Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Technologický protokol pre lesnú prácu (II.) Povinnosti zamestnávateľa a živnostníka

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Technologický protokol pre lesnú prácu

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
 
 

 

Práca v lese predstavuje mimoriadne náročnú činnosť s vysokou mierou rizika, ak ide o bezpečnosť a ochranu zdravia. Aj preto je potrebné dbať o dodržiavanie bezpečnostných opatrení a neustále myslieť na prevenciu v snahe predísť vážnemu poškodeniu zdravia lesných pracovníkov. A hoci vzhľadom na množstvo rizík a vonkajších vplyvov, ktoré majú dosah na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, nie je možné dosiahnuť absolútnu bezpečnosť – opatreniami a zásadami obsiahnutými v technologickom protokole a ich rešpektovaním možno výrazne obmedziť mieru rizika vzniku pracovných úrazov. Aké povinnosti sa vzťahujú na zamestnávateľov a živnostníkov uvádzame v tomto článku.

Čo musia zamestnávateľ a živnostník uviesť v technologickom protokole
1. Určiť preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorými sa eliminujú nebezpečenstvá a riziká vyplývajúce z pracoviska, pracovných úkonov, klimatických podmienok a možného ohrozenia zvieratami alebo hmyzom.
Pri určovaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
pre konkrétnu lesnú prácu vykonávanú na konkrétnom pracovisku, musí zamestnávateľ a živnostník
vziať do úvahy (zohľadniť) všetky tie okolnosti, ktoré sa pri práci vyskytujú alebo sa môžu počas práce vyskytnúť
. Na základe týchto okolností, zamestnávateľ i živnostník musia
vybrať vhodné technické, organizačné a personálne opatrenia
na zaistenie bezpečnej a zdravie nepoškodzujúcej práce pri ťažbe, sústreďovaní, odvoze dreva, manipulácii, uskladňovaní a pri zbere semien zo stojacích stromov. Musia teda vybrať a použiť konkrétny
technologický postup
na vykonanie konkrétnej lesnej práce
a potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia zamestnancov a živnostníkov, ktorí lesnú prácu vykonávajú, ani iných osôb. Pri posudzovaní rizika poškodenia zdravia počas výkonu lesnej práce sa veľmi často konštatuje zvýšené riziko poškodenia zdravia. Tento fakt sa musí zohľadniť v preventívnych organizačných opatreniach pre zamestnancov a živnostníkov najmä tým, že sa na odmeňovanie
nepoužije úkolová mzda.
Pri spracúvaní technologického protokolu pre konkrétnu lesnú prácu je nevyhnutné:
-
vylúčiť riziko poškodenia zdravia osôb vykonávajúcich lesnú prácu a tiež aj riziko poškodenia zdravia osôb nachádzajúcich sa v blízkosti pracoviska, podľa technológie, techniky a pracovného postupu, ktoré sa budú používať na výkon lesnej práce,
-
určiť systém opatrení plánovaných a vykonávaných, potrebných na zaistenie bezpečného a zdravie nepoškodzujúceho spôsobu práce vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z výkonu lesnej práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca.
2. Odstraňovať riziko poškodenia zdravia vyplývajúce z charakteru pracoviska.
Pri výbere a určovaní ochranných a preventívnych opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich uvedení do technologického protokolu, i pri ich realizácii počas vykonávania lesnej práce v rôznych pracovných podmienkach, sa musia zohľadňovať a akceptovať:
-
tie okolnosti pri stínaní, ktoré sa vyskytujú
na danom pracovisku a v susediacich priestoroch
. Na svahoch, kde hrozí nebezpečenstvo samovoľného pohybu stromov a kmeňov, zakazuje sa pracovať nad sebou alebo nad inými pracovnými skupinami, pričom na ich zistenie je obvykle potrebné vykonať obhliadku priestoru budúceho pracoviska.
-
vplyvy polohy a stavu pracoviska, jeho ohraničenie, prístupnosť a povahu povrchu.
Odstraňujú sa riziká vyplývajúce z lokalizácie pracoviska, jeho dostupnosti (prístupné, ťažšie prístupné, neprístupné), rozľahlosti, charakteru povrchu (najmä jeho únosnosti), členitosti a zvláštností (terénnych prekážok, zrázov, výmoľov,...). Tieto charakteristiky sú dôležité pre výber vhodných technológií a pracovných prostriedkov na vykonanie lesnej práce a pre voľbu konkrétneho spôsobu vykonania lesnej práce, umiestnenia skládok a taktiež sú významné na určenie organizačných opatrení, ktorým je napríklad vymedzenie ohrozeného priestoru, určenie bezpečných odstupových vzdialeností jednotlivých pracovísk a pracovných miest od seba, stanovenie smeru postupu prác, v prípade ťažby určenie smeru pádu stromu, pri naklonených stromoch zohľadniť tlakovú a ťahovú stranu stromu a pod.
V technologickom protokole je potrebné určiť preventívne a ochranné opatrenia:
-
na zaistenie bezpečného a zdravie nepoškodzujúceho spôsobu práce pri stínaní v mimoriadnych pracovných podmienkach.
V prípade výskytu prestarnutých porastov s veľkým výskytom vyhnitých, spráchnivených stromov, porasty nad verejnými komunikáciami a objektmi, kde by mohli byť ohrozené osoby a majetok, dovoľuje sa stínať len podľa osobitne vypracovaného pracovného postupu a podľa potreby pri priamom technickom dozore.
-
na zaistenie bezpečného a zdravie nepoškodzujúceho spôsobu práce podľa polohy, stavu a prístupnosti pracovísk a pracovných miest a podľa povahy ich povrchu.
-
zohľadniť vplyv sklonu terénu pracoviska.
Na ich zistenie je obvykle potrebné vykonať obhliadku priestoru budúceho pracoviska. Pri tom sa nevyhnutne musí dbať o dodržanie svahovej dostupnosti používaných strojov a mechanizmov (napr. pri sústreďovaní dreva v terénoch s veľkým sklonom povrchu bude potrebné použiť lanové dopravné systémy a nie kolesové traktory). Vyšší sklon terénu spôsobuje nebezpečenstvo možného samovoľného pohybu dreva dolu svahom a vylučuje tak súčasnú prácu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.