Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri sústreďovaní dreva

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Práce pri lesnej ťažbe a sústreďovaní dreva patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov, pracujúcich v nebezpečnom priestore v blízkosti pohybujúcich sa strojových zariadení, medzi najrizikovejšie činnosti. Úrazy sa vyznačujú predovšetkým vysokou závažnosťou, často s trvalými následkami, pričom ekonomicky i spoločensky ovplyvňujú tak zamestnávateľov, ako i pracovníkov. Či už pracujete v lese s použitím rôznych lesných strojov a zariadení, pracovných prostriedkov, technológií a postupov, alebo mimo lesného priestoru, stále musíte mať na pamäti dodržiavanie bezpečnostných opatrení a myslieť na prevenciu, aby ste predišli poškodeniu zdravia.

Ťažké pracovné úrazy sú dôkazom toho, že ľudia, pracujúci v lese, sú vystavení mimoriadne vysokému riziku. Treba si uvedomiť, že dôkladná odborná príprava, primeraná fyzická dispozícia a psychická pohoda, dokážu eliminovať riziko na prijateľnú mieru. Je dôležité udržiavať neprerušenú pozornosť a koncentráciu na prácu, pretože je to popri technickom stave pracovných prostriedkov a technologickom postupe najdôležitejší faktor bezpečnosti práce. Sústreďovanie dreva je proces zahrnujúci vyťahovanie dreva z miesta ťažby, zostavenie nákladu, približovanie dreva a uskladnenie dreva na určenom mieste.
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdra­via pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP"), vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (ďalej len "vyhláška MPSVaR SR č. 46/2010 Z.z.) a ostatné právne predpisy (§ 39 Zákonníka práce), určujú zamestnávateľom, ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v lese (ďalej len "zamestnávateľ"), samostatne podnikajúcim fyzickým osobám (živnostníkom), ktorí vykonávajú prácu v lese (ďalej len "živnostník"), a zamestnancom v lesnom hospodárstve povinnosti, ktoré musia dodržiavať.
Všetci zamestnávatelia a primerane aj všetci živnostníci musia opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci konkretizovať v technologickom protokole a musia ich dodržiavať.
S novodobým nástupom živnostenského spôsobu realizácie prác, žiaľ do značnej miery, utrpela aj kvalita pracovníkov. Súčasní pracovníci nemajú zaužívané prechádzať periodicky opakovaným preškolením, prípadne stanovovať technologické a pracovné postupy pomocou technologického protokolu pre špecifické činnosti alebo pracoviská, inak povedané, dôsledne sa nepripravujú pred vlastnými pracovnými výkonmi. Nie vždy majú zodpovedajúcu výbavu, t.j. osobné ochranné pracovné prostriedky a predpísané pracovné, bezpečnostné aj zdravotnícke pomôcky. Majú tendenciu k zjednodušovaniu, podceňovaniu alebo vedomému porušovaniu a obchádzaniu bezpečnostných právnych predpisov, ako aj odporúčaných zvyklostí overených dlhoročnou praxou. Stáva sa úplne bežnou vecou (vyplýva to z inšpekčných kontrol), že čoraz častejšie pracujú viac či menej osamoteným spôsobom, teda v prípade potreby im nemá kto pomôcť alebo ide o pomoc s veľkým časovým oneskorením, keď už je prakticky nemožná.
Práca v lese s použitím lesníckych strojov, technológií a pracovných postupov, a tiež aj výkon tejto práce mimo lesného priestoru, je
rizikovou
pracovnou činnosťou. Poškodeniu zdravia pri tejto práci možno predísť vhodnou prevenciou a bezpečnostnými opatreniami. Príčiny vysokej úrazovosti pri prácach v ťažbe a zbližovaní dreva sú rôzne. Ich podrobnou analýzou dospejeme k názoru, že iba v ojedinelých prípadoch ide o "nešťastnú" alebo "nepredvídateľnú" náhodu. Väčšinu pracovných úrazov, neraz ťažkých či dokonca smrteľných, zapríčiňuje zanedbanie technologickej disciplíny pracovníkom ­samým.
Z výsledkov vyšetrovania pracovných úrazov, ku ktorým pri výkone týchto činností každoročne dochádza, vyplýva, že k ich vzniku dochádza predovšetkým v dôsledku porušovania bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnej práce postihnutými. Príčinou týchto úrazov je najmä používanie zakázaných spôsobov práce, nedodržiavanie ustanovených pracovných postupov a pokynov ustanovených zamestnávateľom, prípadne zásad bezpečnej práce dohodnutých zmluvnými stranami v prípadoch, keď sú tieto práce vykonávané živnostníkmi, ktorí nie sú zamestnancami. Vzhľadom na rizikovosti lesníckych činností vykonávaných v lese a na pracoviskách obdobného charakteru, dokladovaných často smrteľnými pracovnými úrazmi, je preto potrebné požadovať od osôb, ktoré ich vykonávajú, plnenie nielen zákonných požiadaviek vzťahujúcich sa na tieto činnosti, ale aj požiadaviek súvisiacich predpisov, ktorými sú najmä príslušné nariadenia vlády k zákonu o BOZP, a najmä vyhláška MPSVaR SR č. 46/2010 Z.z. a tiež prijímať opatrenia na prevenciu rizík a kontrolovať ich plnenia.
Úrazy pri sústreďovaní dreva vznikli vo väčšine prípadov ako dôsledok porušenia technologických postupov.
-
V sústreďovaní dreva traktormi boli príčiny úrazov v pohybe závozníkov v ohrozenom priestore a nezvládnutie riadenia traktorov pod vplyvom alko­holu.
-
V sústreďovaní dreva koňmi bol príčinou pohyb kočišov v tesnej blízkosti sústreďovaných kmeňov a v oblúku z vonkajšej strany.
-
V odvoze dreva boli príčiny úrazov v pohybe závozníkov v ohrozenom priestore medzi vozidlom a skládkou dreva.
Príklad z praxe
Úraz utrpel živnostník (ďalej len "postihnutý"), vodič traktora Z 6748, ktorý bol upravený na sústreďovanie dreva. Postihnutý sústreďoval drevo v určenom poraste, ale nie po určenej zvážnici, ale po kamenistej starej ceste, premáčanej tečúcou vodou so sklonom 70 stupňov. Jeho spolupracovník - pílič počul asi o 11. hod. škripot spojky a následne rachot. Keď dobehol na miesto nešťastia, videl, že postihnutý leží medzi rampovacou vzperou traktora a zadnými kolesami. Ešte žil. Vyslobodil ho a utekal do dediny pre pomoc, odkiaľ privolal záchranku. Vrátil sa späť a po príchode lekára a prevoze zraneného na sklad, postihnutý zraneniam podľahol. Zistená hladina alkoholu v krvi "iba" 0,30%, v moči 0,63%. Príčina úrazu: používanie nebezpečných postupov, a dá sa konštatovať, že aj ovplyvnenie alkoholom.
Všeobecne
Pracovníci v sústreďovaní dreva musia byť starší ako 18 rokov, musia spĺňať kvalifikačné požiadavky, byť zdravotne spôsobilí a ich zdravotný stav musí byť potvrdený vstupnou prehliadkou a následnými periodickými lekárskymi prehliadkami. Pracovníci smú pracovať jednotlivo, ak pracujú v blízkosti pracovnej skupiny alebo pracovníka tak, aby sa navzájom neohrozovali a aby bola možná vzájomná kontrola ich bezpečnosti najmenej raz za 30 minút. Pri práci, mimo kabíny sústreďovacieho prostriedku, musia používať ochrannú prilbu. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť pracovníkov pred začatím práce s jednotnou zvukovou a optickou signalizáciou pre hlavné úkony (ťahať, navíjať, stáť, držať, povoliť, nebezpečenstvo). Na pracoviskách, kde sa súčasne sústreďuje drevo a stína, musia byť pracovníci i prostriedky sústreďujúce drevo v dobe stínky vzdialení najmenej na dvojnásobok výšky stromu od miesta stínky a na svahoch nesmú pracovať pod sebou ani vstupovať do ohrozeného priestoru vymedzeného stínkou. Na svahoch s nebezpečenstvom samovoľného pohybu dreva sa zakazuje sústreďovať drevo v priestore, kde je týmto ohrozená činnosť iných pracovníkov a zariadení.
Zakazuje sa pracovníkom na sústreďované drevo za pohybu stúpať, prekračovať ho a inak ním manipulovať. Pred výjazdom na pracovisko musí pracovník skontrolovať všetky používané prostriedky a pracovné náradie. Prostriedky a náradie, ktorých technický stav nezodpovedá predpisom, resp. ktoré neumožňujú bezpečnú prácu, je zakázané používať.
Pri voľnom uskladňovaní dreva musí byť dodržaný prirodzený sklon hromady, t.j. max. 30° po oboch stranách tak, aby nedošlo k samovoľnému pohybu dreva a prvý kmeň musí byť zabezpečený proti pohybu. Primrznuté drevo možno sústreďovať až po jeho uvoľnení. Na uvoľňovanie dreva nemožno použiť sústreďovacie zariadenie okrem traktora so spustenou radlicou alebo štítom. Drevo sa nemôže sústreďovať za búrky, silného vetra, teploty vzduchu -20 °C a nižšej, a pri znížení viditeľnosti pod dvojnásobok priemernej výšky stromov v poraste.
Znamenie "Stoj" musí dať každý pracovník, ktorý spozoruje závadu. Každý nezreteľný signál znamená stáť.
Príklad z praxe
V určenom poraste prebiehala plánovaná ťažbová činnosť. Vyznačené stromy spiľoval postihnutý a po opracovaní ich pripínal k UKT, vodič ktorý ich sústreďoval na odvozné miesto do vzdialenosti 400 m. Cesta z porastu na odvozné miesto a späť trvala cca 20 min. Tento cyklus zopakovali 4-krát. Keď sa po štvrtýkrát vracal vodič traktorom späť z OM (odvozné miesto) do porastu, všimol si pred sebou vo vzdialenosti 30 m ležať na zemi postihnutého píliča. Odstavil traktor, a keď dobehol na miesto udalosti, videl, že pílič leží na zemi, mal prerezaný krk v záhlaví, píla
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.