Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zásady bezpečnej práce na drevárskych strojoch a zariadeniach

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Ochrana života a zdravia pri práci, ako aj materiálnych hodnôt, je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa. Význam starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale najmä nedoceňovanie týchto otázok v oblasti používania drevárskych strojov a zariadení, potvrdzujú mnohomiliónové škody, ktoré každoročne spôsobujú ekonomike štátu, právnickým osobám, ale aj fyzickým osobám početné pracovné úrazy, choroby z povolania, havárie, požiare a iné mimoriadne udalosti.

Drevospracujúci priemysel je jedným z najnebezpečnejších a trvalo patrí medzi najrizikovejšie odvetvie priemyslu, kde každý rok dochádza v týchto odvetviach ku závažným pracovným úrazom. Príčinou úrazov je okrem nedodržiavania základných zásad bezpečnej práce zo strany samotných zamestnancov, tiež nevyhovujúci stav používaných strojov a zariadení.

Bezpečnosť drevárskych strojov a zariadení je definovaná ako stav technických zariadení, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri dodržiavaní pravidiel (bezpečnostných požiadaviek, technologických a pracovných postupov a pod.), platných pre príslušné pracovisko, pracovného procesu na ich obsluhu a prevádzku a bez pôsobenia nepredvídaných vonkajších rušivých vplyvov, bude vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia majetku spoločnosti a nedôjde k poruche zariadenia, pri ktorej by mohli byť ohrozené osoby alebo hospodárske hodnoty.

Pod pojmom drevárske stroje a zariadenia rozumieme také stroje a zariadenia, ktoré vykonávajú technologické operácie pri obrábaní a spracovaní dreva a materiálov na báze dreva. Ide teda o stroje a zariadenia, ktoré menia tvar, rozmery alebo ich fyzikálne vlastnosti (pozri tabuľka č. 1).
Z kontrolnej činnosti v drevospracujúcom priemysle sa zistilo, že u zamestnávateľov s menším počtom zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej len „SZČO“) dochádza veľmi často k podceneniu pracovného rizika a nedodržiavania pracovných postupov. V prípade niektorých boli tieto nedostatky uznané najčastejšie v súvislosti s neznalosťou právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a presvedčením, že sa na nich tieto požiadavky nevzťahujú.
V oblasti strojov a zariadení bolo zistené, že zamestnávatelia prevádzkovali mnohé zariadenia s chýbajúcimi alebo nedostatočnými ochrannými zariadeniami, napr. krytmi. Taktiež nezabezpečili overovanie technického stavu strojov/ zariadení a vykonávanie pravidelných kontrol a revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov počas ich prevádzky. Počas výkonu inšpekcie práce bolo tiež zistené, že zamestnávatelia nezabezpečili dostatočné zaškolenie a oboznámenie obsluhy strojov. Uvedené nedostatky mohli mať výrazný vplyv na vznik pracovnej úrazovosti.
V drevospracujúcom priemysle pracovné úrazy prinášajú podnikom nemalé hospodárske straty a zamestnancom často veľkú ujmu na kvalite ich ďalšieho života, resp. aj celej rodine zamestnanca. Je namieste potreba zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nielen z ľudského hľadiska, aby sa zmenšila bolesť a utrpenie pracovníkov, ale aj z hľadiska trvalo udržateľnej úspešnej ekonomiky podniku.
Tab. 1: Drevárske stroje – členenie do tried a podtried

V súvislosti s používaním strojov vznikajú situácie, v ktorých nemožno vylúčiť poškodenie zdravia zamestnanca a vznik pracovných úrazov, napríklad v prípadoch, keď:
-
obsluha pracuje na stroji s chýbajúcimi, nedostatočnými alebo nefunkčnými ochrannými zariadeniami,
-
obsluha používa nebezpečné pracovné postupy,
-
obsluha pracuje na strojoch bez vhodných osobných ochranných prostriedkov,
-
obsluha vykonáva opravy a údržbu za chodu stroja,
-
zo stroja unikajú škodlivé faktory do pracovného prostredia,
-
obsluha nie je dostatočne oboznámená so strojom a zaškolená na prácu.
Nedodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov (§ 39 Zákonníka práce) [2] na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s používaním drevárskych strojov majú dôsledky pre:
a)
zamestnancov:
-
strata zdravia alebo života,
-
sťaženie ďalšieho spoločenského uplatnenia,
-
finančné straty,
-
zníženie kvality života zamestnanca a jeho rodiny.
b)
zamestnávateľov:
-
sociálne (frustrácia a fluktuácia zamestnancov, strata dobrého mena),
-
právne (trestné stíhanie zodpovedných osôb),
-
ekonomické (zastavenie výroby, odškodňovanie, pokuty).
c)
štát:
-
liečebná starostlivosť,
-
sociálna starostlivosť,
-
medzinárodné záväzky.
Predísť týmto dôsledkom je možné prevenciou pracovnej úrazovosti, teda systémom opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určením postupov v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca. Ďalším dôležitým faktorom je mať v poriadku dokumentáciu drevárskych strojov a zariadení, ktoré zamestnávateľ používa.
Dokumentácia drevárskych strojov a zariadení je súbor dokumentov obsahujúcich:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.