Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zmeny vo vyhláške MV SR č. 121/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v oblasti požiarnej prevencie, účinné od 1.9.2015

Dátum:

V príspevku sa zaoberáme najpodstatnejšími zmenami v ustanoveniach Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť 1.9.2015.

Zmeny vo vyhláške MV SR č. 121/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v oblasti požiarnej prevencie, účinné od 1.9.2015
plk. JUDr.
Pavol
Komár
MV SR Prezídium HaZZ, Bratislava
Úvod
V Slovenskej republike je oblasť ochrany pred požiarmi legislatívne upravená viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Medzi základne právne normy v tejto oblasti patrí najmä zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane pred požiarmi").
Uvedený právny predpis upravuje v celkovo deviatich častiach základné podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
Ďalej upravuje základné povinnosti pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby, a v neposlednom rade tiež povinnosti obcí na úseku ochrany pred požiarmi. V svojich ďalších častiach upravuje požiadavky na odbornú prípravu a odbornú spôsobilosť na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi, výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.
V súvislosti so zásahovou činnosťou a zdolávaním požiarov upravuje a stanovuje druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a povinnosti pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, poskytovanie pomoci pri zdolávaní požiarov, ako aj úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení na úseku ochrany pred požiarmi.
Osobitnú pozornosť zákon v svojej ôsmej časti venuje sankciám za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi. Táto časť je neoddeliteľnou súčasťou každej základnej právnej normy a to z dôvodu naplnenia a vymoženia vyššie uvedených povinností jednotlivých subjektov práva na úseku ochrany pred požiarmi.
Zákon o ochrane pred požiarmi upravuje len základné povinnosti subjektov práva, ktorými sú právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby na úseku ochrany pred požiarmi. V článku sa zameriavame iba na právnické osoby, čím máme na mysli tiež fyzické osoby - podnikateľov.
Ďalšie podrobnosti a spôsob realizácie jednotlivých ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sú upravené jednak vo vykonávacej vyhláške MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, resp. vyhláške MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, ako aj v ďalších vyhláškach s tzv. "technickým obsahom", ktoré upravujú podrobnosti o podmienkach protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní stavieb, skladovaní a ukladaní horľavých látok, výrobe, inštalácii, prevádzkovaní a kontrole požiarnotechnických zariadení, pri prevádzkovaní a kontrole požiarnych vodovodov a pod.
Okrem uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov sú podmienky protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorá tvorí základný predpoklad všeobecnej protipožiarnej bezpečnosti, zakotvené aj v technických normách. Uvedené technické normy nepatria do systému všeobecne záväzných právnych predpisov, avšak naša právna úprava ich používanie pre potreby protipožiarnej bezpečnosti plne akceptuje a to na základe zaviazania všeobecne záväzným právnym predpisom.
1. Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov - stav platný do 31.8.2015
Uvedený všeobecne záväzný právny predpis, ktorý budeme v príspevku ďalej označovať ako "vyhlášku o požiarnej prevencii" nadobudol účinnosť v roku 2002, a to 1. apríla, spolu s vyššie spomínaným zákonom o ochrane pred požiarmi. Ide o veľmi dôležitý a takpovediac v tejto oblasti nenahraditeľný vykonávací predpis, ktorý upravuje podrobnosti o niektorých povinnostiach, ktoré sú definované zákonom o ochrane pred požiarmi.
Vyhláška o požiarnej prevencii do 31.8.2015 obsahovala celkovo 45 paragrafov a 10 príloh, ktorými sa bližšie upravujú vzorovo niektoré doklady potrebné v rámci plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi.
V úvodných ustanoveniach (§ 1 a § 2) boli podrobne defi nované a popísané najmä činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, resp. je bližšie defi novaný tzv. "čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru".
V prvom oddieli (§§ 3 až 31) následne vyhláška upravovala niektoré z povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré sú stanovené najmä v ustanoveniach §§ 4 až 6 zákona o ochrane pred požiarmi. Vyhláška osobitne upravuje opatrenia pri jednotlivých činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vyhláška v tejto časti upravuje aj podrobnosti o povinnostiach právnych subjektov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi, opatrenia v mimopracovnom čase, ako aj opatrenia na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
Osobitnú kapitolu tvoria podrobnosti o druhoch, obsahu a rozsahu jednotlivých dokumentov na úseku ochrany pred požiarmi, ktorú má za povinnosť viesť právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ. V neposlednom rade táto časť vyhlášky upravovala tiež problematiku a podrobnosti o druhoch, zriaďovaní a úlohách tzv. "protipožiarnych hliadok", o podmienkach zriaďovania ohlasovní požiarov, ako aj podrobnosti o vykonávaní preventívnych protipožiarnych prehliadok.
Vyhláška tiež stručne upravuje podrobnosti o prevádzkovaní a kontrole tzv. "požiarnotechnických zariadení" okrem takých, pre ktoré sú vydané osobitné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú ich vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečovania kontroly.
V druhom oddieli, ktorý bol do vyhlášky vložený jej novelou pod č. 259/2009 Z.z. sú upravené podrobnosti o úlohách fyzických osôb, čiže občanov. Ide najmä o zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. V tomto smere treba uviesť, že jednotlivé činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré vykonávajú fyzické osoby sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov (ide najmä o prírodné prostredie, spaľovanie horľavých látok a pod.).
Tretia časť vyhlášky upravuje podrobnosti o odbornej príprave a odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi, pričom sa zameriava najmä na obsah odbornej prípravy, jej rozsah, ako aj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.