Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Zváranie je jedným z najviac rizikových povolaní. Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nezaobíde bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov, ako aj znalosti bezpečnostných technologických postupov pri jednotlivých technológiách a druhoch zvárania. Zákony vrátane prevádzacích predpisov môžu ustanoviť len základné pravidlá, ale nemôžu prinútiť pracovníkov, aby vo všetkých situáciách a za všetkých okolností pracovali bezpečne.

Bezpečnostné predpisy len napovedajú čo, prípadne akým spôsobom robiť. Spôsob presadzovania legislatívne ustanovených požiadaviek je do značnej miery v rukách organizácie. Aj keď sa na úrovni organizácie tieto požiadavky premietnu do prevádzkových predpisov, nezabezpečuje to ani zďaleka to, že budú vykonávané. Bez účinnej motivácie a dôsledného systému kontroly zostane ich naplnenie formálnou záležitosťou. Jedným z dôležitých predpokladov dobrých výsledkov v práci je disciplína a poriadok – dodržiavanie zásad bezpečnej práce.

Zváranie ako nenahraditeľná výrobná činnosť má zo svojej podstaty viacero nebezpečenstiev, ktoré musí poznať každý, kto vo zváraní pracuje. Tak isto musí poznať bezpečnostné ustanovenia, ktorých dodržiavanie zaručí, že nepríde k ohrozeniu života, zdravia, majetku či životného prostredia, niekedy až s obrovskými škodami. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [§ 6 ods. 1 písm. c)], kde sa hovorí
: "zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami".
Názvoslovie
Na účely radu noriem o bezpečnostných ­ustanoveniach pre zváranie sa používajú tieto definície:
-
Zváracie pracovisko
- pracovný priestor vymedzený na zváranie a na umiestnenie zváracieho, prípadne ďalšieho technologického zariadenia, technologických stanovíšť a manipulačných plôch na operácie súvisiace so zváraním, vykonávanom stále alebo len prechodne bez ohľadu na zabezpečenie pracovnej klímy (napr. v teréne, v hale a pod.).
-
Rizikový špecifický faktor
- objektívne jestvujúci faktor, ktorý pre svoju fyzikálnu, chemickú alebo biologickú povahu môže spôsobiť chorobu z povolania, priemyselnú otravu alebo iné poškodenie zdravia pri práci.
-
Rizikový nešpecifický faktor
- objektívne jestvujúci faktor, ktorý spravidla nevyvoláva choroby z povolania, ale podieľa sa na vzniku a rozvoji nešpecifických ochorení a ovplyvňuje pracovnú pohodu pracovníkov.
-
Nebezpečný priestor
- priestor, v ktorom za určitých okolností (napr. vplyvom prostredia alebo geo­metrie priestoru) môžu vzniknúť činnosti zapríčiňujúce úraz osoby, ktorá sa v priestore nachádza.
-
Priestor s nebezpečenstvom výbuchu
- priestor, v ktorom sa môže vyskytnúť za normálnych prevádzkových stavov nebezpečná koncentrácia pre výbuch.
-
Bezpečnostné opatrenia
- technické a organizačné činnosti a ich výsledky na zabezpečenie alebo zvýšenie bezpečnosti pri práci.
Technológie zvárania
Technológie zvárania sú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci charakterizované hlavne fyzikálnymi a chemickými negatívnymi faktormi. Rizikových faktorov pri zváraní je pomerne veľmi veľa. Vyplývajú zo samotného prostredia, v ktorom sa zvára, z použitej metódy a z technológie zvárania (pozri tab. č. 1). Ide najmä o riziká ako napr. požiar, výbuch, úraz elektrickým prúdom, úraz pohyblivými časťami zariadenia, popálenie, rozstrekom kovu a úlomkami trosky, pôsobenie škodlivín, žiarenie, hluk, ergonomické riziká a riziká vyplývajúce z nedodržania vhodných mikroklimatických podmienok.
Tab. č. 1
 

Oblúkové zváranie

bez ochrannej atmosféry

obalenou elektródou – ručné zváranie

holou elektródou

obaleným drôtom

v ochrannej atmosfére

v neutrálnom plyne – metóda MIG (plyn Ar, He)

v aktívnom plyne – metóda MAG (plyn CO2, zmes Ar-CO2)

v neutrálnom plyne – neodtavujúcou sa volfrámovou elektródou

 

plazmové zváranie

Odporové zváranie

bodové

výstupkové

švové

stykové s odtavením

stykové so stlačením

Zváranie plameňom

Kyslíkovým plameňom

kyslíkovo-acetylénovým

kyslíkovo-propánovým

kyslíkovo-vodíkovým

Tlakové zváranie

ultrazvukové

trením

kováčske

 

   
Pracovné úrazy
Pri zváraní a rezaní kovov vznikajú pracovné úrazy podceňovaním bezpečnostných predpisov alebo z nevedomosti, ktoré spôsobujú nielen veľké ekonomické straty zamestnávateľovi, ale aj poškodenie zdravia pracovníkov.
Zváranie je sprevádzané rozličnými druhmi elektromagnetického žiarenia, ktoré majú významný vplyv na ľudský organizmus. Pri zváraní sa vyskytuje ultrafialové, viditeľné a infračervené žiarenie, v niektorých prípadoch však prichádza do úvahy i vznik ionizujúceho žiarenia, ktoré vzniká napr. pri elektrónovom zváraní. Zváranie je v tomto smere jedným z najviac rizikových povolaní. Vzhľadom k tomu, že sa musíte neustále pozerať na svetlý bod, vaše oči môžu bez potrebnej ochrany trpieť. Očiam môže uškodiť žiarenie, lietajúce iskry alebo iné chemické popáleniny. Aby sa predišlo najčastejším možným poraneniam a poškodeniam očí, je pre zváračov dôležité, aby pri práci vždy používali ochranné okuliare. Mimo práce by mali ich oči odpočívať.
Úrazu elektrickým prúdom predchádzame vylúčením styku zváračov so živými časťami a s pólom zváracieho okruhu pripojeného na zvarok, ak je jeho napätie väčšie ako bezpečné napätie živých častí.
K pracovným úrazom často dôjde aj porušením
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.