Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Trhový dohľad a vyhradené technické zariadenia (1.)

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

V tomto a nasledujúcom vydaní časopisu uzatvoríme cyklus testových otázok k písomnej skúške bezpečnostných technikov na Národnom inšpektoráte práce. V predchádzajúcich číslach ste mali možnosť sa otestovať nielen zo všeobecného prehľadu, ale aj z vybraných oblastí. Testové otázky boli pre vás spracované na základe legislatívnych zmien platných od 1. januára 2023, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákono BOZP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tentoraz si môžete preveriť svoje znalosti z problematiky trhového dohľadu a vyhradených technických zariadení. Všetky testové otázky (spolu 491), uviedol Národný inšpektorát práce ku skúškam bezpečnostných technikov.

(pokračovanie z predchádzajúcich čísiel)

TESTOVÉ OTÁZKY K PÍSOMNEJ SKÚŠKE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV NA NÁRODNOM INŠPEKTORÁTE PRÁCE

Trhový dohľad

1. Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa týkajú:
a)
 1. prevádzkovateľov technických zariadení;
 2. podnikateľov, u ktorých v prevádzkach sa používajú určené výrobky;
 3. výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov alebo distribútorov, ktorí uvádzajú výrobok na trh.
2. Určené výrobky podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú:
d)
 1. výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody;
 2. také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky, spôsob posudzovania zhody však nie je určený, je vždy na výrobcovi ako bude posúdená zhoda výrobku;
 3. také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie je notifikovanou osobou stanovený konkrétny spôsob posudzovania zhody.
3. Čo patrí medzi povinnosti výrobcu alebo dovozcu podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov?
g)
 1. zabezpečiť finančné zdroje potrebné na akreditačnú činnosť;
 2. vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode určeného výrobku, ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode určeného výrobku;
 3. posúdiť pred uvedením výrobku na trh zhodu jeho vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi, ale len v prípade, že je to určené v technickej špecifikácii.
4. Výrobca alebo dovozca vydá nové vyhlásenie o zhode (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady
j)
 1. zabezpečí, aby boli k osobnému pracovnému prostriedku pripojené pokyny a informácie v jazyku, ktorý si určí orgán dohľadu;
 2. zabezpečí, aby boli k osobnému pracovnému prostriedku pripojené pokyny a informácie v jednom z jazykov Európskej únie;
 3. zabezpečí, aby boli k osobnému pracovnému prostriedku pripojené pokyny a informácie v štátnom jazyku.
5. Čo je to posudzovanie zhody podľa nariadenia európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008, zákona ktorým sa ustanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č.
m)
 1. posudzovanie zhody je výhradne postup preukázania, či boli splnené požiadavky harmonizovaných noriem pre určený výrobok;
 2. posudzovanie zhody je postup preukázania zhody, ktorý schválil orgán dohľadu nad trhom;
 3. posudzovanie zhody je postup preukázania, či boli splnené špecifické požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, služby, systému, osoby alebo orgánu.
6. Právne predpisy pre konkrétne skupiny určených výrobkov (napríklad pre strojné zariadenia, osobné ochranné prostriedky a pod.) ustanovujú:
p)
 1. obsah príslušnej dokumentácie a náležitosti vyhlásenia zhody; postupy a úkony (príslušné moduly), ktoré musia byť splnené pri posudzovaní zhody nie sú legislatívne ustanovené, príslušný modul pre príslušnú skupinu určených výrobkov stanovuje výhradne výrobca výberom jedného z možných spôsobov (modulov) uvedených v zákone o posudzovaní zhody výrobku;
 2. zariadenia, ktoré sa považujú za určené výrobky, bezpečnostné požiadavky na tieto výrobky, postupy (moduly) posudzovania zhody, náležitosti vyhlásenia o zhode a obsah sprievodnej technickej dokumentácie;
 3. postupy a úkony, ktoré musia byť splnené pri posudzovaní zhody a obsah príslušnej prevádzkovej dokumentácie; náležitosti vyhlásenia zhody určuje notifikovaná osoba.
7. Orgány dohľadu vykonávajú dohľad podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, či:
s)
 1. značka zhody bola umiestnená v súlade s osobitným predpisom, či vyhlásenie o zhode bolo vydané, či vyhlásenie o zhode je správne, či je sprievodná dokumentácia úplná a pod.;
 2. značka zhody bola umiestnená v súlade s osobitným predpisom, či vyhlásenie o zhode bolo vydané, či je vyhlásenie o zhode správne; nekontrolujú však úplnosť sprievodnej dokumentácie lebo to vykonáva len notifikovaná osoba;
 3. vyhlásenie o zhode je správne alebo či bolo vôbec vydané, či je sprievodná dokumentácia úplná a pod.; nekontrolujú však či značka zhody bola umiestnená v súlade s osobitným predpisom.
8. Do skupiny určených výrobkov "osobné ochranné prostriedky" nepatria (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady
v)
 1. vymeniteľné súčasti osobných ochranných prostriedkov, ktoré majú zásadný význam pre ich ochrannú funkciu;
 2. osobné ochranné prostriedky, ktoré sú určené na výlučné použitie na námorných plavidlách alebo v lietadlách;
 3. prostriedky navrhnuté a vyrobené na nosenie alebo držanie osobou na ochranu pred jedným alebo viacerými rizikami ohrozujúcimi zdravie alebo bezpečnosť uvedenej osoby.
9. Posúdenie zhody s technickými požiadavkami sa nevyžaduje pri výrobkoch (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady
y)
 1. ktoré sú vystavené na veľtrhoch, výstavách a predvádzaniach alebo na podobných podujatiach, za predpokladu, že viditeľné označenie zreteľne uvádza, že tieto osobné ochranné prostriedky nie sú v súlade s týmto nariadením, a že nebudú sprístupnené na trhu, pokiaľ s ním nebudú v zhode;
 2. u ktorých výrobca alebo dovozca vydá prehlásenie, že výrobok je bezpečný;
 3. ktoré sú vyrábajú v malých sériách.
10. Výrobca, dovozca alebo osoba uvádzajúca osobný ochranný prostriedok na trh zabezpečí (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady
ab)
 1. zabezpečí, aby boli k osobnému pracovnému prostriedku pripojené pokyny a informácie v jazyku, ktorý si určí orgán dohľadu;
 2. zabezpečí, aby boli k osobnému pracovnému prostriedku pripojené pokyny a informácie v jednom z jazykov Európskej únie;
 3. zabezpečí, aby boli k osobnému pracovnému prostriedku pripojené pokyny a informácie v štátnom jazyku.
11. Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z.z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.