Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Technologický protokol pre lesnú prácu (III.) Povinnosti zamestnávateľa a živnostníka

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Technologický protokol pre lesnú prácu

(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

V tomto článku uvádzame ďalšie z množstva povinností, vzťahujúcich sa na zamestnávateľov a živnostníkov, ktoré sú súčasťou opatrení a zásad na elimináciu možných rizík poškodenia zdravia lesných pracovníkov. Súčasťou článku sú tiež príklady vzorov technologického protokolu.

Zamestnávateľ a živnostník sú povinní v technologickom protokole ďalej uviesť:
11. Určiť prostriedky na poskytovanie prvej pomoci, určiť spôsob poskytnutia prvej pomoci a určiť spôsob privolania záchrannej zdravotnej služby.
Vzhľadom na použitú technológiu, pracovné mechanizmy a iné pracovné prostriedky musí zamestnávateľ
určiť postup a prostriedky potrebné na zvládnutie mimoriadnej situácie
po vzniku pracovného úrazu alebo iného poškodenia zdravia v technologickom protokole:
-
prostriedky na poskytnutie prvej pomoci
(napr. obväzový balíček, lekárnička, nosidlá, ...)
,
-
mená osôb, ktoré poskytnú prvú pomoc,
-
spôsob a kontaktné údaje
(napr. tel. číslo)
na privolanie záchrannej zdravotnej služby,
-
spôsob prepravy zraneného na poskytnutie lekárskej pomoci a dopravné prostriedky na tento účel.
Zamestnávateľ musí
určiť spôsob poskytnutia prvej pomoci
- v prvej fáze (okamžite)
vyškolenými vlastnými zamestnancami
(spolupracovníkmi) alebo inými osobami nachádzajúcimi sa na pracovisku, a ak je poranenie vážne, tak následne aj
zdravotníckym zariadením
nachádzajúcim sa v blízkosti pracoviska, záchrannou zdravotnou službou a pod. Povinný je určiť dostatočné prostriedky, ktorými sa v prípade úrazu, nevoľnosti a inej ujmy na zdraví má poskytnúť prvá pomoc. Zamestnávateľ je povinný vybaviť obväzovým balíčkom na poskytnutie prvej pomoci každého zamestnanca a živnostník sám seba, ak vykonávajú prácu zariadením alebo náradím s ostrím (najmä píla, sekera). Obväzový balíček na poskytnutie prvej pomoci musia mať zamestnanci a živnostníci na pracovisku pri sebe. Na pracovisku musia byť k dispozícii určené prostriedky (minimálne lekárnička) na poskytnutie prvej pomoci. Obsah lekárničky musí byť dostačujúci na prvé ošetrenie možného poranenia (porezaním, pádom konára, privalením drevom, pritlačením traktorom), uhryznutím zvieraťom, poštipnutím hmyzom, omrznutím, prehriatím, atď.
Vzhľadom na lokalizáciu pracoviska musí byť v technologickom protokole označené najbližšie zdravotnícke zariadenie. Vedúci pracovnej skupiny je zvyčajne zamestnávateľom určený na to, aby privolal pomoc (telefónne číslo 150 alebo 112, vysielačkou) vrátane záchrannej zdravotnej služby, ak je potrebná.
Zamestnávateľ takisto musí identifikovať spôsob prepravy a možné odvozné prostriedky na prepravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia, najmä ak ide o pracovisko na neprístupnom mieste alebo ťažko dostupnom bežným dopravným prostriedkom.
12. Určiť opatrenia na prechod a pohyb osôb vykonávajúcich lesné práce a na prejazd a pohyb technických zariadení a odvozných prostriedkov na pracovisku, komunikáciách a priestoroch.
V záujme zaistenia bezpečnosti osôb a mechanizmov nachádzajúcich sa na pracovisku a komunikáciách, v priestoroch na približovanie, skládkach, pri odvoze dreva a pod., je nevyhnutné
určiť v technickom protokole:
-
postupnosť prác (regulovať) tak, ako majú nasledovať po sebe,
-
preventívne a ochranné opatrenia a podmienky na súčasnú prácu a prechod iných ľudí a technických zariadení po nich, najmä určiť mechanizmy potrebné na prácu vzhľadom na ich svahovú dostupnosť a určiť jazdné dráhy tak, aby nebol ohrozený život a zdravie osôb vykonávajúcich lesnú prácu na pracovisku ani život a zdravie prechádzajúcich osôb či bezpečnosť pracujúcich a prechádzajúcich mechanizmov.
-
preventívne a ochranné opatrenia potrebné na zaistenie bezpečného pohybu osôb na lesnom pracovisku a na komunikáciách, najmä ak musia na pracovisku pracovať a pohybovať sa súčasne ľudia, konské poťahy i mechanizmy.
Pri určovaní bezpečnostných opatrení sa vychádza z rizík vyplývajúcich z charakteru a špecifík používaných pracovísk, ciest a priestorov (napr. hustoty porastu, prekážok v dráhach pohybu, sklonu terénu), z nebezpečenstiev vyskytujúcich sa pri prevádzke používaných mechanizmov (ich svahová dostupnosť) a konských poťahov. Pre tieto opatrenia je rozhodujúcim najmä priestor na pohyb prostriedkov na sústreďovanie ­dreva.
Ohrozenie života a zdravia osôb je najlepšie eliminovať
zabránením vstupu
do ohrozených priestorov a
zamedzením súčasnej práci a súčasnému pohybu osôb a mechanizmov,
a na ten účel použiť technické prostriedky (napr. dočasné zábrany), fyzický dozor na pracovisku stráženie na prístupových komunikáciách, zabrániť vstupu do ohrozeného priestoru
umiestnením výstražného bezpečnostného označenia
(značky podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z.).
Ak nemožno zabrániť súčasnej práci osôb a mechanizmov na pracovisku, komunikáciách a pracovných priestoroch, ak nemožno zabrániť vstupu ľudí a mechanizmov na pracovisko, komunikácie a do pracovných priestorov, nevyhnutné je v grafickej časti technologického protokolu vyznačiť skutočnú situáciu v danom poraste s vyznačením pracoviska, dráh pohybu mechanizmov, miesta skládok dreva a ďalších údajov potrebných pre bezpečný výkon prác (napr. označiť miesta na umiestnenie príslušných bezpečnostných tabúľ a pod.).
13. Určiť opatrenia na zabezpečenie podmienok na manipuláciu s drevom vrátane jeho uskladňovania.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.