Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia v priemysle a ochrana zdravia zamestnancov

Dátum: Rubrika: DO POZORNOSTI

Zamestnanci pri obsluhe zariadení s generátormi vysokofrekvenčných elektromagnetických polí vo frekvenčnom pásme ISM sú v dôsledku interakcie medzi týmito poliami a ľudským organizmom vystavení tepelným účinkom týchto polí. Na ochranu zdravia a zaistenie bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu sú v nariadení vlády SR č. 209/2016 Z. z. [1] ustanovené minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky.

Generátory vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa v priemyselných zariadeniach sa využívajú na vysokofrekvenčný ohrev, napr. na kalenie kovov, na zváranie plastov, na sušenie alebo formovanie a pracujú vo frekvenčnom pásme voľných frekvencií označovaných ISM (Industrial, Scientific and Medical). Frekvenčné pásmo ISM je prednostne určené na priemyselné, vedecké a lekárske účely a na komunikáciu (WiFi, Blue­tooth a pod.). Generátory vysokofrekvenčných polí v priemyselných zariadeniach podľa ich použitia majú pracovnú frekvenciu 300 kHz až 2,4 MHz, 13,56 MHz, 27,12 MHz, 40,68 MHz a 2,45 GHz [2].
Podľa nariadenia vlády SR č. 209/2016 Z.z. (ďalej len "nariadenie vlády") do skupiny vysokofrekvenčných elektromagnetických polí patria vonkajšie elektromagnetické polia s frekvenciou od 100 kHz do 300 GHz, pričom polia od 100 kHz do 10 MHz tvoria prechodnú zónu medzi nízkofrekvenčnými poľami a vysokofrekvenčnými poľami, a sú označované ako stredofrekvenčné elektromagnetické polia. V prechodovej zóne dochádza k postupnej zmene z netepelných účinkov, ktoré prevládajú do frekvencie 100 kHz, na tepelné účinky, ktoré prevládajú od frekvencie 10 MHz [3].
Vo frekvenčnom pásme ISM, časovo premenné zložky elektromagnetického poľa - elektrické pole a magnetické pole sú navzájom závislé (spojité). Elektrické pole charakterizuje fyzikálna veličina -
intenzita elektrického poľa
(E) a magnetické pole charakterizuje fyzikálna veličina -
magnetická indukcia
(B) alebo
intenzita magnetického poľa
(H).
Na ochranu zdravia zamestnancov pred expozíciou vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu a jeho tepelnými účinkami v pásme ISM sú v nariadení vlády stanovené
limitné hodnoty
biofyzikálnej veličiny expozície -
hmotnostného absorbovaného výkonu
(SARL) alebo
hmotnostnej absorbovanej energie
(SAL) ako časovo priemerované (stredované) hodnoty za trvanie 6-tich minút (Tst = 6 min). S prihliadnutím na rôzne tepelné účinky na ľudské orgány sa limitné hodnoty týchto veličín expozície vzťahujú na
celé telo
a na
citlivé časti tela
(končatiny, hlava).
Na účely posúdenia
dodržania
týchto limitných hodnôt a na
zabezpečenie
ochranných a preventívnych opatrení na ochranu zdravia zamestnancov sú pre vonkajšie vysokofrekvenčné elektrické a magnetické pole v nariadení vlády SR ustanovené
akčné efektívne hodnoty
fyzikálnych veličín expozície -
intenzity elektrického poľa
(Eef,a) a
magnetickej indukcie
(Bef,a) priemerované (stredované) za 6-minútový interval (Tst = 6 min).
Zdroje vysokofrekvenčných elektromagnetických polí
Medzi typické zdroje vonkajších vysokofrekvenčných elektromagnetických polí v priemysle v pásme ISM patria zariadenia na:
-
vysokofrekvenčný ohrev kovov (kaliace stroje),
-
vysokofrekvenčné zváranie plastov,
-
vysokofrekvenčné sušiarne (vulkanizačné kanály),
-
vysokofrekvenčné formovanie.
Účinky vysokofrekvenčných elektromagnetických polí
Výskumy o účinkoch vysokofrekvenčných elektromagnetických polí na ľudský organizmus preukázali interakciu týchto polí s ľudským organizmom, ktorý ako komplexné a premenlivé prostredie je zložené z vodných roztokov elektrolytov, koloidov a buniek, pričom ľudské orgány (tkanivá) sú suspenziou buniek v elektrolytoch. Dôsledkom interakcie medzi elektromagnetickým poľom a ľudskými orgánmi (tkanivami) sú
priame biofyzikálne účinky
, pričom typ týchto účinkov (netepelné, tepelné) závisí najmä od
frekvencie
pôsobiaceho poľa [4].
Tepelné účinky vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s frekvenciou nad 100 kHz súvisia s rýchlosťou absorpcie energie, čo spôsobuje nárast teploty v tele. Termoregulácia zdravých zamestnancov umožňuje účinne regulovať celkovú teplotu tela a udržiavať rovnováhu medzi mechanizmami tvorby tepla a výdaja tepla. Mechanizmy výdaja tepla si však nemusia poradiť v prípade, keď sa energia absorbuje príliš veľkou rýchlosťou, čoho následkom je postupný a stály nárast vnútornej telesnej teploty o 1 stupeň C alebo viac, ktorý sa zistí najskôr po 6-tich minútach expozície.
Nárast telesnej teploty spôsobuje
tepelný stres
, ktorý v závislosti na pracovných podmienkach môže viesť k zahrievaniu celého tela zamestnancov alebo k lokalizovanému zahrievaniu časti tela (končatín alebo hlavy), čo má škodlivý vplyv na schopnosť zamestnanca bezpečne pracovať a dlhodobé zvýšenie vnútornej telesnej teploty môže spôsobiť aj ohrozenie života.
Súhrn významných zdravotných účinkov a zmyslových účinkov vysokofrekvenčných elektromagnetických polí a miesto ich pôsobenia je uvedený v tabuľke č. 1 [4].
Tab. č. 1: 
Súhrn zmyslových a zdravotných účinkov vysokofrekvenčných elektromagnetických polí
 

Frekvencia

Zdravotné účinky

Zmyslové účinky

Vysokofrekvenčné polia
(100 kHz – 6 GHz)

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.