Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby

Dátum: Rubrika: DO POZORNOSTI Zo seriálu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby

Zámerom série pripravovaných článkov je pomôcť zamestnávateľom podnikajúcim v odvetví hotelových, reštauračných a stravovacích služieb, hlavne malým a stredným podnikom, ako aj bezpečnostným technikom a zamestnancom tohto odvetvia. Ich cieľom bude jednoduchým spôsobom a na príkladoch poukázať na najčastejšie riziká sprevádzajúce prácu v tomto dôležitom odvetví národného hospodárstva a zároveň uviesť rad konkrétnych opatrení na ich elimináciu.
Hlavným poslaním informácií obsiahnutých v jednotlivých článkoch je pomoc pri zabezpečení účinnej prevencie poškodenia zdravia zamestnancov, čoho predpokladom je dostať do povedomia ľudí správne návyky, bezpečné postupy a rozoznanie varovných signálov pred hroziacim nebezpečenstvom. Články poskytnú informácie, ktoré pomôžu pochopiť hlavné znaky, ktorým sa toto rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie líši od ostatných pracovných činností, jeho špecifiká, kritické aspekty práce a ich dopad na bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Sú doplnené štatistickými údajmi, príkladmi dobrej praxe získanými v praxi.
Pri tvorbe článkov boli bohatou mierou využité zdroje informácií Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov (EU OSHA), poznatky z pracovnej skupiny vytvorenej EU OSHA, keď sa tím odborníkov v zastúpení krajín Európskej únie v tripartitnom zložení zaoberal problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia v odvetví hotelových, reštauračných a stravovacích služieb, ako aj praktické skúsenosti z výkonu inšpekcie práce na Slovensku a rozboru pracovnej úrazovosti v danom odvetví.
Bezpečnosť práce všeobecne
Zmena spoločenských pomerov na Slovensku po roku 1989 a neskôr vstup Slovenska do Európskej únie si vyžiadali početné zmeny právnych predpisov aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Čo však ostalo v platnosti naďalej, je právo všetkých zamestnancov na bezpečné a zdravé pracovisko. Podľa súčasnej legislatívy, ktorá vychádza z rámcovej smernice 89/396/ES o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a ktorá sa premietla do nášho zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, musí zamestnávateľ vyhodnotiť riziko a informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a rizikách, vyplývajúcich z charakteru práce a pracoviska.
Zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
Zákon zároveň jednoznačne stanovuje, že starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane zodpovedajúcich pracovných podmienok a stavu pracovného prostredia sú neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek pracovného a výrobného procesu.
Bezpečnosť práce charakterizuje stav pracoviska, na ktorom je vysoká pravdepodobnosť, že pri dodržaní určitých pravidiel, ktorými sú bezpečnostné požiadavky, technologické a pracovné postupy platné pre príslušné pracoviská a pracovný proces bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších vplyvov, bude vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia majetku.
Pod bezpečnosťou práce rozumieme bezpečnosť technických zariadení a technológií, pracovných podmienok, ergonomických a psychosociálnych faktorov, keď­že všetky tieto aspekty a ďalšie väzby, akými sú vplyv pracovného prostredia, atmosféra na pracovisku, hluk či stres, môžu mať vplyv na poškodenie zdravia pri práci. Môže dokonca dôjsť k vzniku pracovného úrazu alebo chorobe z povolania. Bezpečnosť práce musí byť chápaná ako celistvý systém, priamo súvisiaci s optimálnym riadením výroby a celkovou pracovnou činnosťou.
Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.
Všeobecné zásady prevencie
Všeobecné zásady prevencie citované zákonom sú:
-
vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,
-
posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.