Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP (2.)

Dátum: Rubrika: ĽUDSKÉ ZDROJE

Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len "BOZP") sa chápe ako jeden z významných segmentov sociálnej politiky SR a svojim zameraním sa sústreďuje na prevenciu chorôb súvisiacich s prácou, na možnosti a postupy vytvárania optimálnych pracovných podmienok, ktoré vo svojej pozitívnej podobe nielen neohrozujú zdravie pracovníkov, ale vedú aj k vyššiemu uspokojeniu z práce, k pracovnej pohode, čím prispievajú tiež k zvyšovaniu kvality a efektivity práce, kvality života a na udržanie pracovnej schopnosti pracovníkov do vyššieho veku. BOZP sa preto týka všetkých kategórií osôb vykonávajúcich pracovné činnosti a faktorov súvisiacich s prácou vrátane takých faktorov ako je stres, mobbing, harassment, rovnosť príležitosti na pracovisku, detská práca a pod.

Základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP (2.)
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.,
IBP Bratislava
(pokračovanie z predchádajúceho čísla)
Základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP ustanovené zákonom
Základné povinnosti zamestnávateľa vyplývajú z ustanovenia § 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") a ostatných právnych predpisov.
Zamestnávateľ je povinný:
-
nepripustiť, aby zamestnanec vykonával zakázané práce a práce, ktorých náročnosť by nezodpovedala jeho schopnostiam a zdravotnej spôsobilosti,
-
informovať zamestnancov o tom, do akej kategórie bola ním vykonávaná práca zaradená; kategorizáciu prác upravuje osobitný právny predpis,
-
zabezpečiť, aby prácu v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom vykonávali iba zamestnanci, ktorí majú platný zdravotný preukaz, ktorí sa podrobili osobitnému očkovaniu alebo majú doklad o odolnosti voči nákaze,
-
zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa vykonávajúci práce na jeho pracoviskách dostali pred ich začatím vhodné a primerané informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o prijatých opatreniach, najmä na zdolávanie požiarov, poskytnutie prvej pomoci a evakuáciu fyzických osôb v prípade mimoriadnych udalostí,
-
ak pri práci prichádza do úvahy expozícia rizikovým faktorom poškodzujúcim plod v tele matky, informovať o tom zamestnankyňu. Tehotné pracovníčky, pracovníčky, ktoré dojčia a zamestnankyne - matky do konca 9. mesiaca po pôrode je ďalej povinný oboznámiť s rizikami a ich možnými účinkami na tehotenstvo, dojčenie alebo na ich zdravie a urobiť potrebné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa týkajú zníženia rizika psychickej a fyzickej únavy a iných druhov psychickej a fyzickej záťaže spojenej s vykonávanou prácou, a to po celú dobu, kedy je to potrebné na ochranu ich bezpečnosti alebo zdravia dieťaťa,
-
tehotným pracovníčkam, pracovníčkam, ktoré dojčia a pracovníčkam - matkám do konca 9. mesiaca po pôrode prispôsobovať na pracovisku priestory pre ich odpočinok,
-
pre zamestnancov, ktorí sú zdravotne postihnutí, zabezpečovať na svoje náklady technickými a organizačnými opatreniami najmä potrebnú úpravu pracovných podmienok, úpravu pracovísk, zriadenie chránených pracovných miest a dielní, zaškolenie alebo zaučenie týchto zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikácie pri výkone ich pravidelného zamestnania,
-
pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania je povinný objasniť (ustanovenie § 17 zákona o BOZP) príčiny a okolnosti vzniku tohto úrazu,
-
v knihe úrazov viesť evidenciu o všetkých úrazoch,
-
vyhotoviť záznamy a viesť dokumentáciu o všetkých pracovných úrazoch, ktorých následkom došlo k zraneniu zamestnanca s pracovnou neschopnosťou dlhšou ako tri kalendárne dni,
-
zabezpečiť zamestnancom poskytnutie prvej pomoci,
-
zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách ustanoveného osobitnými právnymi predpismi,
-
zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov podľa právnych predpisov pre všetky svoje činnosti (príloha č. 1 a 2 zákona o BOZP), ktoré vykonáva.
Dôležitou povinnosťou zamestnávateľa je skutočnosť, že musí sústavne preukázateľne oboznamovať s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s novými poznatkami bezpečnostnej techniky vedúcich zamestnancov a všetkých ostatných zamestnancov, pravidelne overovať ich znalosti týchto predpisov a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie. O informáciách a pokynoch je zamestnávateľ povinný viesť dokumentáciu.
Oboznamovanie - školenie pra
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.