Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (1.)

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME Zo seriálu: Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001

Na dosiahnutie dobrej úrovne BOZP v organizácii vplýva značný počet faktorov. Jedným z rozhodujúcich faktorov je zavedenie efektívneho systému riadenia BOZP. Právne predpisy riadenie v oblasti BOZP spravidla upravujú všeobecne a rámcovo, predpokladajú jeho podrobnú úpravu v zamestnávateľskej organizácii. Je na organizácii, aký systém riadenia BOZP si vytvorí. Tento môže byť jedinečný, avšak musí byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 bolo už témou článku uverejneného v č. 10 a 11/2021 tohto časopisu. Táto norma bola prevzatá do sústavy slovenských technických noriem vo februári 2019 z medzinárodnej normy ISO 45001, prekladom z angličtiny. Podnetom pre aktualizáciu pôvodného článku boli poznatky získané pri zavádzaní tejto normy do praxe. V rámci tohto bolo zistené, že užívatelia normy, najmä tí menej skúsení, majú problémy so zrozumiteľnosťou textu normy. Spôsobuje ju nižšia kvalita odborného prekladu normy. Text normy je miestami nepresný a nejasný, t. j. nie je ihneď po prečítaní ľahko pochopiteľný a zrozumiteľný. Uvedené poznatky boli hlavným dôvodom pre prepracovanie a spresnenie pôvodného článku.

Na úpravu riadenia BOZP v zamestnávateľskej organizácii je norma STN ISO 45001 (83 3000) s názvom: Systémy manažérstva BOZP - Požiadavky s usmernením na používanie - vhodným metodickým dokumentom, ktorý je po obsahovej stránke inšpirujúci aj napriek nedostatkom jej prekladu. Táto rozsiahla norma je právne nezáväzná a jej používanie je dobrovoľné. Používa pojmy manažérstvo a manažment namiesto pojmov riadenie a vedenie organizácie. Tieto cudzojazyčné pojmy už zdomácneli a považujú sa za identické so slovenskými.
Tento článok nenahrádza úplné znenie normy, obsahuje výber podstatných požiadaviek a stručne ich komentuje. Norma špecifikuje pre organizáciu (podnik, firmu, akciovú alebo inú spoločnosť, správny orgán, inštitúciu a pod.) požiadavky na systém manažérstva BOZP (ďalej len "SM BOZP") a v prílohe poskytuje aj návod na používanie normy. Vysvetľujúce informácie v prílohe majú zabrániť chybnej interpretácii požiadaviek normy.
Na požiadavky predkladané normou je nutné uplatňovať systémový prístup, nemajú sa brať izolovane, t.j. treba ich aplikovať s prihliadnutím na ich vzájomnú previazanosť a prelínanie. Systémový prístup je metóda na skúmanie systému, ktorý chápe všetky skúmané javy a procesy komplexne, a to nielen vo vnútorných súvislostiach, ale tiež voči okoliu systému. Každé riadenie má dve stránky: riadenie vecných procesov (procesné riadenie) a riadenie ľudí (personálne riadenie). Procesné riadenie sa zaoberá riadením procesov a činností technických, technologických, organizačných atď., ktoré sú dané najmä technickými a technologickými predpismi. Systémová norma je založená na riadení procesov. Za proces všeobecne možno považovať plynulé dianie postupujúce po etapách, resp. súbor činností, ktoré využívajú zdroje k premene vstupov na výstupy (výsledky) s ustanovenými požiadavkami.
Systém manažmentu norma definuje ako súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne pôsobiacich prvkov organizácie pre ustanovenie politík, cieľov a procesov k dosiahnutiu týchto cieľov. Pod SM BOZP norma rozumie systém riadenia alebo časť systému riadenia, ktorý sa používa k dosiahnutiu politiky BOZP. Politikou BOZP je politika, ktorej cieľom je predchádzať pracovným úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov, a zaistiť bezpečné a zdravé pracoviská. Norma sa vzťahuje na organizácie a pracovníkov, ktorými sa rozumejú osoby vykonávajúce prácu (alebo činnosť súvisiacu s prácou), ktorá je riadená organizáciou. Organizácia je skupina osôb, ktorá má k dosahovaniu cieľov (výsledkov) svoje vlastné funkcie so zodpovednosťou, právomocami a so vzťahmi. Norma nepoužíva pojmy zamestnávateľ a zamestnanec (zaužívané v slovenskom pracovnom práve), ale širšie pojmy organizácia a pracovník, ktoré ich v sebe zahŕňajú. Požiadavky na SM BOZP kladené normou pôsobia prevažne striktne, o čom svedčí skutočnosť, že sú v norme často vyjadrené slovesným tvarom "musí".
Systémová norma pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy (výsledky) SM BOZP. Sú nimi nielen plnenie požiadaviek právnych a ďalších predpisov, dosahovanie cieľov BOZP, ale hlavne zlepšovanie výkonnosti v oblasti BOZP. V norme uvedené štandardy umožňujú organizácii zvládať riziká BOZP a zlepšiť výkon v tejto oblasti riadenia. Zavedenie efektívneho SM BOZP má pre organizáciu rad predností ako napríklad nižší výskyt pracovných úrazov a poškodení zdravia, istota a úľava pre vedúcich pracovníkov pri plnení povinností organizácie v oblasti BOZP, lepší imidž organizácie a konkurenčná výhoda, väčšie povedomie pracovníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia, vyššia spokojnosť a motivácia pracovníkov a pod.
Norma neuvádza konkrétne kritéria pre výkonnosť v oblasti BOZP a ani nie je normatívom z hľadiska návrhu SM BOZP. Obsahuje požiadavky, ktoré môže organizácia používať pri implementovaní (zavádzaní) SM BOZP a pri posudzovaní zhody s ňou. Ak sa organizácia pri tvorbe SM BOZP rozhodne plne akceptovať požiadavky normy a hodlá preukázať zhodu s normou, teda dobrovoľne si zvolí jej dodržiavanie, stane sa pre ňu záväzná. Zhoda s normou je potvrd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.