Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vplyv ľudského činiteľa na bezpečnosť leteckej prevádzky

Dátum:

Ľudský činiteľ v letectve môžeme definovať ako súčasť profesijnej vyspelosti každého pracovníka, založenej na pochopení fyzických, psychických a spoločenských faktorov, ktoré tvoria základ bezpečnostnej kultúry v letectve, ktorá je založená na tímovej práci.

Vplyv ľudského činiteľa na bezpečnosť leteckej prevádzky
Ing.
Ján
Maďar
Ciele ľudského činiteľa
sú navzájom veľmi úzko prepojené:
-
Maximálne dosiahnuteľná bezpečnosť leteckej prevádzky, ktorej kľúčovým článkom je kompetentný a optimálne výkonný profesionál.
-
Všetko čo chráni zdravie a život pracovníkov, zabezpečujúcich technickú prevádzku.
Spracovanie a prenos informácií človekom
Človek predstavuje výkonný a rozsiahly systém pre vnímanie a spracovanie informácií o vonkajšom a vnútornom svete. Ide o dvojúrovňový proces, ktorý zaisťuje dekódovanie a interpretáciu prijatých zmyslových informácií a slúži príjmu a interpretácii jazykovej komunikácie.
Spracovanie informácií
človekom prebieha v troch etapách: získanie, spracovanie a využitie informácií.
Prenos informácii
prebieha štyrmi základnými formami:
-
od človeka k človeku (rečová a písaná komunikácia),
-
od zariadenia k človeku (zobrazená napr. na displeji),
-
z výroby k človeku (inšpekčným postupom),
-
od človeka k zariadeniu (skontrolovanie skončenej práce).
Pozornosť a vnímanie
Pozornosť možno definovať ako schopnosť zamerania a sústredenia psychiky na informácie, súvisiace s aktuálnymi záujmami a potrebami človeka.
Zameranie sa vzťahuje k vybraným predmetom pozornosti a má limitovaný rozsah. Človek je schopný v danom okamihu postrehnúť len určité množstvo objektov, čo udáva kapacitu bezprostrednej pamäte. Ostatné informácie vníma iba okrajovo. Príkladom môže byť schopnosť udržiavať zrozumiteľnú komunikáciu v hlučnom prostredí leteckej prevádzky.
V každej konkrétnej situácii existuje množstvo možných spôsobov chovania či reakcií na vonkajšie vplyvy. Okrem tých najjednoduchších reflexných reakcií sa na voľbe odpovedí podieľajú skúsenosť, emócie a motivácia jedinca. Činnosť človeka v aktuálnej situácii vždy smeruje k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Pokiaľ sa situácia a ciele opakujú, získava jedinec špecifickú skúsenosť, ktorá mu umožňuje riešiť rovnaké situácie efektívnejšie.
Pri riešení aktuálnej situácie musí jedinec najskôr situáciu správne rozpoznať a zhodnotiť (zaradiť do určitej kategórie na základe predchádzajúcich skúseností alebo pomocou naučených pravidiel), vybaviť v pamäti súbor možných reakcií, vytvoriť myšlienkový model potencionálnych zmien situácie v dôsledku ich použitia, po ich zhodnotení zvoliť optimálny cieľový stav a začať realizovať vybrané reakcie. V ďalšom priebehu potom porovnávať skutočné zmeny s očakávanými a priebežne podľa nich modifikovať svoje konanie. V prípade jednotlivých a často opakovaných (štandardných) situáciách prebieha celý tento proces pod úrovňou vedomia a reakcia prebieha celkom automaticky.
Problémy kultúr
Podstatnou črtou letectva je jeho všestranné prepojenie s celým medzinárodným spoločenstvom. Letecká doprava a záujmové lietanie umožňujú stretávať sa ľuďom rôznych kultúr. Používanie jednotného jazyka letectva - angličtiny - pri vydávaní predpisov, návodov, príručiek a ďalších odborných dokumentov nesú so sebou potrebu rešpektovania celého radu ďalších odlišností komunikačného štýlu rôznych kultúrnych prostredí. Uznávanie výcviku v zahraničí národnými leteckými úradmi býva niekedy komplikované skutočnosťou, že hodnotové systémy cudzej zeme sa významne líšia od domácich zvyklostí. Preto táto práca predpokladá aspoň základné ovládanie javov a procesov medzikultúrnej povahy.
Štrukturálne rozdiely medzi starými a novými členmi EÚ. V nových je napr. bežná častejšia expozícia fyzikálnym faktorom na pracovisku (hluk, vibrácie), v starých sa menšia pozornosť venuje vzdelávaniu a výcviku, pracovná doba je dlhšia. Preto výskyt a štruktúra zdravotných problémov súvisiacich s prácou medzi starými a novými členmi EÚ je dočasne odlišná.
Ľudské chyby a spoľahlivosť
Spoľahlivosť jedinca je schopnosť správne splniť zadanú úlohu, presne vykonať potrebné úkony a dospieť k určenému cieľu. V praktickej činnosti v letectve musí človek neustále vykonávať veľké množstvo úkonov rôzneho stupňa zložitosti a preto zákonite dochádza k výskytu chýb - chybné vnímanie, hodnotenie situácie, vykonanie, alebo chybná voľba reakcie. Významným prvkom v predchádzaní vzniku chybových reťazcov je neprehliadanie a podrobná analýza izolovaných chýb, nasledovaná snahou o odstránenie ich príčin.
Medzi typické zdroje chýb pri zložitých činnostiach v leteckej prevádzke patrí napr. nesprávna aplikácia nacvičených schopností v nových a neobvyklých situáciách, nesprávne použitie štandardného vzorca v neštandardnej situácii, nesprávne alebo oneskorené rozpoznanie situácie a pod.
Spoľahlivosť ľudského chovania
Ľudské chovanie je výsledkom mnohých premenlivých vplyvov. Spoluurčujú ho vplyvy fyzikálneho, biologického a sociálneho prostredia, fyziologické a psychologické vlastnosti jedinca, jeho minulý vývoj a ďalšie. Chovanie človeka sa vyznačuje značnou variabilitou, fl exibilitou a komplexnosťou. Napriek tomu sú pre každého jedinca charakteristické určité vzorce chovania, ktoré má tendenciu opakovať a uplatňovať aj v odlišných situáciách. Spoľahlivosť zvyšuje skúsenosť, trénova
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.