Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Predpoklady právnej zodpovednosti za pracovný úraz v pracovnom pomere

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME

Pri výkone závislej práce v pracovnom pomere môže dôjsť k protiprávnemu konaniu zamestnávateľa alebo zamestnanca, následkom ktorého je pracovný úraz v danom prípade. Pre naplnenie pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa pritom musia byť splnené jednotlivé predpoklady ustanovené právnou
úpravou, a to obligatórne. Pritom zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) ustanovuje preventívnu právnu povinnosť zamestnanca a zamestnávateľa, ktorej cieľom je práve zabrániť aj vzniku pracovných úrazov. Právna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz je zásadne objektívna, čo znamená, že pre jej naplnenie nebude potrebné preukázanie zavinenia zamestnávateľa, ktoré môže mať formu úmyslu alebo nedbanlivosti v danom prípade. Ale aj napriek tomu Zákonník práce ustanovuje liberačné dôvody, teda také, ktoré keď nastanú, sa zamestnávateľ zbaví svojej pracovnoprávnej zodpovednosti buď úplne, alebo sčasti. Preto aj tieto liberačné dôvody budú predmetom tohto článku.

Preventívny aspekt pracovnoprávnej zodpovednosti
Pracovnoprávna zodpovednosť je jednou z právnych zodpovedností, pričom podľa Zákonníka práce má aj preventívny a nielen sankčný aspekt. V rámci uvedeného preventívneho aspektu pracovnoprávnej zodpovednosti vyvstávajú pre zamestnanca a aj zamestnávateľa určité právne povinnosti, ktoré zabraňujú vzniku protiprávneho následku.
Príklad 1:
Pri výkone závislej práce vo výrobnej hale si zamestnanci všimli, že pri ich práci so strojmi dochádza k uvoľňovaniu iskier, hlavne pri zváraní a v dôsledku toho môže dôjsť ku vzniku požiaru v hale a taktiež aj ku ohrozeniu ich zdravia. Preto žiadali zamestnávateľa o poskytnutie ochranných prostriedkov a taktiež aj o zabezpečenie pracovných priestorov pred vznikom požiaru. Uvedenej požiadavke však zamestnávateľ odmietal vyhovieť s tým, že ide len o potenciálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia zamestnancov požiarom, a preto nemieni tejto požiadavke vyhovieť. Konal zamestnávateľ v tomto prípade v súlade s platným právom?
Podľa § 177 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Pokiaľ zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie. Pritom postačuje, že vznikne potenciálne nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov a zamestnávateľ musí preventívne konať a vykonať nápravné preventívne opatrenia.
Preto možno uviesť, že zamestnávateľ v tomto prípade nekonal v súlade s platným právom. Vzhľadom na to, že bol na hroziace nebezpečenstvo zamestnancami vopred upozornený a nevykonal preventívne nápravné opatrenia, tak v prípade ujmy na zdraví alebo živote zamestnancov bude pracovnoprávne zodpovedný a neuposlúchnutie a nevykonanie preventívnych nápravných opatrení bude posudzované ako priťažujúca okolnosť, čo môže mať vplyv aj na sankcie či rozsah jeho pracovnoprávnej zodpovednosti v danom prípade.
Príklad 2:
Pri odchode z pracoviska zamestnávateľ kontroloval obsah tašiek zamestnancov, ktorí prišli na pracovisko, čo odôvodňoval ochranou svojho majetku. S takýmto jeho postupom však zamestnanci vyslovili zásadný nesúhlas, pretože to považovali za zásah do svojich osobnostných práv a porušenie ústavného práva na súkromie. Konal zamestnávateľ v súlade s platným právom?
Podľa § 177 ods. 2 Zákonníka práce na ochranu svojho majetku je zamestnávateľ oprávnený vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú z pracoviska. Podrobnejšie podmienky určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku. Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť. Pri kontrole vecí zamestnanca je potrebné napríklad rešpektovať čl. 2 základných zásad Zákonníka práce, konkrétne zásadu dobrých mravov.
Preto zamestnávateľ nemôže uvedenú kontrolu vykonávať tak, že v neprítomnosti zamestnancov im vysype obsah tašiek a tieto bude následne kontrolovať v danom prípade. Preto možno uviesť, že zamestnávateľ konal v súlade s platným právom.
Upozornenie:
V záujme predchádzania pracovným úrazom má preventívne právne povinnosti nielen zamestnávateľ, ale aj zamestnanec a sú dané kogentnou právnou úpravou.
Podľa § 178 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnanec povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.
Príklad 3:
V rámci pracoviska zamestnávateľa ­zamestnanec zistil, že došlo ku vzniku požiaru, pričom ale na blízku nebol iný zamestnanec, ktorý by mu pomohol. Pritom ale požiar bol veľmi blízko a cestou k hasiacemu prístroju by mohol byť ohrozený požiarom a aj utrpieť úraz veľkého rozsahu. Preto v tomto prípade nezasiahol a ušiel z miesta, kde požiar vypukol. S takýmto postupom zamestnávateľ nesúhlasil, tvrdil, že zamestnanec zle odhadol riziko ohrozenia vlastného zdravia a mohol sa pokúsiť požiar zlikvidovať sám. Konal zamestnanec v súlade s platným právom?
V prípade zamestnanca ustanovuje v § 178 ods. 2 Zákonník práce zakročovaciu právnu povinnosť, na základe ktorej ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Pokiaľ je na odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný zakročiť. Uvedenú povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti, alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby. Pokiaľ zamestnanec zistí, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť to vedúcemu zamestnancovi.
Pritom Zákonník práce ani prostredníctvom demonštratívneho právneho výpočtu neusta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.