Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023 (1)

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

TESTOVÉ OTÁZKY K PÍSOMNEJ SKÚŠKE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV NA NÁRODNOM INŠPEKTORÁTE PRÁCE - VŠEOBECNÝ PREHĽAD (1)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na novele zákona č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou sa mení aj odborná spôsobilosť bezpečnostných technikov. S cieľom zvyšovania úrovne BOZP zákon zlučuje odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika s tým, že odborná spôsobilosť bezpečnostného technika sa zlúči s odbornosťou súčasného autorizovaného bezpečnostného technika. Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika.

Otestujte sa:
1. Zamestnávať mladistvých prácou nadčas a prácou v noci možno:
a)
len s písomným súhlasom ich zákonných zástupcov;
b)
len so súhlasom lekára;
c)
len výnimočne, ak sú starší ako 16 rokov môžu vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu 1 hodinu, ak je to potrebné pre ich výchovu na povolanie.
2. Zástupcovia zamestnancov v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") sú:
d)
príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Zástupcom zamestnancov je aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného predpisu;
e)
vyšší odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník;
f)
zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
3. Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú:
g)
predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemiologické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia;
h)
predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemiologické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi;
i)
pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi.
4. Medzi základné povinnosti zamestnanca v zmysle Zákonníka práce patrí:
j)
dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený;
k)
dodržiavať všetky právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
l)
dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy vzťahujúce sa na prácu vykonávanú v organizácii.
5. Pracovný čas zamestnanca je:
m)
pre všetkých zamestnancov pracujúcich v jedno, dvoj, trojzmenných a nepretržitých prevádzkach najviac 40 hodín týždenne. Kratší pracovný čas možno dohodnúť v kolektívnej zmluve;
n)
najviac 43 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 40 hodín týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne;
o)
najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne.
6. Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac:
p)
30 hodín týždenne pre jedného zamestnávateľa. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne pre jedného zamestnávateľa. Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín;
q)
33 hodín týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov;
r)
30 hodín týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín.
7. Pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je najviac:
s)
54 hodín týždenne;
t)
48 hodín týždenne;
u)
novela Zákonníka práce zrušila limit na nadčasovú prácu, a táto je výlučne na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
8. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie:
v)
ak jeho pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, a to v trvaní 30 minút;
w)
ak jeho pracovná zmena je dlhšia ako štyri hodiny, a to v trvaní 30 minút;
x)
ak jeho pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, a to v trvaní jednej hodiny.
9. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny:
y)
je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 15 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie;
z)
je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, môže byť o trvanie tejto prestávky skrátený pracovný čas;
aa)
je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.
10. Práca nadčas je:
ab)
práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien;
ac)
práca vykonávaná zamestnancom so súhlasom zamestnávateľa nad rámec zákonom určeného pracovného času;
ad)
práca dohodnutá medzi zamestnancom a zamestnávateľom nad rámec určeného týždenného pracovného času vyplývajúceho z vopred určeného rozvrhnutia pracovných zmien.
11. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu:
ae)
250 hodín;
af)
najviac 150 hodín;
ag)
podľa vzájomnej dohody, ktorá musí byť odsúhlasená zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
12. Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa:
ah)
práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno;
ai)
práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno alebo ktorú vykonával pri naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu alebo pri mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu;
aj)
práca nadčas ktorú zamestnanec vykonával pri naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu, kde
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.