Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Základné technicko-ergonomické požiadavky a predpoklady pre skvelú prácu lektora BOZP

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME

Pojem „BOZP“, to je len súbor štyroch písmen. No vyjadruje jednu nesmierne dôležitú oblasť, s ktorou sa stretne spravidla najmä mladý človek v konkrétnom časovom úseku života v škole, neskôr sa však s ním stretáva takmer skoro každý človek, po celý aktívny život.

Pojem „Vzdelávanie“, to je súbor len jedenástich písmen. No vyjadruje jednu z najdôležitejších dlhodobejších oblastí, s ktorou sa stretáva najmä mladý človek v období rastu od detských liet až do zrelej dospelosti.

Pojem „Andragogika“ (greckého pôvodu) úzko súvisí najmä s ďalším dovzdelávaním v dospelosti, teda so vzdelávaním dospelých, najmä v odborných oblastiach, ku ktorým patrí aj BOZP.

Vzdelávanie poskytované spoločnosťou, mladých a dospelých pracovníkov pripravuje na život v produktívnom veku, dáva im nesmierne veľa dôležitých informácií, poznatkov, praktických skúseností. V tom súkolesí prijímania poznatkov má svoje nezastupiteľné miesto aj odovzdávanie poznatkov, ktoré spoločnosť často prijíma pod pojmom ako minimálna bezpečnostná gramotnosť, vzdelávanie v oblasti BOZP.
Najvyššou formou je získanie príslušného oprávnenia pre činnosť v oblasti BOZP, prípadne pre riadenie konkrétneho druhu činnosti, v špecifickej oblasti BOZP.
Ak sa snúbi kvalitné vzdelávanie v spojení so zodpovednou výchovou spolu s pôsobením dobrého, kvalitne vybaveného a plne personalizovaného vzdelávacieho strediska výuky v oblasti BOZP, tak prirodzene vzniká výsledný produkt dobre pripraveného a teoreticko-praktickými vedomosťami vybaveného nového odborného pracovníka v príslušnej oblasti BOZP. Samotný odborný doklad (preukaz, osvedčenie) je už len priesečníkom spoločných hodnôt a snažení, ktorým sa daná osoba prezentuje v prípade potreby na verejnosti, v zamestnaní či pri kontrolnej činnosti.
Preukaz či iný podobný doklad, je slovo odvodené od slova preukázať sa, to však neslúži len na uvedené potreby. To je aj nesmierne veľký záväzok vo vzťahu k spoločnosti, rodine, pracovnému kolektívu, sebe samému, držiteľovi tohto niekedy životne dôležitého dokladu.
Je tu na mieste pripomenúť, že celú širokú škálu problematiky získavania vzdelania, výchovy, praktických zručností, návykov, vedomostí často v praxi podceňuje samotný štát, zložky v oblasti vzdelávania, rodinné prostredie, osobnosť frekventanta, čím vzniká často neskôr množstvo dramatických situácií, kolízií, nehôd či zranení vrátane nehôd s ťažkými, resp. smrteľnými následkami či veľkými hmotnými škodami.
Je najvyšší čas, aby sa preto v čo najväčšej miere všetci v danej oblasti snažili o zlepšovanie činnosti, kvalitnejšiu výchovu mládeže či odborných pracovníkov organizácií, o neustálu prevenciu, kde nezastupiteľnú úlohu v tomto segmente ma okrem iných subjektov aj samotný lektor BOZP.
Tu treba jasne a precízne pomenovať jeho kardinálnu a nezastupiteľnú úlohu v danom procese.
Aby jeho činnosť bola vždy kvalitná, efektívna, na vysokej úrovni, k tomu musí mať vytvorené výborné predpoklady pre zodpovednú prácu, kvalitné vzdelávanie, musí si priebežne dopĺňať vedomosti, jeho práca by mala byť primerane ohodnotená spoločnosťou.
Tak poďme od úvodu ďalej, venujme sa hlbšie problematike, a tak zároveň si sami ľahko doplníte tajničku (chýbajúce slovo) z titulku článku.
K zodpovednej a skvelej práci lektora BOZP v dnešnom dynamickom prostredí pri výchovno-vzdelávacom procese je potrebné priradiť najmä tieto základné okruhy (atribúty) problematiky.
Sú to najmä tieto okruhy:
1.
základné priestorovo-ergonomické požiadavky na pracovné prostredie lektora,
2.
technické prostriedky a pomôcky v oblasti výchovy a vzdelávania,
3.
vzdelávacie programy, učebné pomôcky v oblasti dopravnej výchovy,
4.
osobnosť lektora (inštruktora), jeho odborné znalosti a pedagogické majstrovstvo,
5.
využívanie poznatkov z oblasti pedagogiky, didaktiky, efektívne využívanie medzipredmetových vzťahov,
6.
oblasť širšej technickej základne vzdelávacieho strediska, vzdelávacia, riadiaca a kontrolná činnosť procesu výchovy a vzdelávania s využívaním spätno-väzobných činiteľov,
7.
profesionalita pôsobenia orgánov štátu, kontrolných orgánov, legislatívna činnosť, činnosť odborných, záujmových združení (Národná rada SR, Ministerstvo práce a sociálnych veci a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy SR, Národný inšpektorát práce, jednotlivé inšpektoráty práce, odborové záujmové združenia,...)
Široký okruh danej problematiky nedovoľuje autorovi sa naplno venovať všetkým siedmym okruhom, no dotknime sa na začiatok bližšie z časti aspoň prvého bodu, ... v pokračovaní aj ďalších bodov, v nasledujúcich článkoch najbližších čísiel časopisu, po letnej sezóne.
Základné priestorovo-ergonomické požiadavky na pracovné prostredie lektora
Ergonómia a bezpečnosť práce
Ergonómia je vedná disciplína založená na porozumení interakcií človeka, tech
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.