, a to aj vzhľadom na nárast pohybu osôb a tovarov medzi krajinami, ale aj kontinentmi. Zároveň sa zvyšuje aj
používanie
biotechnológií na priemyselné účely.
Ochrana zdravia zamestnancov pri práci s expozíciou biologickým faktorom je legislatívne upravená v § 42 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."), ktorý obsahuje základné povinnosti zamestnávateľov v tejto oblasti, a to zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov biologickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru a poskytnúť povinné alebo odporúčané očkovanie zamestnancom, ktorí sú alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii účinná očkovacia látka. Tieto povinnosti sú bližšie určené v
nariadení vlády SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
(ďalej len "nariadenie vlády SR"). Cieľom týchto právnych úprav je vytvoriť podmienky na účinnú ochranu zdravia zamestnancov pri práci s biologickými faktormi.
Nariadenie vlády SR upravuje požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci a požiadavky na predchádzanie týmto rizikám. Vzťahuje sa na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom, či už to je vedomé, resp. zamýšľané používanie (napr. výroba očkovacích látok) alebo nevedomé vystavovanie biologickým faktorom súvisiace s konkrétnou činnosťou (napr. vyšetrovanie a ošetrovanie pacientov). Nariadenie vlády SR
upravuje klasifikáciu biologických faktorov do štyroch skupín na základe miery rizika infekcie u ľudí a podľa závažnosti zdravotných účinkov
nasledujúco:
Do 1. skupiny
biologických faktorov
sú zaradené biologické faktory, u ktorých nie je pravdepodobné, že by mohli spôsobiť ochorenie u ľudí.
Biologické faktory 2. skupiny
môžu spôsobiť ochorenie u ľudí, ale nie je pravdepodobné, že toto ochorenie sa rozšíri v populácii. U týchto biologických faktorov je obvykle k dispozícii účinné očkovanie alebo liečba.
Príkladom sú baktérie
Streptococcus pyogenes, Helicobacter pylori,
vírusy chrípky typu A, B a C,
vírusy osýpok, rubeoly, mumpsu,
prióny, ktoré môžu spôsobiť prenosné ochorenie u ľudí, napríklad ochorenie
Scrapie
, parazity
Entamoeba histolytica, Toxoplasma gondii,
huby
Aspergillus flavus, Candida albicans.
Biologické faktory 3. skupiny
môžu spôsobiť závažné ochorenie u ľudí a hrozí riziko rozšírenia tohto ochorenia v populácii. Aj u týchto biologických faktorov je obvykle k dispozícii účinné očkovanie alebo ­liečba.
Príkladom sú baktérie
Mycobacterium tuberculosis, Salmonella Typhi,
vírusy hepatitídy B
a C, vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
, prióny, ktoré môžu spôsobiť prenosné ochorenie u ľudí, napríklad
Creutzfeldt-Jakobovu chorobu,
parazity
Taenia solium, Plasmodium falciparum
, huby
Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis.
Najzávažnejšie riziko predstavujú biologické faktory 4. skupiny
, ktoré spôsobujú závažné ochorenia u ľudí a riziko ich rozšírenia v populácii je vysoké. U týchto biologických faktorov obvykle nie je k dispozícii účinné očkovanie ani liečba.
Do 4. skupiny sú zaradené niektoré vírusy, príkladom sú
Ebolavirus
a
vírus Variola
.
Zoznam biologických faktorov (baktérií, vírusov, priónov, parazitov a húb) rozdelených do skupín 2., 3. a 4. je súčasťou prílohy č. 2 nariadenia vlády SR. V zozname je klasifikovaných 509 mikroorganizmov, z toho je 197 baktérií, 174 vírusov, 6 priónov, 91 parazitov a 41 húb.
Nariadenie vlády SR upravuje postup pri posudzovaní zdravotného rizika z expozície biologickým faktorom pri práci, ochranné opatrenia na znižovanie zdravotného rizika pri práci, postup pri schvaľovaní používania biologických faktorov 2., 3. a 4. skupiny orgánom verejného zdravotníctva, zabezpečenie zdravotného dohľadu pri práci vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, povinnosti zamestnávateľa pri informovaní a školení zamestnancov o zdravotnom riziku z expozície biologickým faktorom, povinnosti zamestnávateľa pri používaní biologických faktorov pri práci.
Zamestnávateľ je povinný na pracovisku zabezpečiť všetky dostupné preventívne opatrenia na odstránenie alebo zníženie expozície zamestnancov biologickým faktorom a ochranu zdravia pred ich nepriaznivými účinkami.
Povinnosťou zamestnávateľa je v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície biologickým faktorom a vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika
. U poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môžu činnosť pracovnej zdravotnej služby vykonávať ich vlastní zamestnanci so zdravotníckym vzdelaním. Pracovná zdravotná služba pri posudzovaní zdravotného rizika na pracovisku analyzuje konkrétne pracovné podmienky, organizáciu a spôsob práce zamestnancov a zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia.
Posudok o riziku z expozície biologickým faktorom je súčasťou prevádzkového poriadku pre pracovné činnosti s biologickými faktormi, ktorý je povinný vypracovať zamestnávateľ.
Okrem posudku o riziku prevádzkový poriadok obsahuje najmä nasledujúce údaje:
-
Údaje o umiestnení pracoviska s expozíciou biologickým faktorom
, identifikáciu zdrojov rizika z expozície biologickým faktorom, ako aj rizika poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo iným potenciálne infekčným materiálom.
-
Opis technológie alebo činnosti,
vybavenie pracoviska z hľadiska stavebného, materiálneho a technického vrátane kontrolných systémov na zabránenie úniku alebo prenosu biologických faktorov na pracovisku. Údaje o bezpečnej manipulácii s biologickými faktormi na pracovisku a bezpečných pracovných postupoch pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom pri práci, ktoré zahŕňajú najmä spôsob manipulácie s biologickými faktormi, identifikáciu zdrojov rizika z expozície biologickým faktorom vrátane rizika poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností, zoznam a skupinu biologických faktorov, s ktorými sa pracuje na pracovisku. Požiadavky na osobnú hygienu počas práce s biologickými faktormi, zákaz jedenia, pitia a fajčenia na pracovisku.
-
Preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom,
ktoré zahŕňajú najmä technické, technologické, organizačné a iné opatrenia na zníženie rizika z expozície biologickým faktorom vrátane účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontrolných systémov na zabránenie úniku alebo prenosu biologických faktorov na pracovisku, opat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.