Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (2.)

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME Zo seriálu: Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001

V predchádzajúcom čísle časopisu boli predstavené tri témy – Úvod do systému manažérstva BOZP, Ciele manažérstva BOZP a Kontext organizácie. V tomto čísle časopisu pokračujeme nasledujúcimi témami – Vrcholové vedenie organizácie a spoluúčasť pracovníkov, Plánovanie v rámci systému manažérstva BOZP a napokon Podpora systému manažérstva BOZP – zdroje, kompetencie a komunikácia.

Vrcholové vedenie organizácie a spoluúčasť pracovníkov
Systém manažérstva BOZP (ďalej len "SM BOZP") stojí na troch základných pilieroch, ktorými sú: aktívny prístup vrcholového vedenia organizácie, každodenná aktivita stredného a nižšieho manažmentu a proaktívny prístup a záujem pracovníkov. Výpadok či nedostatočný prístup ktoréhokoľvek z týchto subjektov SM BOZP má za následok nedokonalé fungovanie nastaveného systému a zníženie jeho efektivity a výkonnosti. Stanovená politika a z nej vyplývajúce ciele sú tak vlastne odtrhnuté od reality a len fiktívnym odrazom skutočnej úrovne a kultúry BOZP v organizácii. Správne nastavený monitoring SM BOZP by mal odhaliť nevhodný prístup ktoréhokoľvek zo subjektov a umožniť prijatie vhodných korekcií.
Vrcholové vedenie musí preukazovať vodcovské postavenie v organizácii a svoj záväzok k SM BOZP, musí nielen prevziať zodpovednosť, ale musí zaisťovať a uvoľňovať zdroje potrebné pre vytvorenie, zavedenie, udržovanie a zlepšovanie SM BOZP. Tiež musí preukazovať aktivitu a vytvárať potrebnú podporu ostatným pracovníkom a otvárať dvere plnej participácii.
Norma zdôrazňuje dôležitosť spoluúčasti zamestnancov na BOZP. Práve na schopnosti manažmentu na všetkých úrovniach plniť dôležité požiadavky pracovníkov napríklad plnením ich dôležitých požiadaviek či iniciatívnych návrhov, včasným odstraňovaním nedostatkov a pod., závisí dôvera pracovníkov vo vrcholové vedenie, závisí existencia proaktívneho prístupu pracovníkov. Bez tejto elementárnej dôvery nemožno očakávať podporu pracovníkov. Nestačí o BOZP len hovoriť a plánovať či riadiť ju z kancelárie.
Cieľom systémovej normy je nielen SM BOZP zaviesť, ale najmä udržovať a vylepšovať. Cieľ nie je jednorazový, ale trvalý. Malá angažovanosť vrcholového vedenia je základnou prekážkou skutočnej funkčnosti. Aby mohlo vrcholové vedenie organizácie preukazovať svoje vodcovstvo, musí byť do jednotlivých požadovaných aspektov SM BOZP zabudovaná zodpovednosť a právomoci za systém riadenia BOZP. Zodpovednosť za BOZP má vrcholové vedenie bez ohľadu na skutočnosť, že je ju možné delegovať na nižšie stupne riadenia (na stredný a nižší manažment). Delegovaním zodpovednosti sa vrcholové vedenie nezbavuje celkovej zodpovednosti za organizáciu. Táto zodpovednosť vrcholového vedenia organizácie je podľa slovenského právneho poriadku zadefinovaná v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") a je objektívna a neprenosná. Vedenie organizácie nemôže prenášať svoju zodpovednosť za SM BOZP, za bezpečné a zdravé pracoviská, za organizovanie BOZP na nižšie či najnižšie stupne riadenia. Nižšie stupne riadenia nesú čiastkovú zodpovednosť v rozsahu svojich kompetencií a oprávnení.
V prípade delegovania právomocí a zodpovednosti na radových pracovníkov musí byť zvážené, či je daný pracovník dostatočne kompetentný naplniť očakávania delegujúceho pracovníka, či je dostatočne odborne, znalostne pripravený, či má dostatočné zručnosti a či bude mať dostatok potrebných informácií k plneniu delegovaných kompetencií. Odovzdávanie právomoci a zodpovednosti je uchovávané v organizácii ako dokumentovaná informácia. Vedúci pracovníci na najnižšom stupni riadenia bezprostredne riadia a kontrolujú prácu zamestnancov a na konkrétnych, nimi riadených pracoviskách, zodpovedajú za zaistenie BOZP.
Norma požaduje vytvoriť, zaviesť a udržovať procesy prerokúvania a konzultovania s pracovníkmi alebo ich zástupcami (pokiaľ v organizácii pôsobia) a ich spoluúčasť na všetkých príslušných úrovniach a funkciách v otázkach vývoja, plánovania, zavádzani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.