Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Trhový dohľad a vyhradené technické zariadenia (2.)

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

V tomto vydaní časopisu uzatvárame cyklus testových otázok k písomnej skúške bezpečnostných technikov na Národnom inšpektoráte práce, a to pokračovaním testových otázok k vyhradeným technickým zariadeniam, pričom z prvých 40 otázok ste mali možnosť sa otestovať v predchádzajúcom čísle časopisu. Testové otázky boli pre vás spracované na základe legislatívnych zmien platných od 1. januára 2023, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

TESTOVÉ OTÁZKY K PÍSOMNEJ SKÚŠKE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV NA NÁRODNOM INŠPEKTORÁTE PRÁCE

(dokončenie z predchádzajúcich čísiel)
41. Kto vydáva oprávnenia právnickým a fyzickým osobám na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu?
a)
 1. oprávnená právnická osoba;
 2. miestne príslušný inšpektorát práce;
 3. Národný inšpektorát práce.
42. Kto odoberá oprávnenia právnickým a fyzickým osobám na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení?
d)
 1. miestne príslušný inšpektorát práce;
 2. oprávnená právnická osoba, ktorá ich aj vydáva;
 3. Národný inšpektorát práce.
43. Do akých skupín sa zaraďujú elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia?
g)
 1. Priamo ohrozujúce nebezpečné - skupina A, nepriamo ohrozujúce ale bezpečné - skupina B, neohrozujúce - skupina C.
 2. Nové zariadenia - skupina A, rekonštruované zariadenia - skupina B, zariadenia v trvalej prevádzke - skupina C;
 3. S vysokou mierou ohrozenia - skupina A, s vyššou mierou ohrozenia - skupina B, s nižšou mierou ohrozenia - skupina C.
44. Kto je poučená osoba?
j)
 1. je ten, ktorého zamestnávateľ v rozsahu ním vykonávanej činnosti oboznámil s predpismi o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami a upozornil ho na možné ohrozenie týmito zariadeniami;
 2. zamestnanec s elektrotechnickým vzdelaním;
 3. je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.
45. Od čoho závisí lehota na vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektrických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov?
m)
 1. od druhu prevádzky, od veľkosti požiarneho rizika a od priestoru a jeho veľkosti;
 2. od vonkajšieho vplyvu prostredia, v ktorom je elektrické zariadenie nainštalované a od účelu a charakteru objektu vzhľadom na riziko ohrozenia osôb;
 3. od tvaru objektu, v ktorom je elektrické zariadenie nainštalované, od počtu osôb nachádzajúcich sa v danom priestore za určitý čas alebo od určenia rozhodnutím inšpektorátu práce.
46. Kto overuje odborné vedomosti a vydáva osvedčenie na vykonávanie činnosti podľa
p)
 1. fyzická alebo právnická osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorej bolo oprávnenie na túto činnosť vydané Národným inšpektorátom práce;
 2. oprávnená právnická osoba na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení;
 3. Národný inšpektorát práce.
47. Elektrické zariadenia podľa STN 33 2000-5-51 sa musia vybrať a stavať:
s)
 1. na základe posúdenia vonkajších vplyvov prostredia;
 2. na základe posúdenia škodlivosti prostredia;
 3. bez posúdenia vplyvu prostredia na základe spracovanej projektovej dokumentácie.
48. Elektrické zariadenia, pri ktorých sa zistí, že ohrozujú život alebo zdravie osôb, sa musia:
v)
 1. označiť bezpečnostnou tabuľkou;
 2. zabezpečiť tak, aby pod napätím nedošlo k ohro­­zeniu osôb;
 3. ihneď odpojiť a zabezpečiť.
49. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní:
y)
 1. odpojiť od elektrickej siete;
 2. odpojiť od elektrickej siete, ak majú poškodenú izoláciu pohyblivého prívodu;
 3. odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať.
50. Jedným z neoddeliteľných podkladov pre vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia je:
ab)
 1. statický počet stavby, v ktorom sa elektrické zariadenie nachádza;
 2. stavebný denník;
 3. protokoly o určení vonkajších vplyvov.
51. Kto môže vykonávať revízie prenosného elektrického náradia a elektrických spotrebičov?
ae)
 1. samostatný elektrotechnik až revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických a poučená osoba pod ich dohľadom;
 2. elektrotechnik;
 3. zamestnávateľom poverená osoba s elektrotechnickým vzdelaním.
52. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov:
ah)
 1. sa vzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami, do ich uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky;
 2. sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami, do ich uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky;
 3. nerieši problematiku uvedenia vyhradených technických zariadení do prevádzky.
53. Prehliadky a skúšky technického zariadenia počas prevádzky sa vykonávajú:
ak)
 1. v lehotách určených nariadením vlády SR č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov;
 2. v lehotách ustanovených právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP alebo v sprievodnej dokumentácii technického zariadenia;
 3. v lehotách, ktoré určí zamestnávateľ.
54. Zvisle posuvné brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m sa zaraďujú podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, medzi vyhradené technické zariadenia skupiny:
an)
 1. skupiny A;
 2. skupiny A a B;
 3. skupiny B.
55. Vyhlásenie výrobcu o zhode pre zvisle posuvné brány s motorovým pohonom podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.